<ی) درlang-active> <وش-پhttps://www.pokeghorveh.irوک%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86ه-د Persian (Iran) <> <وش-پ/enه-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریب < <
<
<
<
<
<
<وش-پ/>POKEGHORVEH.IR :ن-و-ب|ن-و-بلوچست|ن-و-بلml>به { 09189971525}<ب  <وش-پhttp://) درart-rss-tag-icon><ب <
<
<
<
<
<وش-پ/که-معدنی-قه-،) درpathway>-محملوچسیش-t-اد<,ب بهتریبلli><ه-،) درpathway>ر-سیستان-و-بلوچستان/فروش-پوکه-معدنی-قبلli><,ب ر-سیستان-و-بلوچستان/فروش-پوکه-معدنی-قب<
<
<
ط<و<س-پت,باdiv>
3-ستار-،lز>؆یی-
روشن-،- ۲۳د><- ۱۳۹۸
ط<وط<و<س-پت,ب,

<وش-پ/که-معدنی-قه-،) درpathway>-محملوچسیش-t-اد<,ب بهتریبلli><ه-،) درpathway>ر-سیستان-و-بلوچستان/فروش-پوکه-معدنی-قبلli><,ب ر-سیستان-و-بلوچستان/فروش-پوکه-معدنی-قب<
<
<
<ت-ق134 12:48 /span> نمعدنی-ق POKEGHORVEH.IR:-؆لن-حملوچسیش-t-اد<ی{/فروش-پ , چس ***** < /span> اقt-:نمعدنی-ق وه-دن-حم.com /span>
م؆-مز><قل)-,span> <وش-پ#id=fontDecrease> mردم؆-مز><قل)-,span> <ب <وش-پ#id=fontIncrease> م؁ز؅پدم؆-مز><قل)-,span> <ب <> <و) در رPrintLink rel=nofollowش-پ"/که-معدنی-قه-?tmpl=component&print=1" onclick="window.open(thisٴ-,'printWindow','width=900,height=600,location=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes'); return false;" mپ,span> <ب <> <و) در رEmailLink rel=nofollowش-پ"/کcomponent/mailto/?tmpl=component&رplate=pokeghorveh_ir_0123&link=6b2b6effe1c50aee2001c5b7d5ec5e6222fbec96" onclick="window.open(thisٴ-,'emailWindow','width=400,height=350,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false;" -؆لنن-,span> <ب <> <و) در" رCommentsLink k2Anchor"ش-پ/که-معدنی-قه-# رCommentsAnchor>ب<-پ ن <
تام>د>ا-ٲ <م) در رRatingList <ی) در رCura/نRatingid= رCura/نRating10style=width:100%;> <><وش-پ#data-id=10title="1,باli> <><وش-پ#data-id=10title="۲2,باli> <><وش-پ#data-id=10title="۳3,باli> <><وش-پ#data-id=10title="۴4,باli> <><وش-پ#data-id=10title="۵5,باli> <(11>اق‌-><)
<وdata-k2-modal=imageش-پ/media/k2/ رs/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_XL.jpg title="ب<-پ ن‌--معد٪صlۆقف؄هa حی" ه-معدنی-ق POKEGHORVEH.IR:-؆لن-حملوچسیش-t-اد</-پز><ی{/فروش-پ , چس</ , ن--ق , نtق , گ<ن؇ , -م} (09189971107 , 09189971525) ه-معدنی-ق POKEGHORVEH.IR:-؆لن-حملوچسیش-t-اد<ی{/فروش-پ , چس ه-معدنی-ق POKEGHORVEH.IR:-؆لن-حملوچسیش-t-اد<ی{/فروش-پ , چس
ه-معدنی-ق وه-دPOKEGHORVEH.IR

 ن-حملوچسیش-t-اه--٬ن-حملوچسیی(POKEGHORVEH.IR) 
ن-حملوچسیین-حملوچسیهa هگ شو) یۨس‌-><یشرش>‌<یحه ۨس>عتاددش)ا-><--خ؅-٬

ه-tه ۵عپین-حم،حه ن-حم۵عپینمدتن<ادن؆ادspanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ن-حملوچسیی؟(POKEGHORVEH.IR) 

ن-حملوچسیی؟<یششو) ی-؄وابلٯادج-،خیملاولیخملایشاا-ش-پان-عن-حم/-م>ایش-م؆ه ۨر ی><یمو-ت<-ز<ة-<رمریشاقط=زٌمقطقبر <-ز۱۰۰ درتو-؄قۆa -ز<---مز><><یشهگ ن-حم/<-پ صt/<صlصیa؂ب--

spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ن-حملوچسینفۆ ن ی,span>(POKEGHORVEH.IR) 

ن-حملوچسی؆فۆ ن ی

ن-حملوچسیحم/-زگ<-مز>‌-><یششو) =-،-ll -t؄ود>‌<ی؈پ۵-ت،/>و،؆ گ<ورڭم/-؆=رب‌<ر یممس؆خمد=-،a؂ در‌<ه--.-زامصlصشاحمت-۱ --؆ <ه-یش ن-ر در‌مد-.م--وtش-- -حملوچسی-زا؆خمد،/اهa ومحم؆ <د--؆ <<-پ تخaنخ؅a یا>ابهخ؅a ٯر‌<؁ز؅پ--

spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ن-حملوچسیٴ-t-,span>(POKEGHORVEH.IR) 

ن-حملوچسیش-t-

<یشط<یش<-/<><امر ن<دی-؆زا؆ز><>ابٳ<>اب><ش)=؅لاب<

spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ن٘-ق -حملوچسیش-t-,span>(POKEGHORVEH.IR) 

ن٘-ق -حملوچسیش-t-

<یمچسی؇دا-م>د؆ <-ز<دج-،خیملا<؈ --؆ م؅-؆ستان-حم/<>ایش--وtشد<><یم؇مش--

spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">a؂ب<ن-حملوچسیش-t-,span>(POKEGHORVEH.IR) 

a؂ب<ن-حملوچسیش-t-

<یش-؆ <-؆ستامصلس<>ایشرب-م>aنسقt/؆خمد><،؇مشه-tنڭف بٴ-ت،/نلیٌa قi؂بٳ<؈؂؆خمدیش--

؆<دقن49761و-/span> <ت-ق134 12:48/span>
ٴ-لا<مرتبط:/span> <وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/category/10نمعدنی-ق>م-یش۵ی:/span> <م) در رTags> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20-مرو%20ع%20(-محمcom)ه-دن-حملورو <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20بٳ <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20ن--ق%20(-محمcom)ه-دن-حمن--ق (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20فنtق%20(-محمcom)ه-دن-حمفنtق (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20رم-م؅ق%20(-محمcom)ه-دن-حمرم-م؅ق (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20گ<ن؇%20(-محمcom)ه-دن-حمگ<ن؇ (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20پٴ-ل%20(-محمcom)ه-دن-حمپٴ-ل (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/-محم%20/-؆%20/-م%20(-محمcom)ه-دن-حم/-؆=-م (-محمcom),باli> <><وش-پ/که-معدنی-قروه-در-محمدآباد.html>بهتریبلli><روه-در-محمدآباد.html>بهتریبر-ا(م؆/ رlist/tag/wwwpokehmadanicomه-دwwwpokehmadanicom,باli> <
<وname= رCommentsAnchorid= رCommentsAnchor><ب ابگ<سر,h3فp) در رCommentsFormNotes>-- >‌<-م>(*)--درنح۵ڭی.a HTMLلوفز ی

ن ن*labe> اورڭی..." onblur="if(thisvalue=='') thisvalue='نشلl >اورڭی...';" onfocuر" f(thisvalue=='نشلl >اورڭی...') thisvalue='';"/ -؆لنن-*labe> بنفۆ لl >اورڭی..." onblur="if(thisvalue=='') thisvalue='ن) یپ-لal>بنفۆ لl >اورڭی...';" onfocuر" f(thisvalue=='ن) یپ-لal>بنفۆ لl >اورڭی...') thisvalue='';"/ ن) یوبگ<-,labe> اورڭی..." onblur="if(thisvalue=='') thisvalue='ن) یوب‌گ<- لl >اورڭی...';" onfocuر" f(thisvalue=='ن) یوب‌گ<- لl >اورڭی...') thisvalue='';"/ /span>
و) درk2Anchorش-پ/که-معدنی-قه-#startOfPageIdن -t-،-/<<-مۆ و-/
<اrti) ediv>
-محممچسی؆خمدیش<ن؆ی‌-><؈؂-محممچسی15lلای, 2019مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-ن-حملوچسی؆خمدین-حملوچسی؆خمدین-حملوچسی؆خمدیتریحفن-ن)تی/)تحوی/م؆ <ی<ه-a؂ب<-م>د.ن-مر -،طو-ق-ا(>د-،-یت-،ع-دقهa عدن-،صعپی--وtدیٴ-- حه ریاحوظ-ز<؈و-ؾی--.aۆia٧ع؂ق فۆi؆ <ن<دمعق لب<ن-حملوچسیب<-یتوگ<؆ <رمیا>ابمۆa -و--یع؂-،آٱ-یتمر a>د-اوخ؅ل a>د-امحlلا م aن.٪ننه ن-مر ز<یمد ن-رلن،؆-ریؾیما؅اه ن-ر ،؆-؆-زlلا-اوآ شa۾د-،--.ریٴ-ر -،بابلو-tیب<ل-مر یتقسراهa ومح<-دنزا>ا>ائlدیٯ><.محlلا ب<یومص؅لح...<ن-حمرم-م؅ق ادا3-قر --عن-حملوچسیش-t-12lلای, 2017مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-ن-حمرم-م؅ق ادا3-قر ن-حمرم-م؅ق ادا3-قر, ن-حمرم-م؅ق ادا3-قرٌی؟ ن-حمرم-م؅ق ادا3-قرٌفۆ ز<--عهگ ن-حملوچسیادا3-قرٌ؁رڭم/ع؂ابپ 18<- 26دیتو-؄٘-ق‌-><؈؂-محمرم-م؅ق ادا3-قرٌنزامصlصڭم-محمرم-م؅ق -محمرم-م؅ق ادا3-قرٌسa -قانزابٳبنا؅ق قر<.نزامصlصن-حملوچسیرم-م؅ق بپ ۵۰۰ ؅ل ۶۰۰ گ<ٌری؇یومح<ب<مق قر<.نزامصlصب<سa -نلیٌد-،قاهگ ن-حمرم-م؅ق ادا3-قرٌریل غی<هو؅aٌ۷۰۰ گ<ٌ؆ <ددبپ یسنڭ؂ب<ن-حملن--ق <ریح؂گ<-‌-><؈؂تنلیٌa قi؂بٱ-یت؅خبa a ---وtدی‌د-ان-حمٴهگ ن--ق <‌-><؈یلوa -->اح<-دtی.<ن-حملوچسی-،دت پحمٴد<یشابان-حملوچسین--ق و؅ی‌ابان-حملوچسی؂نtق>ابمن؆--یت؅صوعی؄وڭ>د-ور-،ع-دقن-حملوچسیما-وه-دم‌-><یشرش>‌<یحه ۨس>عتاددش)ا-><--خ؅-٬<؅ق li--ند<یمچسیمٱ-ینزاڭمتوخلر ی ولمچیا-،دت مچt ز<یمچسی؅---عهگ ن-حملوچسیادا3-قر...<ن-حملنtق <د،بپ یسنڭ؂ب<ن-حملنtق <aنسقt/؆خمد>< ولم/؆ه-tنڭف بٴ-ت-وtدی‌د-اسهگ وچسینtق <اح<-دtی.<ن-حملوچسینtق <د-اآ>< ؆خمد وسقtمڭمتیخ-tیٌ-مٴخصlصی-تهگ ن-حم...<هگ ن-حمدآباد. /ادا3-قرٌ-من؆ی‌-><؈؂-محممچسی9lلای, 2017مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-هگ ن-حمه-< ادا3-قرٌهگ ن-حمه-< ادا3-قرٌ-مٱ-یخصlصی-ت-ش<نم>< ونقلاب< ضسر><یش--درنوٴ-بی-><یش؅صفaفۆ ونت<یمچسی-سک><؈؂-محممچسیادا3-قرنز<اڭ...<هگر-محم/-؆/ا=/ c-tی-من؆ی‌-><؈؂-محممچسی8lلای, 2017مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-هگ ن-حم/-؆==لوtیهگ ن-حموچسیداا<ب<-=له-ردم-tی-مٴ-ر<=<یش؆یشاtقًب-،صlر/ وهa وlٌ-مٱ ند<یش<--وم-t-tد<...<وعن-حموچسیش-t-8lلای, 2017مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-ن-حم/قرٱیشسرش-t-ن-حم/قرٱیشسرش-t-فۆ ز<--عهگ ن-حملوچسیش-t-- حم/ع؂ابپ 18<- 26<؈؂-محمرم-م؅ق سرش-t-ن وصlصڭم-محموچسیرم-م؅ق سروه-دن-حملوچسیرم-م؅ق سرسa -قانزابٳبنا؅ق قر<.نزامصlص<-نن-عن-حملوچسیرم-م؅ق سراحسن۵۰۰ ؅ل ۶۰۰ گ<ٌری؇یومح<ب<مق قر<.نزامصlصب<سa -نلیٌد-،قاهگ ن-حمس<؈؂-محممچسی11 ژل٦ن, 2017مئlل وه-دن-حملوچسیش-t-هگ ن-حمتزئن-/ (م؄اروآب--< سهگ ن-حما<نر-t>< ونقغنر- ون؆خمد >< a؂ب<.ش--<-نڭمرٮن<دتۨ-a؂ب<سهگ ن-حمسaد<ه وچسی-ٱ ؅خآب--< ونزئن-/ (م؄ارونر- ب-مٲمi وه-<؈؂-محممچسیش-t-ڭیمa؂ب<ن-حملچسیش-t---وtن-حملچسی-ٱ (نلیٌون؆خب<ق شa مد--د--عa --یت-ق--سرتر--رسقi؂--وtن-حملچسی-ٱ رب---ق ڭف بٴمسخمدیت--وtن-حملچسی-ٱ a -؆زیله-ژه --یتخمدیونی<ه---وtن-حملچسیج-؆=مٴ-وم؆زیله-ژه --یتخمدیت--وtن-حملچسیج-؆=م/فظ...<ن-حملوچسیچس<؈؂-محم؄وچسیچسبنا؅ق قر<.نزامصlص<-نن-عن-حملوچسیچس‌ق قچ » ٯقلaنن-ش-‌-><یش(مl><,ن-حملوچسیسخمدی,ن-حمقر-م؅ق ادا3-قر,ن-حملن--ق <<<,--عن-حملوچسیش-t-, -من؆ی‌-><؈؂-محممچسی

-محممچسی.,ن-حملوچسیش-t-.,ن-حم.,قتون-حملوچسی.,ن-حمقر-م؅ق

<

-محممچسیش-t-09189971107وه-دن-حمٹ-؅ن 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

7م؂س, 2018

-محممچسیمومlش-t-

قتون-حملوچسیٹ-؅نقتون-حملوچسیٹ-؅ن +ب<؈؂و --،ت؅وی<ٱه-؂نح<ایمر/ ؆ت؅ڭلهa ڭی. +قتوب-،تنمد ومرۨلٷب-،؇یومح<ب<مق‌<قر<.+ب<؈؂-علاtٌقتقتون-عن-حمب-؈-..

<اrti) ediv>ن-حمل-t- 1div><؈؂-محممچسیش-t-

28 ژ--ی->, 2018

-محممچسیمومlش-t-

ن-حمل-t-ن-حمل-t--محمٴ-t-ن--ق فۆ ز<--عن-حمل-t-- حم/ع؂ابپ 3
<اrti) eاrti) eid=post-897) در"group post-897posttype-post status-publish format-standard has-post-thumbnailheنry category-50 tag-313 tag-312"> 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

8نس<, 2017

-محممچسیمومlش-t-

چ-tه -محممچسیب<سمچ-tه -محممچسیب<سم چ-tه -محممچسیب<سم -محممچسیمومlش-t-ت>< ه-معدنی-ق -محممچسیٴ-t-د -محممچسیمومlش-t-ب-،؇مطنع
<اrti) e/div>a ن-حممع 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

9ن-ا<, 2017

-محممچسیمومlش-t-

<یششو) یۧa---س حم/مدی۾نلیٌی li--حمگ<-مز>معشقم<-م- ؊زهa شو) ،تتمی li--.نقپی..

<اrti) eاrti) eid=post-886) در"group post-886posttype-post status-publish format-standard has-post-thumbnailheنry category-50 tag-87 tag-90 tag-89 tag-28">سهگ ن-حم 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

20-al<, 2017

-محممچسیمومlش-t-

-محممچسی-محممچسی-محممچسیمl؄۸ a۾aٴ-بم<ع؂-،باان-حمری؇ان<>معشز؅پر؅ن یس li< <قرa-محممچسیٯمtرi-حمتl
<اrti) e/div> 0/div>22lلای, 2017

-محممچسیمومlش-t-

a؂ب<ن-حملچسیدك؂ب<ن-حملچسید<ي<يمدي<ٹ-قر..

<اrti) eاrti) eid=post-867) در"group post-867posttype-post status-publish format-standard has-post-thumbnailheنry category-50"> 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

15 ژل٦ن, 2017

-محممچسیمومlش-t-

وهt
0/div><؈؂-محممچسیش-t-

4م>, 2017

-محممچسیمومlش-t-

نزا-محممچسینزا-محممچسی-محمن--ق چیس؟ ن-حممچسین--ق فۆ ز<--عن-حملچسیش-t-س حم/ع؂ابپ ۵<-ل ۱۲
<اrti) eاrti) eid=post-849) در"group post-849posttype-post status-publish format-standard has-post-thumbnailheنry category-50 tag-i tag-i-lunkd tag-i-rv tag-295 tag-119 tag-265 tag-291 tag-52 tag-82 tag-311 tag-294"> 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

10؅م۱, 2017

-محممچسیمومlش-t-

قتون-حملوچسی قتون-حملوچسید< همرم/-tمد/-/ع؂ن-حملوچسی؂تون-حملوچt-دا-قر؂تون-حملوچt-قرحلون-ٌد<-مز>ٌ-قۆ a؂ب<ن-حملزامصlص-قرای..

<اrti) e/div> 0/div><؈؂-محممچسیش-t-

7؅م۱, 2017

-محممچسیمومlش-t-

ن-ا-رب--ق خمدن-ا-رب--ق خمد٧نا-يب--ق خمد٧-دب-مt-مئ
<اrti) eاrti) eid=post-687) در"group post-687posttype-post status-publish format-standard has-post-thumbnailheنry category-50 category-48 tag-3------- tag---1 tag-289 tag-169"> 0/div><؈؂-محممچسیش-t- /وه-دن-حملوچسیش-t-

9؅م۱, 2017

-محممچسیمومlش-t-

وه-دن-حملوچسیوه-دن-حملوچسین٘-ق><؈؂-محممچسیش-t-نزاڭموه-دن-حملوچسینزا-<؈یا-محممچسیٴ-t-a؆د٧رٯت و<--یت؅ل ا3>بنا؅ق قر<.نزامصlص<-ن-محمفاحسن500550..

<اrti) e/div>
صو-1س-612345..»ٴ-ق »

Follow:

ٴ-t-a؆د٧

-محممچسیمومlش-t-

‌--,h3فu> م < سئlل وه-دن-حملوچسیli> -مۆ ؅وی<٧li> <
3 -حمب<-یتخمد٧-ن-حمم۱؅٧-ن-حمٴ-t--ن-حممچسی-؂تون-حملوچسی-l؆-حملوچسی-ن-حمٳخمد-ن-حمٱ/ی-ن-حم٪l<؈؂-محممن-ع؂><؈؂-محم؄وچسی من-ع؂><؈؂-محم؄وچسی ٴ-t-من-ع؂-محم٨<سخمدٯك><ي<قفa سa ؾلامچس،ن-ن-كممچسي<ع؂--ق ن-حمٳ؂--ق ن-حملوچسی ٳهگ ناهگ ن-حمشرحن-حملتون-كم/خمدی ٴتون-حملتون-حملوچسی م<-لحسخمدی م<سر وچسی ،؆-حمسر؆-حموچسی ۳a ،ن-حمسa٪l<؈؂وچسی
قتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-
چ-tه -محممچسیب<سم

چ-tه -محممچسیب<سم

-م</ pumice
-محممچسی

-محممچسی
a؂ب<ن-حملچسید

a؂ب<ن-حملچسید</خمد
ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-
قتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-
چ-tه -محممچسیب<سم

چ-tه -محممچسیب<سم

-م</ pumice
-محممچسی

-محممچسی
a؂ب<ن-حملچسید

a؂ب<ن-حملچسید</خمد
ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-
قتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-
چ-tه -محممچسیب<سم

چ-tه -محممچسیب<سم

-م</ pumice
-محممچسی

-محممچسی
a؂ب<ن-حملچسید

a؂ب<ن-حملچسید</خمد
ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن

ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
ن-حمل-t-

ن-حمل-t-

Powered by
ن-حملنtق

More

<یش(مl>,h3فu>
 • ٴتون-حملوچسیٹ-؅ن
 • ن-حمل-t-
 • چ-tه -محممچسیب<سم
 • ن-٪
 • ن-حملچسی
 • <
  <,h3فu> -محممصlص<رب--قli> ان؆ی-><؈؂-محممچسیش-t-li> وه-دن-حملوچسیش-t-li> a؂ب<ن-حملچسیش-t-li> لی ٴتون-حملوچسیش-t-li> وچi؂شرحن-حملوچسیش-t-li> <

  ن-حملوچسیش-t-09189971107 © 2018. All Rights Reserved.

  ن-حملوچسی؅ومlش-t-:ن-حملوچسی.<ن-حملوچسی؅ومlش-t-.

  AddThis Sharing Sidebar
  Share to Telegram
  Share to LinkedInShare to Piنerest , Numberof shares
  Share to BalatarinShare to FacenamaShare to Facebook , Numberof shares
  Share to TwiterShare to Google BookmarkShare to AmazonShare to Google C دroomShare to Google TranslateShare to Copy LinkShare to HTML ValidatorShare to CSS BasedShare to IndexorShare to پ اح-tفۆShare to رام>.. , Numberof shares
  Share to EvernoteShare to BloggerShare to WordPressShare to TumblrShare to Reddit , Numberof shares
  Share to QRSrc.comShare to DiggShare to BookmerkenShare to LINEShare to MIXShare to FlipboardShare to Instapaper
  SHARES

 • -محممچسی -ن٩ی‌---قاداننهٔ ر
  wiki//-حم_مچسی
  -محممچسی مlگ<-مز>‌-><یششو) ی۪شa۾د-،حمپ-زسر٧بمٳحس‌-><یش/؆ <د۩ <د۩م>‌حمٳحساحقرحقر-م۱-یتlرخ‌-><یی مl
  -محممچسی|-محممچسیش-t-|ٴتون-حملوچسی|
  ؅t
  -محممچسی چیس -ن٘-ق-><یشt|پ-حمل-t-span>
  دان؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  -محممچسی چیس -محممچسی دا> ><یشa ح۵زچلي-یششو) یۊس مي -نtپ-حملوچسي
  -محممچسی - <مlس،؆-حملوچسید
  ٴتون-حملوچسید
  ن-حملوچسیچیس |پ-حملچسیش-t-
  pumice/
  پ-حملچسیچیس ،ن-كممچسي<ا> ><ي<ٹ۵زچلي-ي<شو) ي<س ،<ق۱-یتنیی ق a؂ب<ومز؅پ-یتیسهگ وچسیق یٯ؅t> >-ن؅-
  و-محم‏: ‏) <-مز>-محم(
  ن--ق‏: ‏5-10
  قرای‏: ‏15-30
  i<سم<-‏: ‏0-5
  ٴتون-حملوچسید

  ٴتو-/-حمدچسی-ش-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتون-حملوچسید
  -محممچسی|ٴتون-حملوچسی|ن-حملوچسیش-t-
  <رگ
  -محممچسیت<--ق||ن-حملوچسیش-t-|وه-دن-حم
  -محممچسیت<--قشt<ی-ق ؅۱-محممچسیتخمدی بمٳس
  -محممچسی
  <رگ
  جسl><؈؂وبi-tپ-حملوچسی
  پ-حملوچسی۪ب/
  پ-حملوچسیش-t-سه<-٬
  پ-حملوچسی۵-ن
  /-یپ-حملوچسی
  پ-حملوچسیق۱-ی-t<ا
  <مlس،؆-حملوچسی
  ؆-حملوچسیت<--ق
  ؆-حملوچسیتاهگلیق
  ۲۶٩یس،سوته ق۱-یتli< پشم>ق<ٌحملوچt-محممچسیتاهگلیق چیس؟ وچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ؅ق قر<حمو-؅t>قن-حم
  -محممچسیتاهگلیق |پ-حمل-t-span>
  دان؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  د
  پ-حملوچسی<دی<-گلیق |سaا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<د-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<دی<ب؅،-گلیق اق سlد<٩ی ---قاشروaم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  پ-حموچسی زب؅،-گلیق -لaتمٹa<ق |طa؅
  پ-حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<زب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  وڳی؄-حملوچسیتاهگلیق |پ-حملوچسی؄-t-span>
  لوڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/

  حل؅ -حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  -حملوچسیتاهگلیق
  //-حمدچسی-<م/-گلیق
  دصlریحه٩ب--قتli< د< <؅ما؆تا؆تز-حمٱیز۲۰الی ۴۰
  -حملوچسیتاهگلیق-ن-حملوچسی؄-t-span>
  tag//-حمدچسی-<م/-گلیق/
  a؂ب<ن-حملوچسیدسa سزی ا؆وtن-حملوچسیداورسزمٱقطتخخ <؅ل<یی حمل-حملوچسید۱-نa،حمسa شد-سز>ن؆تاورم<-لحمl؅ا؆
  وچtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  ؅صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  -حملوچسیباهگلیق
  -حمدچسی-<م/-گلیق
  a،تس‌-><یششو) ٱملaو--م>ت<؈>‌-یت<یصlت،ٳ<؈؄د۪<؈؆حم
  ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق -ش٭li<ق ل<یٱقری
  -حمدچسی/
  ؾنضی۪د.٢؂ ڳی؄-حملوچسیمن؈؆--امa<متد٭li<ق مa<مفیتد٭li<ق ( مa<: 99% ). ⬆. [ب؆ٌ۪بلی۪].د٭li<ق اهدوی< قر
  ۲۶لوچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ؅ق قر<حمو-؅t>قن-حملوچسیtسهگ ب۱-ی؅طاڌ ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق صو-٩ی---قاق
  ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق |؄-حملوچسی؄-t-span>
  ڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/
  ڭل؅ -حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  -حملوچسیبزب؅،-گلیق -لaتمٹa<ق |طa؅
  پ-حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<زب؅،-گلیق.ڳی؄-حملوچسیتزب؅،-گلیق.-حملوچسیتزب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  ڳی؄-حملوچسیت-گلیق -د٭li<ق آل<یٱقری
  پ-حمدچسی/\

  قری-لوڳیڭلمپ-حمدچسی.-حملوچسیتا-،اa بدa<ق<.Telegram Facebook Google Plus Twiter پش>رتli< د۱قر۪مڳی؄-حملوچسی.وژt.لندli<.
  ڂرtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  ؅صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  -حملوچسیباهگلیق
  -حمدچسی-<م/-گلیق
  -حملوچسیتl
  -حمباهگلیق ::ن-حملوچسی
  -حم%20ب%20-گلیق
  -حملوچسیا<مروa<ششو) یتla۾د-،حمةمة--ا-،سقسحسقرح/-هاه-.چان-حملوڳی؄ن؆تسی<و<-لح؆؆ڭ-اتوهچیم؅tتش-ید۱-
  -حملوچسیداگلیق |؆؆ڭا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<د-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<دی<ب؅،-گلیق اق سlد<٩ی ---قاشروaم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  پ-حموچسی اگلیق |پ-حمٴ-t-span>
  اق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  د
  ور۱-د-:لوڳیspan>
  وڳيپ-حملوچسداهگليد-ن-كم|پ-كممچسي|پ-كمٴ-t-span>
  وڳيپ-حملوچسداهگليد-وه-دن-حملوچسد-؅ن<-قيون-حملوچسددی-؅ن<-ن-حملوچسد-ن-حمٳخمدٯ-قيون-حملوچسددی-؅ن<-قيون-حملوچسددۧspan>
  جسl><؈؂وبi-tوڳین-حملوچسی اهگلیقspan>
  ن-حملوچسی اهگلیق<-ن-حملوچسقspan>
  م؅tspan>
  ۲۶٩یس،سوته ق۱-یتli< پشم>ق<ٌحملوچt-محممچسیتاهگلیق چیس؟ وچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ؅ق قر<حمو-؅t>قن-حم
  پ-حملوچسیtاهگلیق |پ-حمٴ-t-span>
  اق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  د

  وڳین-حملوچسی اهگلیق |؄-حملوچسی؄-t-span>
  ڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/

  ڭل؅ -حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  -حملوچسیبزب؅،-گلیق -لaتمٹa<ق |طa؅
  -حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<زب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  -حملوچسید<مهگلیق |؆؆ڭا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<د-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<دی<ب؅،-گلیق اق سlد<٩ی ---قاشروaدم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  وڳین-حملوچسی اهگلیق -د٭li<ق آل<یٱقریspan>
  پ-حمدچسی/
  قری-لوڳیڭلمپ-حمدچسی.-حملوچسیتا-،اa بدa<ق<.Telegram Facebook Google Plus Twiter پش>رتli< د۱قر۪مڳی؄-حملوچسی.وژt.لندli<.
  وچرtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  ؅صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  -حملوچسیباهگلیق<-ن-حملوچسق؄-t-span>
  tag//-حمدچسی-<م/-گلیق/
  a؂ب<ن-حملوچسیدسa سزی ا؆وtن-حملوچسیداورسزمٱقطتخخ <؅ل<یی حمل-حملوچسیدر۱-نa،حمسa شد-سز>ن؆تاورم<-لحمl؅ا؆
  -حمٱاهگلیق<::ن-حملوچسی
  -حم%20ب%20-گلیق
  ۲مب aلم‌ی حلیۆ «-حمٱاهگلیق» تد-،ا؆-وه-دن-حملوچسق؄-t-.
  درش<-وی<٧span>
  جسl><؈؂وبi-tن-حملوچسقراهگلیقspan>
  وڳی؄-حملوچسیراهگلیقspan>
  -حمٱtق -<-ن-حملوچسقرۆدق -<ن-حمد/-وییspan>
  <صlلspan>
  ن-حمٱۆدق ؂ -حمد/-ویی فۆ ز<-ور-محممچسیا؆حمٱنس-ٳیتن-حمل-t-؅ی؅زی ائممی li-.ب<یشطاڌ تورزن-حمٱۆدق وspan>
  ن-حمٱۆدق -ن-حملوچسقspan>
  ن-حم-<ل-ح?val=-حم%20بۆدقspan>
  ڳو<-لوصlل :ن-حمٱۆدق _مم<-ر رب--ق <؅محف سزی ط<تسخمد.لووصlل :ن-حمٱۆدق ٳیز: 30*20وا: -و-؄aب650 a۾-دمٴتوسر-span>
  ن-حمٱۆدق -ن-حملوچسق؄-t-span>
  shop//-حمدچسی-<ۆدق/
  ۱l-:۳-‏۱تأقspan>
  ن-حملوچسقرۆدق ٌسرن-حملوچسقر حفیتن-حملوچسقر ح<-رب<ن-حملوچسقر ن-حملوچسقرۆدق چیس؟ ؄ان-حملوچسقرتورزن-حملوچسق.
  ن-حملوچسقٱۆدق -وه-دن-حمل-t-span>
  /-حمدچسی-<ۆدق/
  ۲۲l-م ۱۳۹۷ -ن-حملوچسقرۆدق ,سرو وه-دن-حملوچسق, ح<-رب<ن-حملوچسقرۆدق ,-ور-محممچسی,-طاچدب؅۪پ-حملوچسی؄فوسرن-حملوچسق.
  ن-حملوچسقٱۆدق -ن-حمل-t-span>
  -ور-محممچسی-t-🌋span>
  وه-دن-حملوچسقرۆدق -t-باقلlسندج،حفیتن-حملوچسقردبی،؆-حملوچسقمl؅حفیتن-حملوچسقرۆدق -t-=؄ا-و-؄وبع 500
  i-حملوچسقرۆدق |ن-حملوچسق؄-t-span>
  /-حمدچسی-<ۆدق/
  ۱۱تذ-۱۳۹۳-ل-حملوچسقرۆدق -t--حملوچسقرۆدق -؄ان-حملوچسقرۆدق دج،ف-حو د<-و-؄وبع 550 لق 600 ؆؆lسیز/ی،؆-حملوچسق20لق 40
  iتون-حمٱۆدق |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  tag//تو-/-حم<ۆدق/
  تو-ور-محممچسیٱعق ·-ور-محم,ن-حمسخمدق,ن-حمل-t-,ن-حملچسی,ن-حملچسیل-t-,س-‌--ق د-,ٴتوم<صlلن-حملچسیٱعق سخمدق
  -حملچسیٱۆدق |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  ن-حمدچسی-<ۆدق/

  -ور-محم-ی؄چسیلیتو<-ل-حملوچسقرۆدق اند<.-ی،و -محم-ی؄چسیٱدا<-مز>-ی۱۸ لق ۲۶ل۾تو-؄وaو--ق بli<.-حمل-یشۆدق
  جسl><؈؂وبi-tن-حمٴۆدق
  ن-حمٴسق
  ن-حمن--ق
  ن-حممچسی
  ن-حممچسی -؄فۆ‌---قاٌۆدننهٔ ر
  wiki//-حم_مچسی
  -محممچسی مlگ<-مز>‌-><یششو) ی۪شa۾د-،حمپ-زسر٧بمٳحس‌-><یش/؆ <د۩ <د۩م>‌حمٳحساحقرحقر-م۱-یتlرخ‌-><یی مl
  -محممچسی|-محممچسیش-t-|ٴتو-محممچسی|
  ؅t
  پ-حملوچسیچیس -ن٘-ق-><یشt|پ-حمل-t-span>
  دان؆ی‌-><؈؂-محممچسیspan>
  -محممچسی چیس -محممچسی دا> ><یشa ح۵زچلي-یششو) یۊس مي -نtپ-حملوچسي
  -محممچسی - <مlس،؆-حملوچسید
  ٴتو-محممچسید
  -محممچسی چیس |پ-حملچسیش-t-
  pumice/
  پ-حملچسیچیس ،ن-كممچسي<ا> ><ي<ٹ۵زچلي-ي<شو) ي<س ،ق۱-یتنیی ق a؂ب<ومز؅پ-یتیسهگ وچسیق یٯ؅t> >-ن؅-
  و-محم‏: ‏) <-مز>-محم(
  ن--ق‏: ‏5-10
  قرای‏: ‏15-30
  i<سم<-‏: ‏0-5
  ٴتون-حملوچسید
  ٴتو-پ-حمدچسی-ش-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتون-حملوچسید
  -محممچسی|ٴتو-محممچسی|-محممچسیش-t-
  <رگ
  -محممچسیت<--ق||ن-حملوچسیش-t-|وه-دن-حم
  -محممچسیت<--قمی-ق ؅۱-محممچسیتخمدی بمٳس
  -محممچسی
  <رگ
  جسl><؈؂وبi-tپ-حملوچسی
  پ-حملوچسی۪ق/
  پ-حملوچسیش-t-سه<-٬
  پ-حملوچسی۵-ن
  /-یپ-حملوچسی
  پ-حملوچسیق۱-یگل<ا
  <مlس،؆-حملوچسی
  ؆-حملوچسیت<--ق
  ؆-حملوچسیتاهگلیق
  ؆-حملوچسی
  ؆-حملوچسی
  ؆-حملوچسیتاهگلیق-ن-حملوچسی
  م؅tspan>
  ۲۶٩یس،سوته ق۱-یتli< پشم>ق<ٌحملوچt-محممچسیتاهگلیق چیس؟ وچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ق بlٌحمو-؅t>قن-حم
  پ-حملوچسیtاهگلیق |پ-حمٴ-t-span>
  اق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  د
  پ-حملوچسید<) گلیق |؆ڭا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<د-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<دی<ب؅،-گلیق اق سlد<٩ی ---قاشروaدم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  ن-حملوچسی بزب؅،-گلیق -aتمٹa<ق |طa؅
  -حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  پ-حملوچسی<زب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  ڳی؄-حملوچسیراهگلیق |پ-حملچسیش-t-
  ڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/
  ڭل؅ -حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  -حملوچسیتاهگلیق
  //-حمدچسی-<م/-گلیق
  دصlریحه٩ب--قتli< د< <؅ما؆تا؆تز-حمٱیز۲۰الی ۴۰
  -حملوچسیتاهگلیق-ن-حملوچسی؄-t-span>
  tag//-حمدچسی-<م/-گلیق/
  ح<-رب<ن-حملوچسقردسa سزی ا؆وtن-حملوچسیداورسزمٱقطتخخ <؅ل<یی حمل-حملوچسیدر۱-نa،حمسa شد-سز>ن؆تاورم<-لحمl؅ا؆

  وچtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  ؅صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  -حملوچسیتاهگلیق
  -حمدچسی-<م/-گلیق
  a،تس‌-><یششو) ٱملaو--م>ت<؈>‌-یت<یصlت،ٳ<؈؄د۪<؈؆حم
  ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق -ش٭li<ق ل<یٱقری
  -حمدچسی/
  ؾنضی۪د.٢؂ ڳی؄-حملوچسیمن؈؆--امa<متد٭li<ق مa<مفیتد٭li<ق ( مa<: 99% ). ⬆. [ب؆ٌ۪بلی۪].د٭li<ق اهدوی< قspan>
  جسl><؈؂وبi-tپ-حملوچسیداگلیق
  ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق
  -حمٱعق باهگلیق
  -حملوچسی
  -حملوچسی
  ۲۶لوچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ؅ق قر<حمو-؅t>قن-حملوچسیtسهگ ب۱-ی؅طاڌ ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق صو-٩ی---قاق
  ڳی؄-حملوچسیتاهگلیق |؄-حملوچسی؄-t-span>
  ڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/
  ڭل؅ -حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  -حملوچسیتزب؅،-گلیق -aتمٹa<ق |ط
  پ-حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  <-حملوچسیتزب؅،-گلیق.ڳی؄-حملوچسیتزب؅،-گلیق.-حملوچسیتزب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  ڳی؄-حملوچسیت-گلیق -د٭li<ق آل<یٱقری
  پ-حمدچسی/
  قری-لوڳیڭلمپ-حمدچسی.-حملوچسیتا-،اa بدa<ق<.Telegram Facebook Google Plus Twiter پش>رتli< د۱قر۪مڳی؄-حملوچسی.وژt.لندli<.
  وچtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  پ-حملوچسیت-گلیق
  پ-حمدچسی-<م/-گلیق
  پ-حملوچسیتl
  پ-حمباهگلیق ::ن-حملوچسی
  پ-حم%20ب%20-گلیق
  پ-حملوچسیا<مروa<ششو) یتla۾د-،حمةمة--ا-،سقسحسقرح/-هاه-.چان-حملوڳی؄ن؆تسی<و<-لح؆؆ڭ-اتوهچیم؅tتش-ید۱-
  پ-حملوچسیداگلیق |؆ڭا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<-<-گلیق/
  <-حملوچسیتدزب؅،-گلیق ااسlتد؄٩ی ---قاشروaدم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  پ-حملوچسیباهگلیق |ن-حمل-t-span>
  <اق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>

  <<میمب<ث >
  ور۱-د-:لوڳیspan>
  ويپ-حملوچسداهگليد-پ-كم|پ-كممچسي|پ-كمٴ-t-span>
  ويپ-حملوچسداهگليد-وه-دن-حملوچسد-؅ن<-قيون-حملوچسددی-؅ن<-ن-حملوچسد-ن-حمسخمدٯ-قيون-حملوچسددی-؅ن<-قيون-حملوچسددۧspan>
  سl><؈؂وبi-tوڳین-حملوچسی اهگلیقspan>
  ن-حمصعق باهگلیق
  ن-حملوچسی اهگلیق<-ن-حملوچسق
  م؅tspan>
  ۲۶٩یس،سوته ق۱-یتli< پشم>ق<ٌحملوچt-محممچسیتاهگلیق چیس؟ وچtڭلمپ-حملوچسیtلات،Pumice ق بlٌحمو-؅t>قن-حم
  پ-حملوچسیtاهگلیق |ن-حمل-t-span>
  <اق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  <<میمب<ث >
  وڳین-حملوچسی اهگلیق |؄-حملوچسی؄-t-span>
  <وڳی-پ-حمدچسی-<م/-گلیق/
  <ڭل< پ-حملوچسیتاهگلیق tپ؅ی ؂ -؅ی (Pumice ؂ Parmis)ٹمه٩د-،ا؆.وژt><یی وperlite؄scoriaلند-یشد<-حملوچسی؅ق قر<
  پ-حملوچسیtزب؅،-گلیق -aتمٹa<ق |طa؅
  پ-حمدچسی-<م/ب؅-<-گلیق/
  <-حملوچسیتزب؅،-گلیق فۆ د<مزتس‌-><؈؂لغدطa؅
  پ-حملوچسید<مهگلیق |؆ڭا> aتیا<٧span>
  پ-حمدچسی-<-<-گلیق/
  <-حملوچسیتدزب؅،-گلیق ااسlتد؄٩ی ---قاشروaدم.؄--؅ یزتب؅۪ٹlسفن-حملوچسی د<٩ی ---قا؅طاچق اد<مخa<٧span>
  وڳین-حملوچسی اهگلیق -د٭li<ق آل<یٱقریspan>
  پ-حمدچسی/
  قری-لوڳیڭلمپ-حمدچسی.-حملوچسیتا-،اa بدa<ق<.Telegram Facebook Google Plus Twiter پش>رتli< د۱قر۪مڳی؄-حملوچسی.وژt.لندli<.
  وچtاهگلیقپ-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-
  صطاحتخصصقمه<-ٳق مور ۱یتاهگلیق.<ن-حمٱعق مور۱-l؅ق ؅صطاحتخصصقف۱ین-حمٱعق ،ٳ؅۪ٔمنق-ٴد-.ٳ؅۪ٔایق.
  پ-حملوچسیت-گلیق<-ن-حملوچسق؄-t-span>
  tag//-حمدچسی-<م/-گلیق/
  a؂ب<ن-حملوچسقشد<ٳa سزی ا؆وtن-حملوچسیداورسزمٱقطتخخ <؅ل<یی حمل-حملوچسیدر۱-نa،حمسa شد-سز>ن؆تاورم<-لحمl؅ا؆
  ن-حمٱ-گلیق<::ن-حملوچسی
  پ-حم%20ب%20-گلیق
  ۲مب aلم‌ی حلیۆ «-حمٱاهگلیق» تد-،ا؆-وه-دن-حملوچسق؄-t-.
  <-وی<<۱-ین-حملوچسقراهگلیق
  ن-حمٱقردۂ ؂ -حمد/-ویی فۆ ز<-ور-محممچسیا؆حمٱنس-ٳیتن-حمل-t-؅ی؅زی ائممی li-.ب<یشطاڌ تورزن-حمٱۆدق وspan>
  پ-حمٱۆدق -ن-حملوچسقspan>
  پ-حم-<ل-ح?val=-حم%20بۆدقspan>
  و<-لوصlل :ن-حمٱۆدق _مم<-ر رب--ق <؅محف سزی ط<تسخمد.لووصlل :ن-حمٱۆدق ٳیز: 30*20وا: -و-؄aب650 a۾-دمٴتوسر-span>
  پ-حمٱۆدق -ن-حملوچسق؄-t-span>
  shop//-حمدچسی-<ۆدق/
  ۱l-:۳-‏۱تأقspan>
  پ-حملوچسقرۆدق ٌسرن-حملوچسقر حفیتن-حملوچسقر ح<-رب<ن-حملوچسقر ن-حملوچسقرۆدق چیس؟ ؄ان-حملوچسقرتورزن-حملوچسق.
  پ-حملوچسقرۆدق -وه-دن-حمل-t-span>
  /-حمدچسی-<ۆدق/
  ۲۲l-م ۱۳۹۷ -ن-حملوچسقرۆدق ,سرو وه-دن-حملوچسق, ح<-رب<ن-حملوچسقرۆدق ,-ور-محممچسی,-طاچدب؅۪پ-حملوچسی؄فوسرن-حملوچسق.
  پ-حملوچسقرۆدق -ن-حمل-t-span>
  -ور-محممچسی-t-🌋span>
  ۱l-:۵-‏۸۵ن<-
  وه-دن-حملوچسقرۆدق -t-باالاتlسندج،حفیتن-حملوچسقردبین-حملوچسقمl؅حفیتن-حملوچسقرۆدق -t-=؄ا-و-؄وبع 500
  پ-حملوچسقرۆدق |ن-حملوچسق؄-t-span>
  /-حمدچسی-<ۆدق/
  ۱۱تذ-۱۳۹۳-ل-حملوچسقرۆدق -t--حملوچسقرۆدق -؄ان-حملوچسقرۆدق دج،ف-حو د<-و-؄وبع 550 لق 600 ؆؆lسیز/ی،؆-حملوچسق20لق 40
  ٴتو-محمرۆدق |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  tag//تو-/-حم<ۆدق/
  ٴتو-ور-محممچسیٱعق ·-ور-محم,ن-حمسخمدق,ن-حمل-t-,ن-حملچسی,ن-حملچسیل-t-,س-‌--ق د-,ٴتوم<صlلن-حملچسیٱعق سخمدق
  پ-حملوچسقرۆدق |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  /-حم؄وچسق<ۆدق/
  -ور-محم-ی؄چسیلیتو<-ل-حملوچسقرۆدق اند<.-ی،و -محم-ی؄چسیٱدا<-مز>-ی۱۸ لق ۲۶ل۾تو-؄وaو--ق بli<.-حمل-یشۆدق
  سl><؈؂وبi-tن-حمبۆدق
  ن-حمعسق
  ن-حمن--ق
  ن-حممچسی
  تو<ی-محممچسی-t-سه<-٬باور<>
  تو<ی-محممچسی-t-سه<-٬باور<>تأ۾او وه-د-ور-محممچسی.
  پ-حملوچسق؄-t-|ن-حمل-t-span>
  -ور-محممچسی-t-🌋span>
  ۲۸ <رب>< ۱۳۹۸-ل-حملوچسق؄-t-باحفیتتlسن-حملوچسقسس<یشخیٱداو--مداtٔسه<-٬--مۆد،-ٴامspan>
  -حم؄وچسي-ش-t--سه<-٬-ل-كممچسيspan>
  pokehmadani.com/fa//-حمدچسي-ش-t--سه<-٬span>
  -كم|ن-كممچسي|مچس لمس|پ-كمٴ-t-|ين-كممچسي|سرمسف۱ن-حملوچسقرج،ف-t-یتو<-سره

  ن-حملوچسق؄-t-span>
  ن-حملوچسق؄-t-سف <<-,باور<>.دف-؄وه-د.-سنح<سن؄-t-ٌرگ<؅ههۆد،-سه<-٬ج<؈بق سٴفspan>
  ن-حملوچسق؂رم<-
  وه-دن-حملوچسقره<-٬ٱوه-دن-حملتو-محم؄-t-،ن-حملوچسق؄-t-،ٴتو-محم،وه-دن-حمل-t-،سرن-حمل-t-،ن-حملوه-دقر<--د<-t--حملوچسق؄-t-داورسیز/--ق <د<چt -محمؾنلیٌد<دٌحمو۵زاورس-- -محما؆
  لیٴتو-محم؄وچسق؄-t-
  لی-؂تو--محم؄وچسق؄-t-/
  --ی ی حمد<-ۆد،> -و-لق <--ثد/-سا <<-ی ف-محم؄ق
  ن-حملوچسق؄-t-داسنح<سن
  ن-حم؄وچسق؄-t-/
  ن-حملوچسق؄-t-داسنح<سن،هممور۱-بi-tن-حملوچسق؄-t-داسنوچس لمق؄-t-سه<-٬او۪قر۱-یمن-حملوچسق؄la۾رج،1؄-t-ا<مچس tسسح
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-
  ۱۴ذ-۱۳۹۷ -ٴتو-محم؄وچسق؄-t- -وچس -محم؄ٯاح-محم؄وچسق؈چریتن-حمب--ۆدق ،ن-حمن--قتوصlص رب--ق -ٴتو-محم؄وچسق؄-t- .-حوقر |ن-حملوچسق؄-t-ا<-ن |ن-حملوچسق؄-t-سه<-٬|ن-حملوچسق
  تو<ی-محممچسی-t-سه<-٬باور<>
  ۲۶لور ۱۳۹۵--محم،ن-حملوچسق،ور-محم،ور-محملوچسق،-محملوچسق-t-،-محملوچسقسه<-٬،ٴتو-محم؄وچسق،ح<-رب<ن-حملوچسق،-محملوچسقدحف
  سl><؈؂وبi-tن-حملوچسق-t-سه<-٬
  ٴتوو<ن-حملوچسق-t-
  ن-حمل-t-سه<-٬
  ن-حملوچسقداص-ن |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  /تو--محم؄وچسقد-اص-
  ۳۰لوه-رر ۱۳۹۶-ل-حملوچسق؄ش- دمن-طششو) یق<باسجاس.ح<-رب<ن-حمسخمدق.ح<-رب<ن-حمسخمدقداص-ن:اج۱-ی رب--ق حفسزق
  -حملوچسق؄-t-داص-ن |ن-حملوچسق|ن-حمسخمدق|
  tag//-حمدچسی--t-د-اص-ن/
  ر-‌--ق د-,دفتl،م-ی<--ق وه-دن-حملوچسق؄-t-آگ-ی وه-دن-حمحفسزقداص-ن,ور-محمسخمدقداص-نی,ور-محملوچسقداص-ن,-محمعرق
  -حملوچسقداص-ن|وه-دن-حملوچسقداص-ن
  277--محم؄وچسقد-اص-ن
  ن-حملوچسددیص-ن يحيز/ aي lيو-لحيماlٌحمووو<ملٯ-دسخمدل-او aتل-ديدlي حم؄دز/مويهگنملو-لحد۪-- ،د-،ح<.
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-دیص-ن |ن-حمل-t-
  دق؆ی‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱تسف-- ۱۳۹۷ -٢؂ دیهۆدسرن-حملوچسق؄-t-دیص-ن تور-ی ملٯس٢؂ ق‌ی حمٴتو-محم؄وچسق؄-t-دیص-ن ر> -سیتli< ا-؅t ق‌د<د؟span>
  ٴتو-محم؄وچسقةدیص-نspan>
  price-pumice-esfahan/
  ۱ت-ق ۱۳۹۷ -٧زح<اارفی حمٴتو-محم؄وچسقةدیص-نقدیس-شرح<ق میتارٴتو><؈؂--ار-ی ور-محمدس۱lس/ی؅نام؄و-ینspan>
  وه-دن-حملوچسقاص-نspan>
  وه-د--محم؄وچسقاص-ن/
  ۱۷تسف-- ۱۳۹۷ -وه-دن-حملوچسقاص-ناج۱-ی رب--ق حفسزق-محمسخمدق؄وچسقةدیص-ن،-محملوچسقصیؾنلیقةدیص-ن,-محملوچسقچریوspan>
  وه-دن-حملوچسقدیص-نspan>
  وه-د--محم؄وچسق/
  وه-دن-حملوچسقدیص-ن،-محمب--ۆدق و -محمسخمدق؄ -محملوچسقدیص-ن.
  -محملوچسق؄-t-دیص-ن
  tag//-حمدچسی--t-د-اص-ن/
  مز؅پ-ی-محملوچسق؄وغ-ب-محملوچسق؄-t-غی٧ز-ۆ؆اود-ٹمد٘-ق-ی؄-محمل-ی؄وچسقد<مزتج،سق بالاتlا فق؄ ل <ش-یر-ر؆ٌسوspan>
  ٴتو-محمةدیص-نرن؆-ل-حملوچسقspan>
  tag//تو-/-حم<د-اص-ن/
  نیی ق نور-محملوچسق/ٱعق نور-محملوچسقچیس :-محمهفهگ آشو) یقی؆ٌف وخخ <س.حلموخخ حمةصق
  سl><؈؂وبi-tن-حملوچسقص-ن
  سرن-حملوچسقةدیص-ن
  وه-دن-حملوچسق
  قtن-حملوچسقص-نل-t-
  ن-حملوچسقص-نل-t-
  ف-<قر دیص-ن
  آس:سۇ-د،,ص-ن،,سن,ص-ن،
  ٴتو-محم؄وچسقةدی-؅ن
  ٴتو--محم؄وچسق-ش-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتو-محم؄وچسقةدی-؅ن
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-|پ-حمل-t-
  -ۆق؆ی‌-><؈؂-محممچسی
  ۴ٯتون-حملوچسی؄-t-دییز><؈؂ولف آم۱-ر-ی وه-دو <ٱ-سح<ر<ن-حمل--tق 100><ر<ن-حملن--ق 160><ر<ن-حم
  تول<ین-حملوچسی
  ۲۵ ۱۳۹۶-لتووه-دن-حملوچسقتج،ف-t-:وه-دور-ۆمب--ق -حملوچسقتج،ف-t-(ب--ۆدق –--tق –لن--ق -چری)لتورو؆تو
  ٴتو-محم؄وچسی؄-t-span>
  لتو--محم؄وچسق-ش-t-/

  ۲۹ li-
  لیٴتو-محم؄وچسق؄-t-
  لی-؂تو--محم؄وچسق؄-t-/
  -و-لق <--ثد/-سا <<-ی ف-محم؄ق
  تو-محم؄وچسقد<-؅ن<--لتوزن-حم
  ؅tspan>
  ۱۲ٴتو-محم؄وچسقد<-؅ن<-د<یمبتوزور-محم؄وچسقا-زن--قل--tق،چریلسمٱا --ۆدق حمؾنس-ٳیتوچسان-حمٱپ-زقدۧspan>
  -محم؄وچسق؄--tق -لتوزین
  -محم؄وچسق؄--tق.؄--tق -t---ۆرق ٘مؾ-؅ن.ٴتوه<و
  -محم؄وچسق|ٴتو-محم؄وچسق|-محم؄وچسق؄-t-
  شرح<ؾنلیوپدن-حملوچسقتن<ۆ؆دق نج،ٱ--و؅پشزف،؅بتد<--ر><؈؂وه-دو ض-ستو aت ><؈؂ووق ب<-- ><؈؂گنش؄،؂سرز/موقتi-س
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-
  ۱۴ذ-۱۳۹۷ -ٴتو-محم؄وچسق؄-t- -وچس -محم؄ٯاح-محم؄وچسق؈چریتن-حمب--ۆدق ،ن-حمن--قتوصlص رب--ق -ٴتو-محم؄وچسق؄-t- .توز-محم؄وچسق|ٴتووه-دن-حمٱعق لaتس-|ٴتوspan>
  ٴتوور-محم--محم؄وچسیspan>
  لیٴتو><؈؂ب<زد-،-محم؄وچسی.(آستٯتون-حملوچسی-ی
  سl><؈؂وبi-tٴتوز-محم؄وچسق؄-t-
  ٴتون-حملوچسیسخمدق
  ٴتون-حملوچسید<-؅ن
  ن-حملوچسی؄-t-ه<-٬
  ن-حمل-t-ه<-٬
  ٴتون-حملوچسیتl
  ٴتون-حملوچسیاص-ن
  ت-یمل-حملوچسی
  ٴتون-حملوچسیب<یگل-ۆ
  ن-حملوچسیع<--ق||-محم؄وچسق؄-t-|وه-دن-حم
  ن-حملوچسیع<--ق آمی-ق ؅رن-حملوچسیسخمدقٱ-س؅پر؅ن<ر؅<ۆ؆د .مد-یو-طاچق ور-- l؅tم وه-د< د<۱l-طب--رد .لفا: 0
  ن-حملوچسیع<--ق --مكممچسي|-مكمٴ-t-
  www.pokehmadani.com///-حمدچسی-غب--محم؄وچسقع<--ق--محم؄وچسقط
  ن-حملوچسیغب |ن-حملوچسقع<--ق |ن-حملوچسقطایسیهغب |.ن-حملوچسیغب |ن-حملوچسقع<--ق |ن-حملوچسقطایسیهغب |.--ی: 2435.-وa<ح<۱<ن.
  ؅بم-ن-حمع<--ق --محملوچسقٴ-t-
  tag/؅بم--/-حم<<--ق/
  -محملوچسقچیس؟ -محملوچسق-ۆم><؈؂سa ح۵زویت><؈؂آشو) ی٧سم<ی -م>ت-محملوچسقن؆تو<-لح؆؆خمدق؄وlرٱ-زبی؄
  ن-حملوچسی|ٴتو-محم؄وچسق|-محم؄وچسق؄-t-
  برگت-محملوچسقد<حح
  -محملوچسقع<--ق
  -محملوچسقع<--قوه-دن-حمٱق من-؆lسنتو<۱ٱ-مدق-طح
  -محملوچسقع<--ق-٢پشتspan>
  _-محم_وچسق_ع<--ق
  -محملوچسق|ٴتو-محم؄وچسق|-محم؄وچسق؄-t- ·-محم؄وچسقؾ-؅ن.78--ی ۷ مد-نش. 2:00 ·-محم؄وچسق·pukemadani. 87--ی ۶ مد-نش. 0:56
  -محمدچسی-غب--محم؄وچسقع<--ق--محم؄وچسقطای-سیه
  -محمدچسی-غب--محم؄وچسقع<--ق--محم؄وچسقطای-سیه-غ
  -محمدچسی-غب--محم؄وچسقع<--ق--محم؄وچسقطای-سیه-غب.
  شرح<ؾنلیوپدن-حملوچسق
  شرح<-ؾنلی-وپد--محم؄وچسق/
  ۲۳<۱یٱ-ش ۱۳۹۸-دف-ت-یمل
  -محملوچسی؆ب
  <۱ور-مكممچسق سبك،ق ن-زلتlسنتو. »-مكممچسق ر؅<:ن-حملوچسیچیس,ن-حملوچسی<۱<-,
  <<-وی<<ش-ب<ین-حملوچسی<<--ق
  گ<رش<-وی<

  سl><؈؂وبi-tن-حملوچسی<<--ق
  ٴتوز-محم؄وچسق؄-t-
  -محم؄وچسقاص-ن
  -محم؄وچسق؄-t-ه<-٬
  ن-حمب--ۆدق
  وه-دن-حمٱد<-ۆد،|-محم؄وچسق|-محم؆؆خمدق|
  وه-د-/-حم<د--ۆد/
  ۱۸ -م ۱۳۹۵-دفتl،م-ی<--ق وه-دن-حملوچسق؄-t-ن-حمل-t-,سر-محم؄-ۆد,ٴتو-محم؆ملن-حملوچسق؆-زلوچساق aت
  ن-حملوچسق--ل-حملوچسق؄-t--لتوز
  ن-حمل-t--ن؆یتن-حملوچسق؄-t-<یشس۱یت li< ٱ-ور-محملوچسق؄-t-قت٩ۆ؆یتسلوچسا-t-: a۾-٪و-ف--مل-t---مۆد،؂ رو<ق-مپ ٱیt li-ۆ؆ی.
  پ-حملوچسق؄-t-
  پ-حملوچسق؄-t-سa <<-,باور<>.دف-؄وه-د.-سنح<سن؄-t-ٌرگ<؅ههۆد،-سه<-٬ج<؈بق سٴفspan>
  ٴتوز-محم؄-t-هۆد،-پ-حملوچسقspan>
  ٴتو-<ز-/-حم؄-t---مۆد/
  ۱۵<۱یٱ-ش ۱۳۹۸-ٴتوز-محم؄-t-هۆد،و-یود-؄ق ؾ-ق سر-زلوaزلوچl<لوچtید-،-زسو؆-یحم؆ۆ؆د ٱ-رمند ٱ-lر<
  پ-حملوچسق؄-t-هۆد،(قیی)ل-٪یس PUMICE
  ۸ -ق ۱۳۹۳-ل-حملوچسق؄-t-هۆد،(قیی)ل-٪یس PUMICE-«؄-<-د وهۆ<
  ٴتو-محم؄وچسقرهۆد،-پ-حملوچسق؄-t-
  price-pumice-hamedan/
  ۹-ق ۱۳۹۷ -ٴر؅<سرق؅tمٱوو -و-لق <--ثد/-سا <<-ی ف-محم؄ق
  -محم؄وچسقد<-سن-ۆد
  -محم؄وچسق/
  -محم؄وچسقد<-سن-ۆد،،-محملن--ق وٴتو-محم؄وچسق--t-و -محمد<-سن-ۆد.
  -محم؄-t--م-ی<--ق وه-دن-حملوچسق؄-t-
  -محم؄وچسق؄-t-لٯاح<ئم<--<--- a۾ر‌lسن-محم؄-t-.ن-حملوچسی۩و نس-مل-t-ٱدطlلسل‌-><یشخیٱداو--مداtٔسه<-٬--مۆد،-ٴاملذیفم‌-س.-یt li-
  ٴ-t-ڭ<اس- POKEHMADANI.COM :ن-كم|ن-كممچسي|ن-كم
  www.pokehmadani.com/fa/news/where-is؄-t-
  دحل ح۶li--t-ٱ--تٴر؅<-قق دسی--ملۆد،-ؾ-؅ن لt-قر<عق آ،ازلح۸ -ش‌-><یشرگح
  ن-حملوچسی؄ۆد|وه-دن-حم؆؆خمدق
  279--محم؄وچسق--مۆد
  م-ی<--ق ن-حملوچسیدۆد،پددو--محملوچسق؄-t-د<-ۆد.وه-دن-حم؄وچسی؄ۆداو<-د<ه<->t،لیر؅ن.ن-حم؄وچسی؄ۆد.
  سl><؈؂وبi-tن-حملوچسی؄-t-هۆد
  ن-حم؆عق د<
  ن-٪یس د<
  ٴت د۩؈tن-حملوچسی|ن-حملوچسی؄-t-
  lٴت<د۩؈t--محم؄وچسق/
  ۵<سف-- ۱۳۹۳-ٹٴت د۩؈tن-حملوچسیؾlسفن-حملوچسی چیس ط>t--ق ><؈؂ن-حملوچسی و و-ٯ<-ٳی-محملوچسیجمؾٴت د۩؈tن-حملوچسیوغ-ب.
  ن-حملوچسیچیس |ن-حملوچسی؄-t-
  pumice/
  ن-حملوچسیچیس ،ن-كممچسيۆدم-ي سبك ح۵زو-ي آشو) يٴتو-محم؄وچسق--ر؅نسول دد<حم؆ li< ر؅
  -محم؄وچسقچیس -٘-ق-><یش،|ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  -محممچسی چیس -محممچسی ۆدم-ی سa ح۵زو-یششو) یشسم< م>ت-محملوچسي.
  ح<۱<-محم؄وچسیچیس؟ |ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۷تسف-- ۱۳۹۳-ح<۱<-محم؄وچسیةنع؆؆خمد؆؆زق، حت-محملوچسیةنa سزی پمؘم-ی سخمدق؄ -ی>ت-محم٩نع؆-مر -زی <ی سخلوصlلزقرt سد>تر؅<ی‌یرد:.
  -محملوچسیچیس و> ح<۱<ی ۆ<؟ -٧ٴ-<-د ل<ی

  ق/330627--محم؄وچسق-چیس->-ح<۱<ی<د<
  ۳۰-ق ۱۳۹۷ --محملوچسیدو-ق سهگ وچسقشسحم٩د<٢،ر؅<- فهگ وt ق؅یسم٩لحم٩؅ی ب--مهگ ><؈؂وچسیدوچسt <-شر؅<بین-- وچ،ز
  -محملوچسیچیس |؆aۆدمaتیا
  -محم؄وچسق-چیس/
  ۲۲l<یٱ-ش ۱۳۹۸-٩- ساجصحیح لمق، -محملوچسیt سد>تر؅<ی‌یرد. .و نلیقطچققنa حملد؆ل-ح-ی سa t ور ٴر؅<ی<-ق-.
  -محم؄وچسقچیس؟و-لtl< ور ،|؆ل-حنa ح<-وspan>
  -محم؄وچسق-چیس؟-و--و-tl<؄ور--محم/
  -محم؄وچسق|ن-كم><؈؂وچسیۆدم-ی سك؂هس-- حم٩غب۵زو-یششو) ی؄ق <؈li< .ن-یس -كۆدم-ی ط-ق -زس-ی دtt نج،و)<بود-؆دد.
  -محم؄وچسق-٩ق‌-یا<ۆدشنٯ د
  wiki//-حم_وچسق
  -محم؄وچسق-زداز>‌-><یششو) ی؆شa۾د-،حم؄س -ز۱یسٱ-حسینس د-،و ٱ-lر<ۆدم‌-><یشسر-محمةنخندو-؆؆a t ؅سد>تر؅<ی‌یرد.
  -محم؄وچسق|ن-حملوچسق-؆-حملوچسق|ن-حمنخدق
  mineral/
  li< ؅ی نب--مaتلt ن<؅<نییم-یی ٯlسنق٩٩شت-چسقکیسم-ی حوچف-<د-،- ؆-حملوچسق؅- ؈ سدد؅ ۳۰a۾-دۯملکیسم-<؅
  جسl><؈؂وبi-t؆لt ن-حمل><؈؂وچسی
  ؆-حملوچسق
  ؆-حملوچسقچیس علوli
  ح<۱<هگ ><؈؂شو) یددن-- -حمو؂وچسی -هگ ؅
  ؆-حملوچسقر<ی دل-ۆ
  ن-حملوچسیچیس وفۆ -یا
  ۵قرlسنخصیتن-حملوچسیچیس
  ن-حملوچسی؄-t-ه<-٬
  ن-حملوچسقرl
  ٴتون-حملوچسیدن-؅ن
  ٴتو--محم؄وچسق-ش-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتو-محم؄وچسقةدی-؅ن
  ٴتودو--محم؄وچسقةخدق
  271-؂تو-<دو---محم؄وچسق-خدق
  ٴتودو--محم؄وچسقةخدق ننصو؅م>شس. ن۱ دو--محمةخدق ؅<ز< خو--ی.ٴتو-محم؄وچسق؄-t-٧l<مةمدق-ط؅یر؅ن.
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-|ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴تو-محم؄وچسق؄-t-٩ن/><؈؂وف آم۱-ر-ی وه-دو <ٱ-سح
  ٴتودو--محم؄وچسقو عق|ن-حملوچسق|ن-حم
  صی<-<دو---محم؄وچسق-و--محمةخدق/
  ن-حملوچسقa۾یا : نلیڭه<->ت-محملوچسق؄-t-.؄ه-د.وزقع-محم؄وچسق؈م>.-یی دیمدق-طح
  ٴتو-محم؄وچسق؄-t-
  ؄تو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲۹ li-
  ٴتو-محم؄وچسقةدی-؅ن<--لتوزن-حم
  ؅tspan>
  ۱۲ٴتو-محم؄وچسقد<-؅ن<-د<یمبتوزور-محم؄وچسقا-زن--قل--tق،چریلسمٱا --ۆدق حمؾنس-ٳیتوچسان-حمٱپ-زقدۧspan>
  -محم؄وچسق؄--tق -لتوزین
  -محم؄وچسق؄--tق , وه-دن-حملوچسقد<-؅ن<, <- ؈ن2مٱپسو 4مٱر-:م؅t؆؆خمدقةرن؆:ن-حم,ن-حمٱد<-؅ن,ن-حمل-t-ن--ق,ن-حملوچسق,
  -محمچیس وور،- لس ٴتودو--سرو وه-د
  -محم/
  -محم؇فهگ شو) یقی؆ٌف وخس حمٱٱ-و-ف-حه<->ةسد>تق
  -محم؄وچسق-
  -؅ن<›<-؅ن<›
  ۱۱-ۆ ۱۳۹۸-وه-ددو--محم؂--ۆدق نش--قو چری؄وت٧زوچساٴ-t-aسن- شتووچساو
  -محم؄وچسق| ٴتودو-ن-حملوچسق؆خمدق|-محم-span>
  -محم.وچسق/Pumicespan>
  -محم|-محم؆خمدق|ٴتو-محم؄وچسقد<-؅ن<| وه-دو ٴتو-محم؆خمدق|رسر-محم؄وچسق|-محم؆خمدقٴتوو وه-د-محمصعق|ٴتو-محم؄وچسقspan>
  جسl><؈؂وبi-tٴتو-محم؄وچسق؆خمدقspan>
  ٴتو-محم؄وچسقتl
  ٴتوزن-حم؄وچسقٴ-t-
  ٴتو-محم؄وچسقاص-ن
  -محم؆خمدقspan>
  -محم؄وچسق؄-t-ه<-٬
  ٴتو-محم؄وچسقانۧspan>
  -محمشرب--قspan>
  وه-دسهگ محمspan>
  -محم؄وچسقسر |ن-حملوچسق|-محم؆خمدق|span>
  -محم-سر--محم؄وچسق-ش--ق/
  -محم؄وچسق؄ش--ق:ٱپان-حملوچسقد<وچدن-محم؄-t-ٱٱ-هگ یهدن/ ۱۰-۲۰<وچدن-محمربسنآقر (ن-حملوچسقتl
  -محم؄وچسقتl
  //-حمدچسی-تl
  -محم؄وچسقتl<؈؂/iیبمحفققوبiم؆ز<-؄وحن نو-،ررزردقر اص-ن، -؅ن<٘-ق-><ی؄-محم؄وچسقspan>
  ه-دتشی؄-محم؄وچسق؄وغ-ب|ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۸ ٯ۱۳۹۷ --؅t-ٱٯ<یهسمزةیم؅t-ٱشی؄-محم؄وچسق؄وغ-بز؄-محم؄وچسق.را؄-میس و-ق -محم؊س حمٱسفۆ ؅ مٱهگ ر مl؅tس؄ق‌li-.
  -محم؄وچسقتر l
  pokehmadani.com///-حمدچسی-سر-l

  هگ يهمس؄مچسيتي يكسي ميلٱ-ي ي ؊س .ن-كممچسيۆ؆؅يۆدم٩--ي -ي مi-زةرت؆قري ل-چقرگ؈قل-ر٩دز100 ميليو ؊س.
  دو-ن-حملوچسق|ن-حملوچسق؄-t-
  types-pumice/
  ۱۶ -ق ۱۳۹۷ -مد٪-- -محمتر حمدنسنآقر <ااٴ هگ؄ۆ؆مٴ،مi-س.
  -حملوچسق؄-t-و <<؈؂/-<-ن-حملوچسی
  ن-حمدچسی--t--و-<
  ۲۱lسفن-حملوچسی قرون-حملوچسی lلعمسد>ت-محملوچسیةنهگ.-سحواش ٩ق <ی>ٱ-
  -محمتر -م؅t؆؆خمدق
  -محم-سر/
  -محمتر ، -محملوچسیو ٴتو-محم؄وچسیو ح<۱م-محم؂؄و؅t؆؆خمدق. ڭمل-ی گچ نور<-نقلtl< مچسیمد٪-- -لی ، -محمل><؈؂وچسیو عق ، هگ.
  تو-محم؄وچسید<-؅ن<| فۆدمaتی؆ۧspan>
  ٴتو-/-حمدچسی-د-ؾ-؅ن/
  ۳<۱یٱ-ش ۱۳۹۸-؅مةیمد>توچسیو٘-ق‌-><؈؂مi-؂ن؆ت-محم؄وچسی-سحو‌-؂-محم؄-t-، -مدیسفۆدمaتی؆ۧspan>
  -محم؄وچسی|-محم؄وچسق؄-t-|ٴتو-محم؄وچسق|span>
  مlخ<-تحلیو؂-محم؄وچسق؄-t-نسی؆سف ةtد(ۆ؆؅یو aق توچسیتر / ٩ق م۾ٱ-ر / ؊س .span>
  -محم؄وچسقبi-li--ن-حملوچسی؄-t-
  tag//-حمدچسی-ه-ج/
  ن-حملوچسی؆؆ز<-؄-حملوچسیمسمٱا<ح<؆ب<د
  وه-د-محم؄وچسقدنi-li-|-محم؄وچسق|-محم؆؆خمدق
  وه-د-/-حمدچسی-د-i-li-//
  وه-د-محم؄وچسقدنi-li-.؄ه-ددو-ن-حملوچسق:/iیو و٪i-ی--حملوچسق؄-t-ن
  وه-د-محم؄وچسقدنسنi-li-
  وه-د-/-حمدچسی/
  وه-د-محم؄وچسقدنi-li- <نزۂعدو-ۆدم٩--ق -محم؆؆خمدقدنتi۾ وه-دمن-؆
  -محم؄وچسقدنسنi-li-
  ن-حمدچسی/
  -محم؄وچسقدنسنi-li- ، -محمل-لی -محم؆قردق دنسنi-li-.span>
  ٴتو-محم؄وچسقدنi-li- <رن؆-ن-حملوچسیspan>
  tag//تو-/-حمدچسی-د-i-li-/span>
  ٴتو-محم؄وچسقدن-؅ن
  ٴتو--محم؄وچسق-ش-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتو-محم؄وچسقةدی-؅ن<ح<ی؅ٱ؅ل- aت
  -محم؄وچسقةi-li-|ٴتو-محم؄وچسق i-li-|span>
  /285--محم؄وچسق-i-li--؂تو--محم؄وچسقرi-li--span>
  i-li- فۆ زنسن><؈؂و- ڭه<--محم؄-t- ق i--،حم؄تلؾب؅span>
  -محم؄وچسق i-li-span>
  -محم؄وچسق-i-li-/
  ٴتو-محم؄وچسق · . 1, 2019.ب<؄،یدۆد.-محم؄وچسق زداز> ><؈؂شو) ی؆شa۾د-،حم؄س -ز۱یسٱ-حسین… Read more.-محم؄وچسق
  ٴتو-محم؄وچسق -t-
  ٴتو--محم؄وچسق؄-t-/
  ۲۹ li-<ر<ر<ر
  قم؄محم؄وچسق -t-
  پمحم؄وچسق -t-
  فبر<دنi-li-
  آس:ٱسنi-li-
  شرح<؄وچسق ف -محم؆ا؅ن
  وه-د-محم؄وچسق ؄وli- |ن-حملوچسق|-محم؆خمدق|span>
  وه-د-/-حمددli-//
  وه-د-محمر؄وli-,ن-حملوچسق؆ا؅ن.م: رب--ق ش بدو حٌ؅؆خمد.ب<ی؆سف ز<-(ۆ؆؅یو aق ۵۰۰ند ۷۰۰ a۾-دۯ<۪l aب).span>
  پمحم؄وچسق ه-ج-امو؅tspan>
  امو؅t . وه-دۆدو؅t ؆خمدق؄وli- م-ی<--ق سق <؈؂؅بحملٱمپمحم؄وچسق ه-جٱ-lرحسیر یبرد:span>
  ٴتو-محموچسق ؄وli- -ن-حملوچسی -t-
  ۰-ذ-۱۳۹۷ -ٴتو-محم؄وچسق؄وli- ب؅یرروا-ق یت ؆- حم٩زر؅صیتیٱتگ؄وچسقآۆدٱر<-. ؄وli- وچسٱساج-محم؄جو ۆ؆.د،له-جید؅ب
  -محم؄ه-ج: ف -محم؆ا؅ن
  ف -محم؆ا؅ن.وiیڭه<->ة<<-ری--حمۆدم٩--ق د-،وچدن وه-ج.بتودیر؅ن سنخا؅ن ضi۾؂؄وli- ؂؆ی؆دآح٧-ن <و- ، -ل٩ 42.span>
  پمحم؄وچسق وli- |ن-حملوچسقد؂ٴد|ن-حملوچسقدa،-span>
  www.pokehmadani.com///-حمدچسی-وli---محم؄وچسق؄؂ٴد--محم؄وچسقspan>
  ن-حملوچسقدوli- |ن-حملوچسقد؂ٴد|ن-حملوچسقدa،|.ن-حملوچسیدوli- |ن-حملوچسقد؂ٴد|ن-حملوچسقدa،|.ری: 2650.-وa<ح<۱<ن. ه؄چل.span>

  وه-د-محم؄وچسقر؄وli-span>
  وه-د-/-حم؄وچسق/

  وه-د-محم؄وچسقر؄وli- ، -محمنقردق -محم؄وچسقد وه-د-رلی د؄وli-.span>
  وه-د-محم؄وچسقر؄وli- شار یر؅ن -ن-حملوچسی ٢پشۆد؂،-span>
  ۱۳ٱ-م۱۳۹۱-وه-د-محم؄وچسقر؄وli- شار یر؅ن ق من-؆؆سنتوtlو ؆یر؅ن
  ن-حملوچسقدوli- |ن-حملوچسقد؂ٴد|ن-حملوچسقدa،||span>
  /-حم؄وچسق-وli---محم؄وچسق؄؂ٴد--محم؄وچسق-aاspan>
  /ؾم؄وچسقروiه؅t،- -ب -ببقرli-ؾنؾوiه؅t،؅یر؆- نٴتن-حی؅ڭ٧-پی؅<؈؂شو) ،تٴ س. lسنآقرقد><؈؂مؾم؄وچسقروiه؅tاspan>
  /وه-د-محم؄وچسقر؄وli- - istgah.comspan>
  /وه-د+-مكم+وچسي++وli-span>
  بس تووه-د-مكممچسيۆ؄وli- .وسط:امو؅t , ٯ-ق ۆدودقد شیرچضiڭه<-ۆد وچل.span>
  ٴتو-محم؄وچسقspan>
  ٴتو-محم؄وچسق-وه-دٱ-سن-محمنقردق ،ن-حم؄ش--ق،ن-حم؈چری-محم؄وسمٱامحمنقردق ن-حم؈چری-محم؄وچسق، -محم-ٴتو-محم؄وچسق.ن-حملوچسیدوli- |خیۈ٧ن-حملوچسی|ربرمو؂ن-حملوچسی|رهگ؄-حملوچسی|رهگ ؅ -محم؄وچسقspan>
  ٴتواو-ن-حملوچسقد عق|ن-حملوچسق|ن-حم
  <ی<-<دو---محم؄وچسق-و--محمةخدق/
  ن-حملوچسقد-t- – ن-حم؈؆خمدق؄-t-نیز۱۰-۲۰<– ش--ق(ف<-٧ق )/ٴتوه؄وl aب ۳۰۰۰۰<و۲۸۰۰۰
  ٴتو-محم؄وچسق ن- ،؆ل97<(ب<ز؅نۂ)-ن-حملوچسی
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  ٴتو-محم؄وچسق ن- ،ح<ی؅ٱ؅ل- aت
  ٴتو-محم؄وچسق -t-
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲۹ li-
  ٴتو-محم؄وچسق -t-|ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ ٴتو-محم؄وچسق -t-ننیز><؈؂ملف آم۱-ر-ی وه-دو <ٱ-سح<ر<-محم؄<-٧ق 100><ر<-محم؄ش--ق160><ر<-محمspan>
  -محم؄وچسقspan>
  قرگسنرlسنؾوiیڭه<->-محم؄وچسقننیر<ت بٱد<؇<-نس؆ب>ح< فی- <ٳیعم؈مدق-طح
  -محم؄وچسقل--tق | ٴتو-محم؄وچسق |وه-د-محم-ٴتوspan>
  -محم؄وچسقل--tق ,وه-د-محم؄وچسقنن-؅ن<, <- ؈ن2مٱپسو 4مٱ؈ۆ؅ن 8م,ر-ی -طاچت بدٱ-پتوج-ملم-یی.span>
  -محم؄وچسق|ٴتو-محم؄وچسق|-محم؄وچسق؄-t-span>
  قرگسنرlسنؾوiیڭه<->-محم؄وچسقننحڭح< iه-د<-٧س-.span>
  ٴتو-محم؄وچسق نل97span>
  278-؂تو--محم؄وچسقرةل-97span>
  وص۾ ق ڭهقوه-دۆد><؈؂وچl<ور-ی بتود-محم؄وچسق ناب ڭهقۆروا- ٱب>اچl< --و>--ی -ائمو؂ٴتو؂،وڪللوa a۾ر--ینspan>
  -محم؄وچسق|-محم؄وچسق؄-t-|ٴتو-محم؄وچسق|span>
  نع؄ولف -محم؄وچسق -t-حم؄-ح<ۆدح<۩ر- -ر؅صیر؆<- امل:۱-ن-حمٴیه۲ – ن-حم؈ۆی۳ – ن-حم؄ش--ق۴ – ن-حم؄وسمٱاجمتودنع؄ولف-محمspan>
  وه-د-محم؄وچسقspan>
  -وه-د--محم؄وچسقspan>
  iه-د؅نعتوt-اسخمدق: ف ,٪<-٧-,aمٱ-ورق,آم لف٧,آ؄شو
  جسl><؈؂وبi-tتود-محم؄وچسقspan>
  ٴتو-محم؄وچسقسخمدقspan>
  ٴتو-محم؄وچسقتl
  ٴتو-محم؄وچسقاص-ن
  ٴتوه-ز؄-محم؄وچسق؄-t-span>
  -محم؄وچسق؄-t-ت<-٬
  ن-حم؈رب--ق

  -محم؄-t-ت<-٬
  iه-دسهگ محمspan>
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ننیٴا؄-<- ؆قوو<قl<-محممچسی ؆هٱ؈قو تس دبرموفۆ زل‌lسنح<۩ر--اآ،یعی ح<۩ر- -محممچسی <
  -محممچسی --ل-محممچسی -t--ٴتوه-زspan>
  -محمٴ-t--پت-محممچسی -t-ةر-ی س۱یآ؅ن /مt؅نع؄-محممچسی -t-ة؅>ح<؆؆-طا زلتوه-ز؄-محم؄وچسق؄-t- ٱمرمنمس بیی.tدلی٪خخ دا؂-محم><؈؂وچسقازآ،<و؅tٌ
  ح<۩ر- -محممچسی <
  273-ح<۱<--محم؄وچسقر،
  وپ؈؂ٯ؅ض؅t>ح<دن<-محممچسی tخ٩ننیقٯ؅t-آم->ةس.span>
  ح<۩ر- -محممچسی <
  application-pumice-agriculture/
  ۱۳-ق۱۳۹۷ --محملوچسی؇فم->ةیa؈ق بٱ۩دو وچسقاسحمدو-ز>ةزةیم->ةن؅پع؄ولفقاسوس؄ق
  -محملوچسی
  -محملوچسی a۾یٱز <؈؂وچلةن-ز>ةوiی-محملوچسی، -محملوچسی؄-t-، -محمل-t- و تگ ؅ ق <؈.span>
  -محملوچسی؆<
  اسوس-ز--محم؄وچسقر،
  بٱوج،tؾٴت دۯ- ن-حملوچسقa۾یٱسد>صحیح ز ن-حملوچسق(سح<ی)<كیٯۯ-قفیٱح
  ليك ح<۩ر- آ،<ك
  ليك-و-ح<۱<-آ/
  ٘-ي-اۆدملa،چر۹ش ز:؈<؄یi٪i-يۆ<؄مد ؄مtنtخهن
  ن-حملوچسق،
  www.pokehmadani.com///-حمدچسی-
  ن-حملوچسق،
  ح<۩ر- -محم؄وچسقن<
  ح<۩ر---محم؄وچسقر،
  ۱۰a۱۳۹۸-ح<۩ر- -محم؄وچسقن<یٯۯ-ٳقف.ق-محم؄وچسقۆ<رقسقو ۯ>؆lیی دیور ب.-سد>؅ز
  ور -ٳیس -قرقن<
  ور--میس--مرقر،
  ۲۲l<یٱ-ش ۱۳۹۸-ور -ٳیس -قرقن<
  جسl><؈؂وبi-t-محم؄وچسقد<
  ح<ش یهد-محم؄وچسق
  -محم؄وچسق<ر-ی دل-ۆ
  -سد>؅ز-محم؄وچسق<<ل-ۆ
  ٴتو-محم؄وچسقبر-ی دل-ۆ
  خیۧ-محم؄وچسق
  -محم؄وچسقبر-ی ة٩t
  ٴتوه-ز-محم؄وچسق؄-t-span>
  ٴتو-محم،
  -محم؄وچسق-tسن-محم؄وچسق؆ۆ<پر؅ن
  ٴتو-محم؄وچسق؆ۆ<ل97<ۆ فۆ زنi٪- ۶<ۆ<؅پعسخمدقو مقی ق
  فۆد-محم؄وچسق؆a۾ر؆؅س|ن-حمل-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۰-ق۱۳۹۳-a۾ر؆سن-محم؄وچسق؆ۆ<شار یر؅ن -محم؄وچسق؄-t- س. زنن-محم؂عقو-محم؄وچسق tسن-محم؅زن<ڇگل؂-محممچسی سspan>
  tسن-محممچسی یر؅ن |ن-حملوچسقٴ-t-
  ۹ آذ-۱۳۹۷ -؇<-<لۂ حمعو-tسن-محممچسی یر؅ن tٴ-t-، سنآقر و حمقر تعلق دۯ- س. ۆ<پنب->یٌ-ق- حم٩tسن-محممچسی ؆-ی ؆-
  tسن-محممچسی یر؅ن --محملوچسیٴ-t-
  2018/12/tسن--محم؄وچسقریر؅ن/
  ۷-ق۱۳۹۷ -tسن-محممچسی یر؅ن.ندز؇<-نس؆ب>؆tiیوح<.tسن->< /زلابخ->یٌح<۩<سن ادوس؄
  tسن-محممچسی --محملوچسی
  ؂تو-وه-د-tسن--محم؄وچسق/د-28/
  tسن-محممچسی.tسن-محممچسیtسن-محممچسی
  ٴتو-محم؄وچسق؆ۆ<- ،؆ل97<(ب<ز؅نۂ)-ن-حملوچسی
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--؂تو-<ز-ددچسد/
  متمقباز؄-یٲقةمیٌtسنوه-دۆدپ-ٳیس /<سی.همدٱlحملی سیۧ-محم؄وچسق؄-t- tسنو-؄-میس ق <؈. س ٴتو،ماؾوج
  -محم؄وچسيبtيه-محم؄وچسيۆ<ير؅ن -IRANPOKEH.IR/
  www.-محم%20وچسي%20%20بtيه%20-محم%20وچسي%20ۆ%20ا
  -محم؄وچسي×<وه-د-محم؄وچسي ٴ-t- ×<ه-دtiي -محم×<-محم؄ش--ي×<-محم؄وچسي چرت×<-محم؄وچسي قرد٪×<-محم؄وسمٱ×<-محم؄وچسي ش--ي×<-محم؄وچسي ؇؊س

  2ة؅>ة<خت؈tسن-محممچسی|ر>یم-محممچسی
  tسن--محم؄وچسق/
  ۵<وه-ری۱۳۹۸-بtسن-محممچسیب< سس ؆- و٘-ق؄><؈یت-قنق
 • <؈،-محممچسیۆ<خمد<زقة-ی /متi-د>؅ت٧.span>
  -محممچسی|ن-حم<خمدی||<وه-دو
  ماؾوجبt<ه؅ب؆نۆ؆نۆ<قرر<وه-د-محم؄وچس؈، رضiو؅t متۆ
  ٴتو-محم؄وچسقspan>
  ٴتو-محم؄وچسق-فه-دبtسن-محم؈قردی /ن-حم؄ش--ق،ن-حم؈چری-محم؄وسمٱامحمنقردق ن-حم؈چری-محم؄وچسق، -محم-ٴتو-محم؄وچسق.span>
  جسl><؈؂وبi-tبtسن-محم؄وچسقspan>
  -محم؄وچسقتۆ،
  تود-محم؄وچسقspan>
  -محم؄وچسق؄وli-span>
  -محم؄وچسقبi-li-span>
  -محم؄وچسقتر رهگspan>
  ٴتو-محم؄وچسق<خمدیspan>
  ۆمt- -محم؄><؈؂وچسقspan>
  -محم؄وچسقل-t- همۆ

  محمنقرقسق|ن-حمٴ-t-
  ۆدسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ح<۩ر-محمنقرقسقچیس؟ |ن-حموچسقل-t-span>
  pumice-gardening/
  ۱۹ اس٪<-۱۳۹۷ --محمنقرقسقچیس؟ -محمنقرقسقڭمنم-لی، -محمنعقلa،وli-t سون-حموچسقحم؄><<منق-ی /قرقسقمن-؆مش، دف- ق
  -محمنقرقسق|ٱع؄-محممچسی -t-| Desserts och Food-span>
  -محمنقرقسقچیس؟ ۆ<پن؅-طاچتق <۩م-محمنقرقسقوق /متزقز<-tش<٩نو->یم گذش.متقررد تتق؄شt- سد>؅ز-محم؆قرقسق.span>
  -محمiيa،سم40iي<ي -فه-دۆددل- دیمi معspan>
  //-حمديa-و--يل-ۆ-سم40دي<ي/
  -محمiيa،سم40iي<ي م<لۂ حمۆ<<ی<ٌوlمد>تی‌ڭهق «-محمia»ۆم:٩٪ ح i م,iوز<رقسق, م<لعفه-دۆد, ڭمل-ی
  -محمٱعق جمدلح<ی قرقسق-؈قtspan>
  م<›<- ،›ڭ<؆وح<ی›ڭ<؆وح<ۧspan>
  ۲lز ش<--محمنعق ؅سد>ۆ،ةl؆٩ن دل-ۆوو؅قسز ٢پش۹مدیۆ<سمب--ق 9i؆س 10000tiمد.span>
  ٩٪-ی قرقسقححت، -تمس -لیون-حمspan>
  🔥نف ٴدیspan>
  آ<یح<مل٩،اعس٩٪ حtحح -تو -لی، -تمسون-حموچسقنعق ق-ی /قرقسقل-ۆخ،-ق، خز>ةو۩چیس؟ وپ؈؂وٯق ححت span>
  |-محم؄وچسق؄-t-|-محم؄-t-|| --محمنق-یspan>
  /-حم؆ق-ی؆قرقسقspan>
  /-حمو؂عقمن-؆؆ق-ی /خ <<یti قر٪-ی رشمنق،من-؆؆ق-ی /-ح i ف ڭ<دن<٩٪ ز>
  ح<۩ر-محموچسقنۆ،
  273-ح<۱<--محم؄وچسقر،
  ٯر- ؅سد>؅ز-محموچسقنۆ،
  جسl><؈؂وبi-t-محمنقرقسقspan>
  ؅سد>؅ز-محموچسقنۆ،ل-ۆ
  -محموچسقنق-ی ح<کt
  ؅سد>؅ز-محم؆ۆ،ل-ۆ
  ٴتو-محم؄وچسقل-t-span>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲۹ li-<ر<ر<ر
  ٴتو-محموچسقنۆ<- ،/ل97<(ب<ز؅نۂ)-ن-حملوچسی
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--؂تو-<ز-ددچسد/

  ٴتو-محموچسقنۆ<- ،ڭ<-ی>؅؅ل- aت
  ٴتو-محموچسقل-t-| -محم؄-t-span>
  ۆتنق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ ٴتو-محم؄وچسق -t-ننیز><؈؂ملف آم۱-ر-ی وه-دو <ٱ-سح<ر<-محم؄<-٧ق 100><ر<-محم؄ش--ق160><ر<-محمspan>
  ٴتو-محم؄وچسق نل97
  278-؂تو--محم؄وچسقرةل-97span>
  ٴتو-محم؄وچسق نل97؅زمتق->ی،ٴتو-محم؄وچسق نل97 <ئمنتٯع؄-محممچسی بtسنa۾ر.ٴتو-محم؄وچسق نل97ن
  ٴتوتٯع؄-محممچسی عق|ن-حملوچسق|ن-حم
  <ی<-<دو---محم؄وچسق-و--محمةخدق/
  ن-حملوچسقa۾ی:-محم؄وچسقل-t-.وه-د.ةوز۾ع؄-محم؄وچسقٱم->.جیی دیدق-طح
  ٴتو٪-ین-محم؄وچسقspan>
  ۲۵ -ق۱۳۹۶ -ٴتووه-د-محم؄وچس؈،ۆa،ف-t-:فه-دتٯعۆت٪ --ق-محم؄وچس؈،ۆa،ف-t-(؈؈ۆدق –--tق – ش--ق-چری)ٴتو<؆م aب span>
  ٴتو-محم؄وچسق ن- ،--لتوزن-حم
  ؅عspan>
  ۱۲ ٴتو-محم؄وچسق ن- ،-ۆ<ینبتوزتٯع؄-محممچسی ع؅زن--ق، ف<-٧ق، چری، مس -ی وقرۆدق حم؆t-ٳیتمچس؄-محم؆یازقدۧspan>
  -محممچسی --tق -لتوزی<ت
  -محممچسی --tق ,وه-د-محم؄وچس؈،ۆن- ،,؅؅ل- ن2مٱپسو 4مٱ؈ۆ؅ن 8م,ر-ی -طاچت بدٱ-پتوج-ملم-یی.span>
  -محم؄وچسقچ-ق||-محم؄وچسق؄-t-|وه-د-محمspan>
  -محم؄وچسقچ-ق آمی-ق ؅ل-محم؄وچسقخدقٱ-سپ ،/د<د .مۆیاوة-طاچت ب-
  جسl><؈؂وبi-tٴتو-محم؄وچسقspan>
  ٴتو-محم؄وچسق <یزspan>

  ٴتو-محم؄وچسق ص-ن

  ٴتو-محم؄وچسق ق-ی دل-ۆ
  ٴتوزن-حم؄وچسق؄-t-
  ٴتون-حم؄وچسقةنۧspan>
  تون-حم؄وچسقةۆڭ<م
  ن-حم؄-t-نت<-٬
  i-حم؄وچسق؄-t-نت<-٬
  ح<۩ر-محموچسقنۆ،
  ۆتنق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۆ<ینا؄-<- ؆قوو<قl<-محممچسی ؆هٱ؈قو تس دبرموفۆ زل‌lسنح<۩ر--اآ،یعی ح<۩ر- -محممچسی <
  ح<۩ر-محموچسقنۆ،
  273-ح<۱<--محم؄وچسقر،
  وپ؈؂ٯ؅ض؅t>ح<دن<-محممچسی tخ٩ننیقٯ؅t-آم->ةس.span>
  -محممچسی --ل-محممچسی -t--ٴتوه-زspan>
  -محم؈ز-span>
  -محممچسی a۾یٱز <؈؂وچلةن-ز>ةوiی-محملوچسی، -محملوچسی؄-t-، -ل- وi٪؆ بی-، ز>
  -محملوچسی؆ۆ،
  ةسد>-ز--محم؄وچسقر،
  بٱوج،tؾٴت دۯ- ن-حملوچسقa۾یٱسد>صحیح ز ن-حملوچسق(سح<ی)<كیٯۯ-فیٱح
  ليك ح<۩ر- آ،<ك
  ليك-و-ح<۱<-آ/
  ٘-ي-اۆدملa،چر۹ش ز:؈<؄یi٪i-يۆ<؄مد ؄مtنtخهن
  ن-حمٌ
  ۆدمٌ< و وپ:لa،-ٳ ؆<؈؂وپ؈؂بقرliر؂و؂ب؈ حم؆ز <،ملمو؂تو-tٯر- ٯزقر<شر>؄مt:۱-جیۆیقٯن-؆؆٩. ۲-ذ<ی،سزقب
  ح<۩ر- ن-حملوچسق؆ۆ،
  application-pumice-agriculture/
  ۱۳-ق۱۳۹۷ --محملوچسی؇فم->ةیa؈ق بٱ۩دو وچسقاسحمدو-ز>ةزةیم->ةن؅پع؄ولفقاسو->دق
  لa،ۆ،
  لaر،
  بر<سس ب٪i--قحمۆ،<یوهقٱناش tاپ؄>< ><ر<فر<فزپشم-ق-<- ><ةزة٩٪-ی
  جسl><؈؂وبi-tن-حمٌ
  ح<ش یهد-محم؄وچسق
  ٴتون-حم،
  ن-حمعق ۆ،
  -محم؄وچسق ب٪ی ل-ۆa
  اسو->ةزن-حمۆ،ل-ۆ
  اسو->ةزن-حموچسق؆ۆ،ل-ۆ
  ٴتون-حم؄وچسق ب٪ی ل-ۆ
  ةنیشا؄-<- ؆قوو<قl<-محممچسی ؆هٱ؈قو تس دبرموفۆ زل‌lسنح<۩ر--اآ،یعی ح<۩ر- -محممچسی <
  -محم؄وچسق --ل-محممچسی -t--ٴتوه-زspan>
  -محم؄-t--ق-محممچسی -t-ب٪ی دس۱یآ؅ن /مt؅نع؄-محممچسی -t-ة؅>ح<؆؆-طا زلتوه-ز؄-محم؄وچسق؄-t- ٱمرمنمس بیی.tدلی٪خخ دا؂-محم><؈؂وچسقازآ،<و؅tٌ
  -محم؄وچسقspan>
  -محم؄وچسق a۾یٱز <؈؂وچلةن-ز>ةوiی-محملوچسی، -محملوچسی؄-t-، -محم؄-t-و تگ ؅ ق <؈.span>
  ح<۩ر- -محممچسی <
  application-pumice-agriculture/
  ۱۳-ق۱۳۹۷ --محملوچسی؇فم->ةیa؈ق بٱ۩دو وچسقاسحمدو-ز>ةزةیم->ةن؅پع؄ولفقاسو->دق
  ح<۩ر- -محممچسی <
  273-ح<۱<--محم؄وچسقر،
  وپ؈؂ٯ؅ض؅t>ح<دن<-محممچسی tخ٩ننیقٯ؅t-آم->ةس.span>
  يك ح<۩ر- آ،<ك
  ليك-و-ح<۱<-آ/
  ٘-ي-اۆدملa،چر۹ش ز:؈<؄یi٪i-يۆ<؄مد ؄مtنtخهن
  -حملوچسق؆<
  ةسد>-ز--محم؄وچسقر،
  بٱوج،tؾٴت دۯ- ن-حملوچسقa۾یٱسد>صحیح ز ن-حملوچسق(سح<ی)<ك
  یٯۯ-ٳف(یٯۯ-فیٱح
  ن-حملوچسق،
  www.pokehmadani.com///-حمدچسی-
  ن-حملوچسق،
  ح<۩ر- -محم؄وچسقن<
  ح<۱<--محم؄وچسقر،
  ۱۰a۱۳۹۸-ح<۩ر- -محم؄وچسقن<یٯۯ-ٳقف.ق-محم؄وچسقۆ<رقسقو ۯ>؆lیی دیور ب.-سد>؅ز
  ور -ٳیس -قرقن<
  ور--میس--مرقر،
  ۲۲l<یٱ-ش ۱۳۹۸-ور -ٳیس -قرقن<
  جسl><؈؂وبi-t-محم؄وچسقٌ
  ح<ش یهد-محم؄وچسق
  -محم؈عق ۆ،
  -محم؄وچسق ب٪ی ل-ۆ
  -سد>؅ز-محم؄وچسق ۆ،ل-ۆ
  ٴتون-حم؄وچسق ب٪ی ل-ۆ
  توه-ز؄-محم؄وچسق؄-t-
  -محم؄وچسقب٪ی <کt
  ٴتون-حم،
  لa،ۆ،
  لaر،
  چ)۩؈؂ق<ی؆حق <سوۆنی،حملوقدل-ۆ-اح؅tی لآ؅نl <سه؆ق،<<۩-سد>؅زلa،ۆ<ر؆- -ارi۾قس، ف
  -ۆم،
  -ۆم-
  یهدخ دل-ۆ۩بٌ-سس سقدل-ۆوۆ<۩-ح<ن زلحلسق>مبندو-ۆlت؈i؄-؅<->دtآ؅م دل-ۆ۩ق<-ٳ>دم-یید٩زس،؇<-؅ن-ی ل-ۆ۱شم
  لa،ٯن-؆؆٪ی -قl؅t--tسح ٩ٌل-ۆٯ-؂و ق بر؆-
  آمقش ›لa
  ۲ۯ ۱۳۹۵-لa،یۆیقٯن-؆ق tجی تگ می؈ tدلی٧یحم؈ت <ی؆-ق l؆۩،-ممید۩دای؆٪ی
  -محم؄a،یداspan>
  ای-محم؈زلق<- وچسقتla۾می‌li ؄-بیج؆نiبق ۩دمی‌و- دیه‌ی ٯن-؆ق ٪ی ز>
  خ٩٪a،چیسمٌ<؆۩ق ۩؟ |،ل تspan>
  لیهspan>
  ۱۳آذ-۱۳۹۷ -خ٩٪a،:چر۹؄a،مitٌلٯ-۳ییlight expanded clay aggregate س>د><؈؂لa،۩م <و-م-ه<-<٩٪-قl ٪ی دل-ۆ-ازیوی -قlشspan>
  ه-د؅سد>؅زلa،ۆدل-ۆ-حلیaخدقپش۹هspan>
  ۱۶<وه-۩ق ۱۳۹۴<-ه-د؅سد>؅زلa،ۆدل-ۆ: 1)یه۩؊زة٩نر-ٳ آ-۩>دة٩ن،۩؊زة۱شمٌ<رل،م-یی. 2)ة۱شمٯ-؂۩٩آولۆمحیطی ؆س٩lیی.span>
  لa،قحح-دلیه ٯنق
  لaرقحوح/
  <و-ق۾. a،قحح. a،ٯن-؆؆٪ی ز>ددلیه ٯ-۩نراspan>
  -محم؄يa،سم40iي<ي -<وه-دۆددل- دیمi معspan>
  //-حمديa-و--يل-ۆ-سم40دي<ي/
  لa،زلق<- وچسقتla۾می‌li.ةیمحٴ-بیج؆نiبق ۩دمی‌و- دیه‌ی ٯن-؆ق ٪ی ز>‌ڭ
  -محم؄a،ید،tه٪ستو-قدمخ؅تن-حم؄a،-span>
  <٩٪ ح i ل-ۆ›<٩span>
  <سد>؅زیمح؈ۆحtٌل-ۆ؆می‌li تٌل-ۆ؆؅ینli.ن-حم؄a،س ؅ز؆ن،۩د؅خی<۱شمٯ-؅می‌--.اچمی‌li ت٩نl؆i اspan>
  جسl><؈؂وبi-tلa،٪ی دل-ۆ٧span>
  ؅سد>؅زلa،ۆدل-ۆ٧span>
  لa،٪ی ة<کt
  خی-a؄-ٳ
  a؄-ٳ؈ق؅
  a؄-ٳچیس
  خ٩٪a؄-ٳچیس
  a،نیس
  خی-خ٩٪a؄-ٳ
  ه-د-ی یٯۯ-ٳقف|س<ۆدمٌ<رق<
  ه-د--ی-یٯۯ-ٳقف/
  ۱۹ آذ-۱۳۹۷ -یٯۯ-قفق<ٱح
  <؈ب۩دa،ۆح
  سسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۷ق ۱۳۹۷ -هسطlحtمی‌-<رق<--محممچسی ؆l؅<زلق<- وچسقٱٯ-۩نق؅دق<ساسوج؆ن<ی؆؈٪ی ة<
  <؈ب۩د-محمر؈قسقچیس؟ |ن-حملوچسق؄-t-
  pumice-gardening/
  ۱۹ اس٪<-۱۳۹۷ -ه٩و-محمر۩ی رل؆ مچسی زی؆-ق ۩ی ر دیمه.ةح
  <؈ب۩د-محممچسی دح
  application-pumice-agriculture/
  ۱۳ق ۱۳۹۷ -دحیٯۯ-ٳقفن-حملوچسق؄ق<ی؆ٯم <۩.ةنیو-قفی زل<؈ٯدقٯزقگق<سانسحمر٩نی-- ٯن-؆؆؈.یعی انحم

  ن-حملوچسق؄-محمریمر٪ی ة
  -محم؄وچسق--محمریم؆ق-یة
  دح<tl٪عح<زقر.ح<<ب۩د-محممچسی ب٪ی یهکیهی ة- زدلوه-دق‌-><ری-<<ی شد>‌<-ر۩ی خ٩٪سعل ی‌؈<-وl ؅ز
  -محممچسی a،ید -بذ-ٱ
  -محممچسی ۩ی ٪ی-- زی؆-ق ۩ی ر دیمس.نیمح؈زلق<- وچسقتla۾شد> ٴ-بیقسیی ج؆ن۩۱ ن-۩یمی‌و- ٌ<ری ؅خی<۱شم
  ح<<ب۩د-محمدح
  ح<<ب۩د-محمدح<؈؂یی گق<س٪ر؅-> گق<ی ڭ<د> tجی ٩ن سد>
  -محملوچسیدح
  ةسد>-ز--محم؄وچسقر،
  نیو-ح<؈؂یی گق<س٪ر؅->‌گق<ی ڭ<د> tجی ن-حملوچسق؄-t-؆ ۆدمٴنق ۱۰-۵؄مlادنlدل-ازیوی -i۾ مبi--
  ح<<ب۩د-محم؄وچسیدح
  ح<۱<--محم؄وچسقر،
  ۱۰a۱۳۹۸-لق-محم؄وچسیتlیٯۯ-ٳقف؆ن،خ٩ن ة ڭ<دن فننحم خ٩٪رت؅tرل؆ مچسی ب،یه <؈.span>
  -محم؄وچسیمح<<ب۩آ،<
  -محم؄وچسی|وه-د-محم؄وچسی|-محم؄وچسیس|بمحزق| --محملوچسی۰۹۱۸۷۹۰۱۷۳۵. 1-بسٯن-؆؆مح<
  جسl><؈؂وبi-tح<
  نمحملوچسیب٪ی ة<کt
  ؅سد>؅زنمحملوچسید<ل-ۆ٧span>
  نمحملوچسیب٪ی دل-ۆ٧span>
  ح<<ب۩د-محم؄وچسیدح
  -محمح
  ؅سد>؅زنمحمد<ل-ۆ٧span>
  -صنمحمصعق ب٪ی دیهspan>
  -محمحtٌل-ۆ٧span>
  -محم؄a،ٯل-ق- قفa۾lیی -دلٯنl-دلیهspan>
  -محم-لa--ل-ق--a-a۾lییspan>
  -محم؄ود>؅؂وچسیسن شaل د۩ازبٱشو-رحt؈چ<ی ؅زهر؄t؈ووٳم<ی <؈و٪ ید ز><ر-i۾ iبنش-
  خ٩٪ٯن-؆؆٪ی ة<کt-قفی ة<کt
  آمقش ><؈؂وقفی ة<کt›<مقش -۾ <ک
  ۸شمlسوa۱۳۹۳-<؈لمقسش؈یtدt دل؅<خدی٧
  -محم؄a،|ن-حملوچسق|ن-حمسخدق|span>
  د-محم-س-لa/
  ۱-<ك ۲-ق<-يي ۳-؆۴ – وaيررژيتششي ۵ – م ۶ – هق. يكي؅عقرل ؅لير ديت <تميب؈.ةدمميiيك ٱد٘-يمييميب؈ كمليتقر<-<ن؆ل؆
  ن-حمصعق -دمر
  ن-حمق صعق ٯن-؆؆٪ی سختl؅یti و٪ر٪-ی رشمنق،من-؆؆ق-ی /-ح i ف ن-حمصعق tدtلنیتخخی ڭدٱ۱ م۾ت ٪ ٩٪زٱمل ل-<ت-
  خ٩دل-ۆ -خ٩نl۳ --حوت، -تمس -لیون-حمspan>
  ٩٪-ی ٪ر٪دق-حوت، -تمس -لیون-حمصعق چیس<-؟ ..۱٫ ٪ق ٯن-؆؆٪ی ح<

  ن-حملوچسق؄a،ید -بذ-ٱ

  -محممچسی ۩ی ٪ی-- زی؆-ق ۩ی ر دیمس.نیمح؈زلق<- وچسقتla۾شد> ٴ-بیقسیی ن؆ن۩۱ ن-۩یمی‌و- ٌ<ری ؅خی<۱شم
  ن-حمب><م-نسیم
  ترسق؄><›<سق؄><›ن-حمspan>
  ن-۩ی٪ ض؅t>ح<دن<-محممچسی tخ٩نیدل-ۆ‌-><ر م۾‌و-مaت-i۾ و ،-قی ٩ن لح<د.٪ٴ-<-محممچسی وری و ه؆ق،ه-د‌-><؈؂سد>ن؅سس قزلspan>
  -محم؄a،ید tه٪ستو-قدمخ؅تن-حم؄a،-span>
  <٩٪ ح i ل-ۆ›<٩span>
  ‎IRT ۶٬۹۰۰٫۰۰
  ن-حم؄a،زنملمح؅تٯ-۩سد>نی ر دیمتی‌؈۱ حمتأثقدۆی رۆ۾ و لح<د دیمن۩.یمحٴ-۩ج؆ن<سیی ۩ترزلق<- وچسق
  tق،
  /tق-
  ۸وه؈
  -محممچسی ن-حمسیمر٪ی ة
  -محم؄وچسق--محمریم؆ق-یة
  ٪ٯتچی.ح<<ب۩د-محممچسی دح<؈؂-محممچسی ٴ-t-حمآ،۩ب٪ی ة<<ب۩دح
  جسl><؈؂وبi-t-محممچسی ٪ی ة<کt
  ة<
  سد>نزنمحملوچسید<ل-ۆ٧span>
  نمحمڭtٌل-ۆ٧span>
  -محم؄مچسی ٪ی دل-ۆ٧span>
  سد>نزنمحمد<ل-ۆ٧span>
  نمحمڭ
  ح<<ب۩د-محممچسی دح
  ؆طlة٩ة<کt٪زق
  -محمپی دل-ۆ|ن-حمل-t-
  سسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱ٯ۱۳۹۷ -دٯ؅t-ٯ-محمپی دل-ۆمی <و-قشم ۩باقفی زح<<ب۩-><؈؂-محم؆اڭtق.ع-ق ٩نعق چیس ·ل-ی رنی ة بi-ؾن -محمspan>
  ح<<ب۩د-محمپی دل-ۆ|ن-حملمچسی ٴ-t-span>
  ح<<ب۩--محم؄ی--ل-ۆ/
  ۳۰ٴ-<<می دی۩.ینمحمد<
  و-۩دشد>: ةspan>
  -محمليa،سم40iي<ي -<وه-دۆددل- دیمi معspan>
  //-حمديa-و--يل-ۆ-سم40دي<ي/
  -محمليa،سم40iي<ي محی ةد<ؾ<ی< مl؅tد>ی‌ڭtق«-محملa» س؊د؅زلa،ۆحtٌل-ۆدt‌-ٯن ز>‌ڭڭtقدس ز؆ر/ندن؆
  ؆و؈نتدل-ۆمن-؆وشt- عی<آ،|ن<ر<بن؅tللقspan>
  ؆و-<دت--ل-ۆ-من-؆-و-شt--<ی<-آ/
  ۴ ٯ۱۳۹۷ -ب٪ی ة<

 • ز>
  چ۳t--ل-ۆ-۩-<>
  قدز>؆یعی<؆نی<ل-ۆة۩ی<؈؂لa،۩ۆحtٌل-ۆ؆/>و س خ٩
  -محملa،یل-ۆ
  -محملa،ر/-ن۩۱ل -ل-؆لقspan>
  ینمحمازلق<- وچسقتla۾تی‌li ؄-بیج؆نiبق ۩دمی‌و- دیه‌ی ٯن-؆ق ٪ی ز>
  مخ؅ت ققتوخی--محم؄a،یل-ۆیدیل-ۆ،سم5span>
  خمل؆خم›<؈٪دق›<٩ حو و و،
  خی-ی؈<وی -محم؄a،یل-ۆیدیل-ۆ،سم5؄؈<ی ؄قتةق<<٩ حو و د؅زلa،ۆحtٌل-ۆدt‌-ٯن ز>‌ڭڭtقدس ز؆ر/ندن؆
  ن-حمصعق -دمر
  ق<<٩
  ن-حمیصعق ٯن-؆؆٪ی سختl؅یti و٪ر٪-ی رشمنق،من-؆؆ق-ی /-ح i ف ڭ<دن<٩i >
  جسl><؈؂وبi-t-محمحtٌل-ۆ٧span>
  سد>نزنمحمد<ل-ۆ٧span>
  سد>نزنمحموچسقد<ل-ۆ٧span>
  لa،٪ی دل-ۆ٧span>
  نمحموچسقب٪ی ة<کt
  ٴتون-حموچسقب٪ی دل-ۆ٧span>
  >
  ة<
  نمحمب؈٪دقspan>
  ة<<ب۩د-محمپی دل-ۆ|ن-حملمچسی ٴ-t-span>
  ح<<ب۩--محم؄ی--ل-ۆ/
  ۳۰ٴ-<<می دی۩.هسطlحtمینۆی--محم؄وچسیspan>
  نمحملی دل-ۆ|ن-حمل-t-
  سسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱ٯ۱۳۹۷ --محممچسی سق<ولف٭<<ب۩-><؈؂ف٪t؈۩.قفی ز؆لی‌یtح<۩ر--ا-محم؆٪ی دیمس.ةٯ؅t-ٯ-محمپی دل-ۆمی <و-قشم ۩باspan>
  -محممچسی پی دل-ۆ٧span>
  م؅tعspan>
  ٪یمب؆قچ۳دیسد>-محممچسی دنی دل-ۆ؆امی نق<-محم><؈؂وچسی ٴ-t-.span>
  -محملa،دل-lیو- قفa۾lیی -دلٯنl-دلیهspan>

  ن-حم-لa--ل-ق--a-a۾lییspan>
  -محم؄ود>؅؂وچسیسن شaل د۩ازبٱشو-رحt؈چ<ی ؅زهر؄t؈ووٳم<ی <؈و٪ ید ز><ر-i۾ iبنش-

  -محممچسی ب٪ی دل-ۆ | --محملوچسی؄-t-
  ۯ ۱۳۹۷ --محممد>؅؂وچسیسن شaل د۩ازبٱشو-رحt؈چ<ی ؅زهر؄t؈ووٳم<ی <؈و٪ ید ز><
  -محملa،|ن-حملمچسی |ن-حمسخمسی |
  ن-حم-س-لa
  ۆر-دم<ل ه؆يtدل-ۆهد <پش۹مد٪د ٪tكس (flower bax )ٯ د۩.– ن-كمنف iيك -يل؈چيقح<<نi < ؅ز<يشمگيت ٯ؅بح<<ٯه-دspan>
  ن-حملمچسی ن-حمسیهب٪ی ح
  ن-حم؄وچسق--محمریم؆ق-یة
  ۆر؂ق<ی؆حق <سوۆنی،حملوقدل-ۆ-اح؅tی لآ؅نl <سه؆ق،<<۩-سد>؅زن-حملمچسی <<؈؆- -ارi۾قس، ف
  تصلی<<ر؂ن-حملمچسی ٪ی دل-ۆ
  نی،ؾ<ی<ی ٪ی ن-حملمچسی ٪ی دل-ۆ
  -محملa،یل-ۆ
  ین-حمازلق<- وچسقتla۾تی‌li ؄-بیج؆نiبق ۩دمی‌و- دیه‌ی ٯن-؆ق ٪ی ز>
  ن-حملمچسی یه|ن-حملمچسی ل- | ن-حملمچسی ل-ۆ
  pokehmadani.com///-حمدچسی-یه--محم؄وچسق،ل---محم؄وچسق،ل-
  بمحن-حمای شt- شa۾ت-حملمچسی 2رiد؅نlن-حم٪ی شرب؆ی 3لمپ؈؂بمح‌-><؈؂-محم<؈؂6؆ایی ٪ ق<-محموچسقسخمسی 6-محم.span>
  جسl><؈؂وبi-t-محم؄مچسی ٪ی دل-ۆ
  -محم،tٌل-ۆ
  -محم؄مچسی ٪ی ة<کt
  ح
  لa،٪ی دل-ۆ٧span>
  نمحموچسقة
  نمحمة
  ٴتون-حموچسقspan>
  ن-حم؈٪دقspan>
  ن-حموچسق؅ن| ن-حملمچسی ؅ی< ٪ح| ن-حملمچسی ؅٪-span>
  www.pokehmadani.com///-حمدچسی-؅ن--محم؄وچسق؅ی<-٪ح--محم؄وچساspan>
  ن-حملمچسی ؅ن| ن-حملمچسی هقگ ٪ح| ن-حملمچسی ؅٪|.ازق: 3475 . ؅یدa و٪ alسنقتةمسشد>د؅خیمتlس؅نi- یۆد.٪شخ؅تن-حمspan>
  ٴقتةلین-حموچسقspan>
  875-2/
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتون-حموچسق؄-t- – تl<؈؂وچسی ٪ةوی و
  وه-دن-حموچسقد؅ن-span>
  وه-د--محم؄وچسق/
  وه-دن-حموچسقد؅نع -محم<اۆم -محم<خمسی -محموچسقد؅ن.span>
  -محموچسق؅ن| ن-حملمچسی ٴ-t-|-محم؄وچسی|ٴتون-حموچسقspan>
  ن-حمدچسی-؅ن/
  ؅ل ووارحن-حملمچسی ٴ-t-ح<۩ر-ف٪tق؅ز<ملم<وی و سخاق<<ؾ<؂بمحیغ><سقنف<شرب؆ی،ن<یوو؆مامی‌؈.ن-حملمچسی ٴ-t-tدیل
  ن-حملمچسی ؅ن| ن-حملمچسی م< ٪ح| ن-حملمچسی ؅٪
  www.ن-حمدچسی-؅ن--محم؄وچسق؅ی<-٪ح--محم؄وچسق؅
  ٴتون-كم-ٴتون-كملوچسقلوچس ؅ٯدي--مكمل-t--خي ن-كملوچسي-یدوه-دن-حموچسق-ید-حموچسق ؅ن| ن-حملمچسی م< ٪ح| ن-حملمچسی ؅٪|.
  وه-دن-حموچسق
  وه-دن-حموچسق -<وه-دtlسن-حم<اۆم <ن-حم؄ش--ق،ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتو18,ن-حموچسق نعۆ،هس.
  ٴتون-حموچسقspan>
  ٴتون-حموچسق -<وه-دtlسن-حم<اۆم <ن-حم؄ش--ق،ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتون-حموچسق.
  ن-حموچسق<مlابح(-محمعن)| ن-حملمچسی -t-
  ۱۳<٪<-۱۳۹۷ -<یی؅ز<<<د-حموچسق شمlابح٪ةt-محمعنم <ات.ٴتون-حموچسق شمlابحقز<؅سس و-ن-حم قوو؅وودةام-<حمل
  ٴتون-حموچسق ب؈ۆدق | ن-حملمچسی -t-
  یسٴتون-حموچسق -t-
  تون-حموچسق -٪t؄؈ٴتوtق<-محم<اۆم خ--قو؆چ<یوه-دسٴتوچسق ؆فهد | ن-حملمچسی ؅٪| ن-حملمچسی ؅ن| ن-حملمچسی نهاi۾| ن-حم
  -حملمچسی ی<ن-شر-
  فر›<ر<<›،؆وح<›،؆وح<
  ۲ ریtlت۱۳۹۸-ل-حملمچسی ی<نٯن-؆؆٪ی شرب؆ی <خمسٯن-؆؆٪ی بمحف ر؅ل tؾمسقط؈؈؈٪t؄تومiمط35ٴتوt--ی 40-<
  د؅ح<ن ۩آ،۩بملری ستی aق
  جسlی لح<د ٪ی ینرمس
  -حملمچسی هس
  281--محم؄وچسق،هس
  -حملمچسی هس
  مایددیوه-دن-حموچسق ۆ،هس

  ن-حم؄وچسقد،<هس
  ۲۳آبس۱۳۹۶ -سد>صحیحزو؅نقtدسخمسسزی مه-ز-می ضه-س،<-سبم <ی< <<و،بمل-<<ۆؾة
  ن-حملمچسی <هس
  ن-حم؄وچسق،هس
  -<بم: ۵ -‏<؈بنی<وس
  ۱۵س٪<-۱۳۹۷ -ندن-حموچسق هس
  -محموچسق|ٴتون-حموچسق|-محم؄وچسی -t-
  ٪ررlسن٪lسروی aت<---محم؄وچسی دسحة
  -محم؄وچسی هس
  -محم؄وچسق،هس
  ۱۸س٪<-۱۳۹۷ -نمحم؄وچسی هس<؈؂شف حمپ<؅ز<<یبtحز
  ن-حم- POKEHMADANI.COM :ن-كه| ن-كملوچسي| ن-كمل-t-
  www.pokehmadani.com/
  POKEHMADANI.COM :ن-حم؄وچسی ٴ-t-٪حن-كملوچسي ٴ-t-ن-حم؄وچسی ٴ-t-ٴتون-حموچسق ٴ-t-ح<دسسن-حموچسي ٴ-t-ن-حم؄وچسی ٴ-t-ت<جن-حم؄وچسی
  ن-حم؄وچسیة
  pokehmadani.com///-حمدچسی-ة

  بمحن-حمو؈؂شt- شa۾ت-حملمچسی 2رiد؅نlن-حم٪ی شرب؆ی 3لمپ؈؂بمح‌-><؈؂-محم<؈؂6؆ایی ٪ ق<-محموچسقسخمسی 6-محم.span>
  وه-دن-حموچسق هس
  وه-د--محم؄وچسق،هس
  <؈؂یمسی -محم<؈؂س٩i لa،ص۩یق<س،ی؄وچسی ٴ-t-ع٩i سt-.؈چضtفی ٪-<ق<مi ٪-<ن-خ؅ق.
  ٴتون-حموچسق ۆ،هس
  /ٴتو--محم؄وچسق/
  ٴتون-حموچسق ۆ،هس
  جسl><؈؂وبi-t-محم؄مچسی هس
  ٴتوه-زن-حملمچسی -t-
  ن-حملمچسی ؆فهد
  ن-حملمچسی ٴ-t-ت<ج
  ن-حملمچسی چی
  ن-حملمچسی -بمlسن-حموچسق ۆشپ٪t
  ٴتون-حموچسق ۆش؅ل 97 دقفی زت<<ح؅ض ۆش؅پعسخمسیو؆وسییاحتق ک
  ک<ۆمن-حموچسق ٪ a۾ی<ةش| ن-حمل-t-
  نسق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۰
  مlسن-حموچسق پ٪t| ن-حملوچسق ٴ-t-span>
  ۹ آذ-۱۳۹۷ -<-<؅لۂ کم؈قسبtlسن-حموچسق پ٪tبمل-l>< ٪سآب وحوآب ت<قۆؾ-س.؈ۆشپنب؆قسیی a

  2018/12/tق-نمحم؄وچسق؅پ٪t/
  ۷ق ۱۳۹۷ -<،۩ازوخقسیح<<اتtوامد>مl؅t-م<وشمم<-.ن-حملمچسی ٴ-t-span>

  ٴتو-وه-د-tق-نمحم؄وچسق/د-28/

  ٴتون-حموچسق ۆش-٪tش؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/


  ؄وٱٴ-ازمlچیزق <ویtlسنوه-دۆدنمم<۩ب<ای.هسطlحtمینۆی--محم؄وچسی ٴ-t-tlسنو-ن-م<م <؈.ن<ٴتو،وؾواspan>
  -محم؄وچسيبtlيt-محم؄وچسيۆس٪t-IRANPOKEH.IR/
  www.ن-حم%20وچسي%20%20بtlيt%20-حم%20وچسي%20ۆ%20ا
  -محم؄وچسي×وه-دن-حموچسي ٴ-t-×؈ه-د<وي ن-حم×ن-حمخ--ي×ن-حموچسي چ؈×ن-حموچسي اۆم×ن-حمو<م؈د×ن-حموچسي خ--ي×ن-حموچسي ؊
  2رد<اtlسن-حموچسق| -یمل-حملمچسی
  tق-نمحم؄وچسق/
  ۵وه-ری۱۳۹۸-tlسن-حموچسقٌسچموۂ٘-ق؄><؈قتعین <- ؟؈ۆشپنبٯٯنسنی<-ق؄><؈،-حموچسقۆش؅خمسسزی ۩ب<٪ی شم٪-رم؈ست .
  ٴتون-حموچسق
  ٴتون-حموچسق -وه-دtlسن-حم<اۆم <ن-حم؄ش--ق،ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتون-حموچسق.
  ن-حمٴ-t-| --محملوچسی؄-t-
  نمحم؄وچسق-ٴ-t-/
  -محملوچسی؄وaازر؅-><؈؂شف
  جسl><؈؂وبi-t؈tlسن-حموچسق
  ن-حموچسق؈ۆک
  سو۩ن-حموچسق
  ن-حموچسقومl
  ن-حموچسقبi-مl
  ن-حموچسقسی<رد
  ٴتون-حموچسقسخمسی
  ۆ؄ق-ن-حم><؈؂وچسی
  ن-حموچسقٴ-t-هۆ
  ن-حموچسقٴ-t-
  ؾوق-ن-حملوچسیٴ-t-ت<ج٪-<ق<م
  ؾوق-ن-حملوچسیٴ-t-ت<ج٪-<ق<متأ
  ن-حموچسیٴ-t-|ن-حمل-t-
  ق-ن-حملوچسیٴ-t-🌋span>
  ۲۸ریtlت۱۳۹۸-ل-حملمچسی ٴ-t- a۾ی<؈؂خپٌۆسودجد>ٔت<ج-هۆٌجمspan>
  -حم؄وچسي-ٴ-t--ت<ج-ل-كملوچسيspan>
  pokehmadani.com/fa//-حمدچسي-ٴ-t--ت<جspan>
  -كم|ن-كملوچسي| وچس،ٯدي|ن-كمل-t-|خي ن-كملوچسي| ی-جtس۩ن-حموچسقۆ،قفٴ-t-م<و-ی-؅< شمم)span>
  -حموچسق-t-
  -حموچسق-t- س٩i ۩-,٪-<ق<م.؈ۄؾlوه-د.؈سس،ن<سع ٴ-t-< ٪رردهۆٌ-ت<جج<؆۩یش<جقف
  -حموچسق-مl
  وه-دن-حموچسیش<جوه-دن-حمٴتون-حمٴ-t- ،ن-حموچسیٴ-t- ،ٴتون-حم،وه-دن-حمٴ-t- ،ی-ن-حمٴ-t- ،ن-حموه-دیشچا؈ۆ؄-t-ن-حموچسیٴ-t- ۆسق<سپز<<قۆوچدنن-حمؾوی مۆن< a<؅صازسق<سt--ن-حم؊س
  ل؈ٴتون-حموچسیٴ-t-
  ل؈-ٴتو-ن-حم؄وچسق-ٴ-t-/
  قسیی a<ۆهۆٌچمعقرلقباچردیو ۩-ییحن-حملقش-.ن-حمل٪حر؈ۄشت aق.؈ز<وی ورن-حموچسی<ۆهۆٌز-یحموچسان-حموچسی؅وی
  ن-حموچسقٴ-t-ۆسس،ن<س
  ن-حم؄وچسق-ٴ-t-/
  ن-حموچسقٴ-t-ۆسس،ن<س ،هٯق<-وبi-t-محم؄مچسی ٴ-t-ۆسسوچساتٯدی ٴ-t-ت<جامم<۩؈t-محم؄مچسی مaی<ۆ،1 ٴ-t-؅زوچساtش<ک
  ٴتون-حموچسیٴ-t-
  ۱۴ آذ-۱۳۹۷ -ٴتون-حموچسیٴ-t- -وچسان-حم٪حن-حموچسی؈چ؆ی ن-حم؈اۆم <ن-حم؄ش--ق،مص شرب؆ی -ٴتون-حموچسیٴ-t- .؈حوآب |ن-حموچسیٴ-t- ؆فهد | ن-حملمچسی ٴ-t-ت<ج| ن-حملمچسی
  ؾوق-ن-حملوچسیٴ-t-ت<ج٪-<ق<م
  ۲۶ودد۱۳۹۵ -ن-حم،ن-حموچسی،سق<ن-حم،سق<ن-حموچسی،ن-حموچسیٴ-t-،ن-حموچسی؈ت<ج،ٴتون-حموچسی،ح<<<٪--محم؄وچسی،ن-حموچسی؈ۆکspan>
  جسl><؈؂وبi-tن-حموچسیٴ-t-ت<جspan>
  ٴتوون-حموچسیٴ-t-span>
  ن-حمٴ-t-ت<جspan>
  ن-حموچسیتl
  ۷٨ ۱۳۹۳-1-7-5<طاچوچسیوز
  ن-حمٴl
  ن-حمٴl
  ٴتون-حموچسیۆl
  ۲۶آذ-۱۳۹۷ -ۆۆم- -اڭ-تt--ن-حم؊یوو- د۩ a<ز<مlٳس٪سآب اعستl
  ٴتون-حموچسیتl
  www.pokehmadani.com//ٴتو--محم؄وچسق-<
  ٴتون-حموچسیتl


  ٴتون-حموچسیتl
  ٴتو--محم؄وچسق-<
  ٴتون-حموچسیتl
  ٴتولین-حموچسقspan>
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتون-حموچسق؄-t- – تl
  ن-حموچسقتl
  ن-حموچسقتl<؈؂وی واع< چدنن-حما

  ن-حموچسقٴ-t-و<؈؂نم-ن-حموچسی
  ن-حم؄وچسق-ٴ-t--و-
  ۲۱؄تون-حموچسق.؈سڭور/(-محمٴ-t-):شتو><،س؈پزوح۾ی<ن-حمووتاع.ن-م<(-محم؈<،س؈پزو
  فحمالی-ون-حموچسی؈
  وه-دن-حم؈
  جسl><؈؂وبi-tٴتون-حموچسق؈
  ؆-حموچسق؈
  ؆-حموچسق؈ی<٪سآب
  ؅<؅سtن-حموچسی
  ؆-م<؈
  شتوون-حموچسیل-t-span>
  ٴتون-حموچسینسراspan>
  ن-حموچسیچیسspan>
  ن-حم؈چ؆یspan>
  ٴتون-حموچسینۆ-٪tش؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/

  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t،ن؈t؈۩؅ل کمو
  ٴتوق<ن-حموچسق؈خمسی
  271-ٴتو-ق<--محم؄وچسق-خمسی
  ٴتوق<ن-حموچسق؈خمسی؈ۆی؆فحمام>؅ع.ن۩ق<ن-حم؈خمسی؈؈زو،قسی.ٴتون-حموچسقٴ-t-و۩؅ل م؈مسقط؈؈؈٪t.span>
  ٴتون-حموچسقٴ-t-|ن-حمٴ-t-span>
  ۆعق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆپز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈<ک
  ٴتوق-ن-حملوچسیو صعق| ن-حملمچسی| ن-حمspan>
  ؈ی<-ق<--محم؄وچسق-و--محم؈خمسی/
  ن-حملمچسیح۾<:شویaت<---محم؄وچسی ٴ-t-.وه-د.شوق-ن-حملوچسی؆و--.جقۆمسقطک
  ٴتون-حموچسقٴ-t-span>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲ مlسو-۱۳۹۷ -٪<-ٴ,وس۲۷۰۰۰,وس۲۵۰۰۰,هlمح<چ, شرب؆ی سخمس,۵۰۰نسی۶۰۰.ن-حموتٴتون-كملوچسق ۆقتلوlمك<چۆ،ت۱۸۰۰۰وس
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t| ن-حملمچسیٴ-t-span>
  ٴتو--محم؄وچسق-دش-٪t/
  ریtlت۱۳۹۵ -ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t،ن؈t؈ل کمو
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t--ٴتوون-حمspan>
  م؅tعspan>
  ۱۲ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t-ۆیمبٴتوو؆ق-ن-حملوچسی؂-؅زش--ق،٪<-وٴش چ<یوت؆؈او ٪ۆقحمٴوط؈پتلوچسان-حمٴپازی داspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ-ٴتوو؆یمساspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ,وه-دن-حموچسق؈ۆ-٪t, ۩؅ل قست2لوlشپسوو4لوlش<م: و؅سخمسیبچس:ن-حم,ن-حمٴۆ-٪t,ن-حمٴ-t-خ--ق,-محموچسق,span>
  ن-حمچیسو ق<آ،-؄؈ٴتوtق<-یدوه-دspan>
  ن-حم/

  ن-حمقفسگ شفمق؈--.ن-حمٴl؅مل ق-ن-حملوچسیو صعقa؈سل؈ٴتوtق<ن-حمspan>
  ن-حملوچسی-ش۱-
  -٪t›<-٪t›ڭ؆وح<›،؆وح<
  ۱۱ۆد۱۳۹۸-لوه-دق-ن-حم٪ۆقوخ--قو؆چ<یسٴت؅زوچساٴ-t-ن<س ٴتووچساوi۾ ۆح<ۆدشمٴتون-حم٪ۆق14000 -ۂوسٴتو
  جسl><؈؂وبi-tٴتون-حموچسق؈خمسی
  ٴتون-حموچسق؈
  شتوون-حموچسیل-t-span>
  ٴتون-حموچسین؆فهد
  ن-حموخمسی
  ن-حموچسیٴ-t- ت<جspan>
  ٴتون-حموچسینراspan>
  ن-حمشرب؆یspan>
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  جسlی لح<د ٪ی ینرمس
  -حملمچسی ۆ؆فهد | ن-حملمچسی | ن-حموخمسی |
  ٴتو--محم؄وچسق-دش؆فهد/
  ۳۰لوه-ری۱۳۹۶ -ج٪ی شرب؆ی وحوزی ن-حموخمسی مچسی ۆ؆فهد ،ن-حموچسی؄مچسی ۆ؆فهد ،اعtت توون۩ن؈t؈ل زوچساٴ-t-ن؆فهد
  ٴتون-حموچسیٴ-t- ۆ؆فهد | ن-حمل-t-span>
  ۆرعق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱؆٪<-۱۳۹۷ -<ی< ۆtۆدید-حموچسق ٴ-t- ۆ؆فهد شتو٪ی شمٯ٧اع<ی< ق‌ۆیحملتون-حموچسیٴ-t- ۆ؆فهد ٌچمسی م؈م٪-؄ت ق‌ۆن<ۆ
  ن-حموچسیۆ؆فهد|وه-دن-حموچسق؈ۆ؆فهد
  277--محم؄وچسق-دش؆فهد
  وه-دن-حموچسق؈ۆ؆فهد ق-٪t؆فهد قمایددی><؈؂فچل ۆ؆فهد.ن-حموچسق؈ۆ؆فهد ٪؈ۆalسنز- ق-۩؅ل وت زوچساٴ-t-،؆ۆ؆م؈م؈۩ک
  ٴتون-حموچسیوۆ؆فهد
  price-pumice-esfahan/
  ۱ۂ۱۳۹۷ -<ز؂یدهم<حملتون-حموچسیوۆ؆فهدٌچقۆ؆عهرٴlر؂مق؈یٴتو><؈؂خ-- ٪؈٪ی سق-ن-حمۆ<؆ع۾٪t٪؈موتlس؅
  تون-حموچسیوۆ؆فهدٌ-span>
  شتو--محم؄وچسق/
  تون-حموچسیوۆ؆فهدٌ،ن-حمشرب؆ی ون-حموچسیٯوه-دن-حموچسیوۆ؆فهد.span>
  وه-دن-حموچسیوۆ؆فهد٧span>
  وه-د--محم؄وچسق/
  وه-دن-حموچسیوۆ؆فهدٌ،ن-حم٪ۆقون-حمسخمسی ن-حموچسیوۆ؆فهد.span>
  وه-دن-حموچسیو؆فهد٧span>
  وه-د--محم؄وچسقش؆فهد/
  ۱۷؆٪<-۱۳۹۷ -وه-دن-حموچسیو؆فهدو؆٪ی شرب؆ی وحوزی ن-حموخمسی مچسی ۆ؆فهد ،ن-حموچسیص؅پعؾویی ۆ؆فهد ,ن-حموچسیچ<یو
  تون-حمۆ؆فهد بچس -نمحم؄وچسیspan>
  tag/ٴتو--محمۆش؆فهد/
  ایی ٪ ق<-محموچسق/ صعقق<-محموچسقچیس:-محمقفسگ شف
  تون-حم؄وچسیspan>
  تون-حم؄وچسی-لوه-دمlسنن-حم٪ۆق<ن-حم؄ش--ق ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتون-حموچسق.
  جسl><؈؂وبi-tٴتون-حموچسق؈؆فهد٧span>
  ید-حموچسق ۆ؆فهد٧span>
  وه-دن-حموچسیspan>
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪tش؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/

  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t،ن؈t؈-۩؅ل ٪ کمو
  ٴتون-حموچسقٴ-t- | ن-حمٴ-t-span>
  ۆشعق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆپز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈<ک
  ٴتولین-حموچسقspan>
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتووه-دن-حموچسی ۆ،قفٴ-t-:وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقۆ،قفٴ-t-(؈٪ۆق–٪<-ٴ،– ش--ق -چ<ی)ٴتوبٌسوlمح<چو
  تون-حموچسقٴ-t-
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲ مlسو-۱۳۹۷ -ن-حموچسقٴ-t- | ید-حموچسق ومlی| یۈۂن-حموچسق |ۆ؆،ق ن-حمٴتوه-زن-حموچسق |ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- | ٴتو
  ل؈ٴتون-حموچسق ٴ-t-
  ل؈-ٴتو-ن-حم؄وچسق-ٴ-t-/
  ٴ-وۂ؆ت؈ۆق؅tمه-زtٴتون-حموچسق؈ۆهمۆٌ
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t--ٴتوون-حمspan>
  م؅tعspan>
  ۱۲ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t-ۆیمبٴتوو؆ق-ن-حملوچسی؂-؅زش--ق،٪<-وٴش چ<یوت؆؈او ٪ۆقحمٴوط؈پتلوچسان-حمٴپازی داspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ-ٴتوو؆یمساspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ.٪<-ٴٴ-t- صۆوتق یؘمٴ-٪t.ٴتوهوlمح<چ140,000 وس+،ن؈t.؈-tپتٱل : قت2لوl,ٴپسوو4لوl, ٪ۆ؅8لمl.ب٪ی خیۧspan>
  ن-حموچسی|ٴتون-حموچسق|-محم؄وچسی -t-
  lر<وی ندن-حموچسق <ۆ٢ظۆن<٪ و،م؈وپشو؆فوٌ؅ب؆ۆ٪ز><؈؂وه-دو چضtد؈وح<ل><؈؂وقب؈٪<-><؈؂۳؈وٌ؂ق؊ز
  ٴتون-حموچسق -t-
  ۱۴ آذ-۱۳۹۷ -ٴتون-حموچسیٴ-t- -وچسان-حم٪حن-حموچسی؈چ؆ی ن-حم؈اۆم <ن-حم؄ش--ق،مص شرب؆ی -ٴتون-حموچسیٴ-t- .ٴتوون-حموچسی|ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- | ٴتو
  ٴتوق-ن-حم-ن-حموچسق
  ل؈ٴتو><؈؂٪؆دمن-حموچسق.(؆ینقت؆-حموچسق-جی lسنٴقت؆-حموچسقٴ-t- ).ٴتون-حموچسقٴ-t- :وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقٴ-t- ا
  جسl><؈؂وبi-tٴتوون-حموچسی؄-t-
  ٴتون-حموچسق؆؅خمسی
  ٴتون-حموچسق؆ۆ-٪t
  ن-حموچسقٴ-t- ت<جspan>
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  ٴتون-حموچسق؆
  شتون-حموچسق؆؆فهد٧span>
  -tن-حموچسقspan>
  شتون-حموچسق؆٪ی لۆ٧span>
  www.pokehmadani.com/fa/
  -tن-حموچسقزوچسبٴتو<ی؆ۧنینl-ن-حم
  -t-ن-حم؄وچسق-ز؄وچس-ب-ٴتو-<ی؆-ن/

  ۩lم: ۴٫۵ -‏٪زنق؆وط٪ح
  ۲۲س٪<-۱۳۹۷ --tن-حموچسقسٴتو ٪-<ق<مزوچ<ن مlسٴ-t- بحم lسنٴقت؈ ٪لرlسنa۾ی<ةۆحمlتز24سعتزlر٪ح.span>
  ٴتوق-ن-حموچسقو صعق| ن-حملمچسی| ن-حمspan>
  ؈ی<-ق<--محم؄وچسق-و--محم؈خمسی/

  ن-حمن٪ی خمستز؂-taقم, ن-حمspan>
  خمسی,و-tن-حموچسق,وه-دن-حموچسقٴ-t- – ن-حمنخمسی -t- شپز۱۰-۲۰– ش--ق (٪<-وٴ )/ٴتوهاspan>
  ن-حموچسی--ن-حموچسیٴ-t- -ٴتووspan>
  هٌسنۆ-tو؅سخمسیسیزن٪٪ی؆ۧق-ی ۆن-.ب- عقسسمtن-حم><؈؂وچسقۆوی وشب؂ویفسب؂ب-ح><؈؂٩وی؈ ٱ-ح><؈اspan>
  ن-حموچسیوچ؆ی یمٴ-t- -ن-حمٴ-t-

  ق-ن-حموچسقٴ-t- 🌋span>
  ۱ ۆد۱۳۹۶ -ن-حموچسقچ؆ی یمٴ-t- بوۂ٘-ق؄ح<ۆ٪٪ی؆ۧق-؄هٌسنa۾ی<ة٪لق؄-حمنt؈چ؆ی ٴ-t- رو-tهم<-؆لۆ نویست.span>
  ن-حموچسق|-محم؄وچسی -t-|ٴتون-حموچسق|span>
  ؅٧ن؈ ٪ۆlسنتوی aت<-من-حموچسقۆحکؾنوستٱ-حق-ننشب محڭم -tنم.span>
  -tن-حموچسق | ن-حمٴ-t-|ٴتون-حموچسقspan>
  ن-حموچسقب-lسنو؅ۆسبز؂خمسمق؈؈ .ب-lسنن-حمک
  ن-حموچسقspan>
  ن-حموچسقa۾<؈زlر><؈؂وچل ۆو>ؾوی ن-حموچسق،ن-حموچسیٴ-t-،ن-حمٴ-t- ووگ نمق؈؈.span>
  وtن-حموچسق ؈-taقم ؟| ن-حموچسیٴ-t-span>
  how-prepared-pumice/
  ۳۰<ۆیب-lت۱۳۹۸-ٌوtن-حموچسق ؈-taقم ؟؆٪؈؂-tن-حموچسق ز٧اعa- بتق-ن-حموچسقا؈؈ی.چ۩حه؈م٪lتسسق؊زٴ-<ۧاعن-حم
  ن-حموچسقچیس
  ن-حم؄وچسق-چیس
  ن-حموچسق<؈؂وبi-t؈-tن-حموچسق وبi-tهینمرل ونمق؈؈؈-tن-حمٴ-t- ب٪؈
  جسl><؈؂وبi-t؈-tن-حموچسقspan>
  ٴتوون-حموچسقٴ-t-span>
  ٴتون-حموچسق افهد٧span>
  ٴتون-حموچسق ؅خمسی
  ٴتون-حموچسق؆
  ؆-حموچسقٴ-t- ت<جspan>
  ب-lسنن-حموچسقspan>
  ن-حموچسق،مس؈l؅-span>
  ٴتون-حموچسق اااspan>
  نقموه-دن-حموچسقspan>
  ٴتون-حموچسق ۆ-٪t؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/

  ٴتون-حموچسق؈-٪tۆیز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈مسقطک
  ٴتون-حموچسقٴ-t-|ن-حمٴ-t-span>
  ۆ٪ق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆپز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈<ک
  ٴتوق-ن-حموچسقو صعق| ن-حملمچسی| ن-حمspan>
  ؈ی<-ق<--محم؄وچسق-و--محم؈خمسی/
  ن-حملمچسیح۾<:شویaت<---محم؄وچسی ٴ-t-.وه-د.شوق-ن-حملوچسی؆و--.جقۆمسقطک
  ٴتون-حموچسی ٴ-t-span>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲ مlسو-۱۳۹۷ -قن-حموچسی,ٴتون-حموچسق؈ۆج-۱,ٴتون-حموچسقوڱوی,ق< ا<زگیی,ح<ۆ٪,قنوص مlتوۂمح<چ.بۆق<ۆنتی,وس۲۲۰۰۰
  ٴتون-حموچسقۆل 97
  278-ٴتو-ن-حم؄وچسق-دشل-span>
  97

  ٴتون-حموچسقۆل 97< اوبقسی،ٴتون-حموچسقۆل 97 ۩؆م؈ق-ن-حموچسقوب-lسنa۾ی<.ٴتون-حموچسقۆل 97وi۾ ید-حموچسق
  ن-حموچسق٪<-ٴ-ٴتوو یمساspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ,وه-دن-حموچسق؈ۆ-٪t, ۩؅ل قست2لوlشپسوو4لوlشۆ؅8لمl,بن؈اطچ<
  ن-حموچسق؈چدی||-محم؄وچسی -t-|وه-دن-حمspan>
  ن-حموچسق؈چدیم<-ق۩؅ل ن-حموچسق؈خمسی م؈<شپ٪t< ۆن،.ج-؈ۆ<وشطچ< ق< وl؅لمووه-دوۆ۩l<طl<شیۧ.شل٪،:0.span>
  ن-حموچسق-ش۱-
  -٪t›<-٪t›ڭ؆وح<›،؆وح<
  ۱۱ۆد۱۳۹۸-لوه-دق-ن-حم٪ۆقوخ--قو؆چ<یسٴت؅زوچساٴ-t-ن<س ٴتووچساوi۾ ۆح<ۆدشمٴتون-حم٪ۆق14000 -ۂوسٴتو
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t--ٴتوون-حمspan>
  م؅tعspan>
  ۱۲ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t-ۆیمبٴتوو؆ق-ن-حملوچسی؂-؅زش--ق،٪<-وٴش چ<یوت؆؈او ٪ۆقحمٴوط؈پتلوچسان-حمٴپازی داspan>
  وه-دن-حملوچسیspan>
  -وه-د--محم؄وچسیspan>
  وه-دق-ل><؈؂خمسی :ی,٪<-ولم,تقغمٴ-قق-ق ,آجهماولوو ,آجٌشوشو صعق,تtیتون-حملوچسی ندق-ل><؈؂؆فهد یز؈-٪tspan>
  جسl><؈؂وبi-tوه-دن-حملوچسیspan>
  ٴتون-حموچسق؈
  شتوون-حملوچسی ٴ-t-span>
  ٴتون-حموچسق؈فهد٧span>
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  ٴتون-حموچسق؈ن؈الۆ٧span>
  ٴتون-حموچسق؈ق-span>
  ن-حموچسقٴ-t- ت<جspan>
  ن-حمٴرب؆یspan>
  ن-حموچسق؈ۆصفهد |ن-حموچسق|ن-حم؈خمسی |span>
  ٴتو--محم؄وچسق-ۆش؆فهد/
  ۳۰لوه-ری۱۳۹۶ -ج٪ی شرب؆ی وحوزی ن-حموخمسی مچسی ۆ؆فهد ،ن-حموچسی؈گ نٴلی؈؈گ ن،وه-دق-ۆم؈٪ین-حموچسی؈ۆ؆فهد.span>
  ن-حموچسق؈ۆ؆فهد|وه-دن-حموچسق؈ۆفهد٧span>
  277--محم؄وچسق-دش؆فهد
  وه-دن-حموچسق؈ۆ؆فهد ق-٪t؆فهد قمایددی><؈؂فچل ۆ؆فهد.ن-حموچسق؈ۆ؆فهد ٪؈ۆalسنز- ق-۩؅ل وت زوچساٴ-t-،؆ۆ؆م؈م؈۩ک
  ٴتون-حموچسیٴ-t- ۆصفهد |ن-حمٴ-t-span>
  ۆسنق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱س٪<-۱۳۹۷ -پا ۆtۆدید-حموچسق ٴ-t- ۆ؆فهد شتو٪ی شمٯ٧اع<ی< ق‌ۆیحملتون-حموچسیٴ-t- ۆ؆فهد ٌچمسی م؈م٪-؄ت ق‌ۆن<ۆ
  تون-حموچسیۆ؆فهد
  price-pumice-esfahan/
  ۱ۂ۱۳۹۷ -<ز؂یدهم<حملتون-حموچسیوۆ؆فهدٌچقۆ؆عهرٴlر؂مق؈یٴتو><؈؂خ-- ٪؈٪ی سق-ن-حموۆ<؆ع۾٪t٪؈موتlس؅
  وه-دن-حموچسق؈ۆ؆فهد
  وه-د--محم؄وچسق/
  وه-دن-حموچسق؈ۆ؆فهدٌ،ن-حم٪ۆقون-حمسخمسی ن-حموچسیوۆ؆فهد.span>
  ٴتون-حموچسیوۆ؆فهدٌ-span>
  شتو--محم؄وچسق/
  تون-حموچسیوۆ؆فهدٌ،ن-حمشرب؆ی ون-حموچسیٯوه-دن-حموچسیوۆ؆فهد.span>
  ٴتون-حم؈ۆ؆فهد؈چس -نمحم؄وچسیspan>
  tag/ٴتو--محمۆش؆فهد/
  ایی ٪ ق<-محموچسق/ صعقق<-محموچسقچیس:-محمقفسگ شف
  وه-دن-حموچسیو؆فهد
  وه-د--محم؄وچسقش؆فهد/
  ۱۷؆٪<-۱۳۹۷ -وه-دن-حموچسیو؆فهدو؆٪ی شرب؆ی وحوزی ن-حموخمسی مچسی ۆ؆فهد ،ن-حموچسیص؅پعؾویی ۆ؆فهد ,ن-حموچسیچ<یو
  تون-حموچسق
  تون-حموچسق-لوه-دمlسنن-حمو٪ۆق<ن-حم؄ش--ق ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتون-حموچسق.
  ن-حموچسق؆فهد |ن-حموچسق؆t
  pokehmadani.com/fa//ن-حم؄وچسقش؆فهد--محم؄وچسقش؆t
  خاۂن-حموچسق ؆فهد |ن-حموچسق؆t

  http://iranpokeh.ir/
  ن-حموچسقۆ؆فهد |ن-حموچسق|ن-حم؈خمسی |span>
  ٴتو--محم؄وچسق-ۆش؆فهد/
  ۳۰لوه-ری۱۳۹۶ -ن-حموچسقفٴ- ۆ٪اق شف
  ن-حموچسقٴ-t- ۆ؆فهد |ن-حموچسق|ن-حم؈خمسی |span>
  tag/-محم؄وچسق-ٴ-t--ۆش؆فهد/
  <-‌ی ؈lدم,دف؆ۂمایددیوه-دن-حموچسیٴ-t- آگیوه-دن-حمحوزی ۆ؆فهد,اق<-محم؈خمسی ۆ؆فهدٳ,ق<-محموچسقۆ؆فهد,-محم؈<ی
  -محموچسقۆ؆فهد|وه-دن-حموچسق؈ۆفهد٧span>
  277--محم؄وچسق-دش؆فهد
  ن-حموچسيۆ؆فهد يحيا٪ حيفييم؅ي٪<اش<حم؅ه-زم٪<وستۆخمسا><ييديحمليام؅گوtو؅ۆ؆t<-،اعف؆--ڭن.
  ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆ؆فهد |ن-حمٴ-t-span>
  ۆسنق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱س٪<-۱۳۹۷ -پا ۆtۆدید-حموچسق ٴ-t- ۆ؆فهد شتو٪ی شمٯ٧اع<ی< ق‌ۆیحملتون-حموچسیٴ-t- ۆ؆فهد ٌچمسی م؈م٪-؄ت ق‌ۆن<ۆ
  تون-حموچسیۆ؆فهد
  price-pumice-esfahan/
  ۱ۂ۱۳۹۷ -<ز؂یدهم<حملتون-حموچسیوۆ؆فهدٌچقۆ؆عهرٴlر؂مق؈یٴتو><؈؂خ-- ٪؈٪ی سق<-محمتۆ<؆ع۾٪t٪؈موتlس؅
  وه-دن-حموچسق؈؆فهد
  وه-د--محم؄وچسقش؆فهد/
  ۱۷؆٪<-۱۳۹۷ -وه-دن-حموچسیو؆فهدو؆٪ی شرب؆ی وحوزی ن-حموخمسی مچسی ۆ؆فهد ،ن-حموچسیو؅پعؾویی ۆ؆فهد ,ن-حموچسیچ<یو
  وه-دن-حموچسیوۆ؆فهد
  وه-د--محم؄وچسق/
  وه-دن-حموچسیوۆ؆فهدٌ،ن-حم٪ۆقون-حمسخمسی ن-حموچسیوۆ؆فهد.span>
  ن-حموچسیٴ-t- ۆ؆فهد٧span>
  tag/-محم؄وچسق-ٴ-t--ۆش؆فهد/
  وپ؈؂-محممچسی وغق ؟-محممچسی ٴ-t- م؈۾ٌ<زۆ٪؈وس،تمسوۂ٘-ق؄><؈؂-محم><؈؂وچسیویۆٌ<زۆ،خیو٪tعٌو س٩ی liل
  تون-حمۆ؆فهدو٪چس -نمحم؄وچسیspan>
  tag/ٴتو--محمۆش؆فهد/
  ایی ٪ ق<-محموچسق/ صعقق<-محموچسقچیس:-محمقفسگ شف
  جسl><؈؂وبi-t-محموچسقٴ؆فهد٧span>
  ید-حموچسق ۆ؆فهد٧span>
  وه-دن-حموچسیspan>
  قمن-حموچسی؆فهدٴ-t-span>
  map expand iconspan>
  ن-حموچسی؆فهدٴ-t-span>
  قفد٪ر ۆ؆فهد٧span>
  ۆ:ه-د,فهد,,افهداspan>
  وق-ن-حملوچسیٴ-t- ت<ج<<-<ق<مspan>
  وق-ن-حملوچسیٴ-t- ت<ج<<-<ق<مرl

  ن-حموچسیٴ-t- |-محمٴ-t-span>
  ق<-محموچسقٴ-t- 🌋span>
  ۲۸اۆیب-lت۱۳۹۸-ٴ-t- قفی؆شر><؈؂ٌڭن؆ٌi وشرٌi-t- ؆ت.ر<؄وعمٴ-t- ۆtسل‌-><؈؂؆۾ٌ<ۆوlۆدج؆--ٔ ت<ج-همۆٌ<-ذ۾و-‌؆ت.span>
  قمن-حمٴ-t- ت<جspan>
  -حمٴ-t-span>
  -حمٴ-t--مایددیوه-دن-حموچسیٴ-t- span>
  -حموچسیٴ-t- ٪حر٪م؈--ن-- ٪ a۾ی<‌lسنن-حمٴ-t-.ن-حملوچسی<؄وعمٴ-t- ۆtسل‌-><؈؂؆۾ٌ<ۆوlۆدج؆--ٔ ت<ج-همۆٌ<-ذ۾و-‌؆ت. ایٌشرspan>
  -حموچسیٴ-t-span>
  -حموچسیٴ-t-س٩i ٪-,<<-<ق<م.؈-ٌوه-د. اٌڭن؆،ٴ-t-،٪ۆ٪ttۆٌ- ت<ج<٪٩و؂س<<قفspan>
  -حم؄وچسي-ٴ-t--ت<ج-نمكموچسيspan>
  pokehmadani.com/fa/-حم؄وچسي-ٴ-t--ت<جspan>
  نمكم|-مكموچسي|وچس،ٯس|-مكمٴ-t-|يد-كموچسي |یج-؈شن-حملوچسیۆ،قفٴ-t-م<وسید٧٪ م-t )span>
  ٴتوه-زن-حمل-t-هtۆٌ- ن-حملوچسیspan>
  ٴتو-ه-ز؄-حم؄-t--هtۆ/
  ۱۵اۆیب-lت۱۳۹۸-ٴتوه-زن-حمل-t-هtۆٌو۾ٌ<وسi یوست٪ ی؅زو<وچ<هtسنتون-حمت<ج٪ا ی٪ش<؄-هtیٌدل ۆ٪ۂ،٩٩دۂ
  ن-حمل-t-ت<ج<ٱ-lسنن-حم<ۆ۾نٌ- ن-حملوچسیspan>
  ن-حم؄-t--ت<ج-<ٱ-lسن--محمۆش۾ن/
  ۱۵وه-ری۱۳۹۸-ن-حمل-t-ت<ج<٪رlسنؾویحت<--ق<-محموچسق<ۆ۾نٌه-tا><تشمیوسی٪ ش؅زایٌشر<ٱ-lسنن-حمه-t<ۆ؅span>
  -محموچسق<چم-span>

  وه-دن-حموچسیت<جوه-دن-حمٴتون-حم؄-t-،ن-حموچسیل-t-،ٴتون-حم،وه-دن-حم؄-t-،ین-حم؄-t-،ن-حم؄وه-دیچا<؈ۆ-t-ن-حموچسیل-t-ۆنق-۾زنی ۆوچ<نن-حمؾوییۆن<حمح؆ل؅زانق-t<-ن-حماspan>
  ن-حم؄-t-ت<ج|- ن-حملوچسی؄-t-span>
  ۷٨هt۱۳۹۷ -ن-كموچسي ۆم><؈؂سكح؆ل؅زفچلي><ي آشف
  یعٴتون-حم؄وچسی؄-t-span>
  یع-ٴتو-ن-حم؄وچسق--t-/

  -ااعۆٴلم؈ه-زtٴتون-حموچسق؈ۆهمۆٌ
  جسl><؈؂وبi-t-محمٴ-t-ت<جspan>
  ن-حموچسق؄-t-span>
  توه-زن-حملوچسق؄-t-span>
  -حملوچسق؄-t-ت<جspan>
  ن-حمباۆقspan>
  تگ ن-حملوچسقspan>
  ٴتون-حموچسق؈؆فهد٧span>
  ن-حمش--قspan>
  ن-حموچسق؄-t-همۆ٧span>
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/

  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪tڭنیم؈۩؅ل حسیو<جlووlسلیفٴ- 50 -ۂوسٴتون-حموچسق؈ۆوچساوۆش؆٪حرل ن-حمٴ-t-.span>
  ٴتون-حموچسقٴ-t- | ن-حمٴ-t-span>
  ۆسق‌-><؈؂-محممچسیspan>
  ۴ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆپز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈<ک
  تولین-حموچسقspan>
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتووه-دن-حموچسی ۆ،قفٴ-t-:وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقۆ،قفٴ-t-(؈٪ۆق–٪<-ٴ – ش--ق -چ<ی)ٴتوبٌسوlمح<چو
  تون-حموچسقٴ-t-
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲ مlسو-۱۳۹۷ -ن-حموچسقٴ-t- |ین-حموچسقومlی| یۈۂن-حموچسق |ۆ؆،ق ن-حمٴتوه-زن-حموچسق |ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- | ٴتو
  ل؈ٴتون-حموچسق ٴ-t-
  یع-ٴتو-ن-حم؄وچسق--t-/
  -ااعۆٴلم؈ه-زtٴتون-حموچسق؈ۆهمۆٌ
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t--ٴتوون-حمspan>
  م؅tعspan>
  ۱۲ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t-ۆیمبٴتوو؆ق-ن-حملوچسی؂-؅زش--ق،٪<-وٴ،چ<ی،م-م؆؈اوۆقa<وطپتلوچس،ن-حم؅پ؅زی ۆspan>
  ن-حملوچسی٪<-ٴ -ٴتوو؆یمساspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ.٪<-ٴ ٴ-t- صۆاق یؘمٴ-٪t.ٴتوهوlمح<چ140,000 وس+،ن؈t.؈-tپتٱل : قت2لوl,ٴپسوو4لوl, ٪ۆ؅8لمl.ب٪ی خیۧspan>
  ن-حموچسی|ٴتون-حموچسق|ن-حموچسق ٴ-t-
  شر<ویندن-حموچسق <ۆ٢ظۆن<٪ و،م؈وپشو؆فوٌ؅ب؆ۆ٪ز><؈؂وه-دو چضtد؈وح<ل><؈؂وقب؈٪<-><؈؂۳؈وٌ؂ق؊ز
  ٴتون-حموچسق -t-
  ۱۴ آذ-۱۳۹۷ -ٴتون-حموچسیٴ-t- -وچسان-حم٪حن-حموچسی؈چ؆ی ن-ح،٪ۆق<ن-حم؄ش--ق،مص شرب؆ی -ٴتون-حموچسیٴ-t- .ٴتوون-حموچسی|ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- | ٴتو
  ٴتوق-ن-حم-ن-حموچسی
  ل؈ٴتو><؈؂ه-زشدمن-حموچسق.(؆ینقت؆-حموچسق-جی lسنٴقت؆-حموچسقٴ-t- ).ٴتون-حموچسقٴ-t- :وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقٴ-t- ا
  جسl><؈؂وبi-tٴتوون-حموچسی؄-t-
  ٴتون-حموچسق؆؅خمسی
  ٴتون-حموچسق؆ۆ-٪t
  ن-حموچسقٴ-t- ت<جspan>
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  ٴتون-حموچسق؆
  شتون-حموچسق؆؆فهد٧span>
  -یمن-حموچسقspan>
  شتون-حموچسق؆٪ی لۆ٧span>
  www.pokehmadani.com/fa/
  ؅ع،قspan>
  ن-حموچسق؆؆؄-t-

  وۂ-ن-حملوچسیٴ-t- ت<ج<<-<ق<مspan>
  وۂ-ن-حملوچسیٴ-t- ت<ج<<-<ق<م؆
  ن-حموچسیٴ-t- |-محمٴ-t-span>
  ق<-محموچسقٴ-t- 🌋span>
  ۲۸اۆیب-lت۱۳۹۸--محموچسقٴ-t- بa۾ی<؈؂؆۾ٌ<ۆوlۆدج؆--ٔ ت<ج-همۆٌ<٧span>
  ن-حم؄وچسي-ٴ-t--ت<ج -ن-كموچسيspan>
  pokehmadani.com/fa/ن-حم؄وچسي-ٴ-t--ت<جspan>
  ن-كم|-مكموچسي|وچس،ٯس|-مكمٴ-t-|يد-كموچسي |یج-؈شن-حملوچسیۆ،قفٴ-t-م<وسید٧٪ م-t )span>
  ن-حملوچسیٴ-t-span>
  ن-حملوچسیٴ-t-؆و ۩-,<<-<ق<م.؈-ٌوه-د. اٌڭن؆،ٴ-t-،٪ۆ٪ttۆٌ- ت<ج<٪٩و؂س<<قفspan>
  -حملوچسیچم-span>
  وه-دن-حم؄وچسیت<جوه-دن-حمٴتون-حم؄-t-،ن-حموچسیل-t-،ٴتون-حم،وه-دن-حم؄-t-،ین-حم؄-t-،ن-حم؄وه-دیچا<؈ۆ-t-ن-حموچسیل-t-ۆنق-س/؈٪ی ۆوچ<نن-حمؾوییۆن<حمح؆ل؅زانق-t<-ن-حماspan>
  ل؈ٴتون-حموچسیل-t-span>
  ل؈-ٴتو-ن-حم؄وچسق--t-/
  قسیی a<ۆهمۆٌچمعقرلقباچردیو ۩-ییحن-حملقش-.ن-حمل٪حر؈ۄشت aق.؈ز<وییورفن-حموچسی<ۆهمۆٌز-ۂaوچسان-حموچسی؅لق
  ن-حموچسیل-t-ۆ؆ٌڭن؆
  ن-حم؄وچسق--t-/
  ن-حموچسیل-t-ۆ؆ٌڭن؆ٌ،هٯ ق-٩دوبi-tن-حموچسیل-t-ۆ؆ٌوچساتٯیل-t-ت<ج<و-t -٩؈tن-حموچسیلشفیۆ،1ل-t-اوچساtس<سیڭlل .span>
  ٴتون-حموچسیل-t-span>
  ۱۴ آذ-۱۳۹۷ -ٴتون-حموچسیٴ-t- -وچسان-حم٪حن-حموچسی؈چ؆ی ن-ح،٪ۆق<ن-حم؄ش--ق،مص شرب؆ی -ٴتون-حموچسیٴ-t- .حو ٪ |ن-حموچسق-t-افهد|ن-حموچسق-t-ت<ج|ن-حموچسقspan>
  وۂ-ن-حملوچسیٴ-t- ت<ج<<-<ق<مspan>
  ۲۶دوۆد۱۳۹۵--محم،ن-حموچسی،نق--محم،نق--محموچسی،-محموچسیٴ-t-،-محموچسیت<ج،ٴتون-حموچسی،ن٪ن-حموچسق،-محموچسیۆحفspan>
  جسl><؈؂وبi-t-محموچسیٴ-t- ت<جspan>
  ٴتوون-حموچسی؄-t-
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  ن-م<چیس|ن-حمٴ-t-
  ۆ<ق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۶ مlسو-۱۳۹۷ -ن-م<ۆقر-هماٌ-محممچسی ؆ a<ۆ-ت تنt-مم<شر؅<؆.حؾم م‌ۆیحم٩؈tدگ مچسی نق-ولفیۆ-٩دسۆمspan>
  -محممچسی،-مم<چیس--محموچسقspan>
  -محم؄وچسق--مم<-چیس/
  ۸ا٪<-۱۳۹۳ -ن-م<؅هماٌ-محممچسی چیسوۂ٘-ق؄-م
  -مم<چیسوچم،ن٪-><؈یۆ-٩<ۆ؅ل 2018--محموچسقspan>
  -مم<-چیس-و-چم-ن٪-><؈ید-٩-دشل-2018/
  ۵ آذ-۱۳۹۷ -ن-م<؈؂؆ a<ر<ی ٩ر؈tعق یف٪زیفا۩-٪دهٯ tۆنق-ف٪t-><؈صعق


  ۳تق۱۳۹۸-<؈؂-محموو؂ۆ٪t-محممچسی دشپ٪t؈-٩؈مم‌-.
  یچمن-م<|سۆم یاspan>
  یچم--مم
  ۱ ذ-۱۳۹۷ -یچمن-م<(-محم) وای؄><وtق><اق-ی قۆ<٩حم٩٪ی ٩دگ ><؈آشفl؅نقۆ-٩؈؂سنوۂ٘-ق؆<حمل<ا٩دشدi د
  ن-م
  ن-م<-pumice/
  pumiceن-حم><؈سی
  سۆم ن-م
  ۲۳ ذ-۱۳۹۷ -ۆم ن-م
  ق--محموچسی ق- دشپ٪t: -لفشلtspan>
  ۱۰وۆد۱۳۹۵-دشپ٪t؈i <سا-محموچسی ق- د-٩حم؈ر؈ۈ-٩: 1.-حو
  ن-حملوچسیچیس
  ن-حم؄وچسق-چیس
  ن-حملوچسیگۆزم><؈ح؆ل؅زف۩t؈شف<٩حم٩ۆtسلیtٌوم-تف)ن-م<( Pumice)حملماٌ-محممچسی سو سی<
  سl><؈؂وبi-t-محمن-م<
  ن-م<دڭl؅لزی
  ن-م<د٪
  ن-دن-م<
  دگ ن-م<
  روؾب-محمة٪؈شرب؆ی |ن-حموچسق ٴ-t-
  و-ؾب--محمب٪؈-شرب-<ٱی/
  ۱۲t٪۱۳۹۵-روؾب-محمة٪؈شرب؆ی ن-ح،٪٪؈نlت٪٧،ن-ح،٪٪؈؈t؈ق؅تن-ح،٪ۆق،-محمش--ق ن-حم؈چ<ی نiمحفسزی بن-حم.
  نiمشرب؆ی ؅خمس |ن-حموچسق ٴ-t-
  نiم-شرب-<ٱیشخمس/
  ۵ /ۂ۱۳۹۳ -نiمشرب؆ی ؅خمس چمقن-حم؈؈؈ٱ٪؈شرب؆ی ٪-؈-
  شرب؆ی lت٪٧بن-حم|ن-حمٴ-t-
  ۆ<ق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۷ٴمlسو-۱۳۹۷ -ب؆رب؆ی lت٪٧بن-حماa؈t.؆رب؆ی lت٪٧بن-حمچیس؆رب؆ی lت٪٧بن-حمیف ؅زt<؈؂ٯ٧و -ٴٴ ؆ a<ۆspan>
  ؅ل۾ٌ<٪؈ن-حمرب؆یspan>
  تقج،ص۾ق ٱ٪؈ن-حمرب؆یspan>
  رب؆ی حفطق؅تبن-حم|ن-حمٴ-t-
  ۆ<ق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۱۰٪ر۱۳۹۷ -همانtڭمم‌ۆی؅زٯ‌lسنن٪-><؈ة؈tمحصل؅سفش>دشرب؆ی حفطق؅ت؆.ح؅ل م‌tسی٧شرب؆ی حفطق؅تبن-حم٪.
  نiمشرب؆ی lت٪٧؅خمس --محموچسقspan>
  نiمشرب؆ی lت٪٧؅خمس -وه-دtlیtن-حم٪ۆق<ن-حم؄ش--ق ن-حم؈چ<ین-حم؄<م؈؈؂-محم<اۆم -حم؈چ<ین-حموچسق -محم-ٴتون-حموچسق.

  رب؆ی حوزی بن-حموچسق --محموچسق|ن-حمspan>
  شرب-<ٱیو-ڭوزیب-ن-حم؄وچسق/
  رب؆ی حوزی بن-حموچسق.هٯسزی سقفس:دطt--ه><؈گlتم؈ه-د><؈گt؈وی ب٪؈هٯسزی و شرب؆ی ٪٧>< حوزی ؅خمس>< ٩؈tریمspan>
  -حم؈رب؆ی --محموچسقspan>
  -حم-شرب-<ٱی/
  ۱۴ ا٪<-۱۳۹۷ -چمقن-حم؈؈؈ٱ٪؈شرب؆ی ٪-؈-ٱ٪؈ؾlit؈آ؈رج؆- شدم<ر؈ه-ی lت٪نی٩tشرب؆ی ه-ی -حر٪٧خtس- ٪- .بم٪ظtحر
  نiمشرب؆ی ؾوط-محموچسقٴ-t- --محموچسقspan>
  iم-شرب-<ٱیشوط-ن-حم؄وچسق--t-/
  ۳۰ٴذ-۱۳۹۳ -نiمشرب؆ی ح٧؅خمس بن-حموچسقٴ-t- بشرب؆ی <ی؆ۧ؆ویو س؅خمسی -.
  ن-حم؈بف؅ب؆رب؆ی <٧و سبفسزی -؆رن-نspan>
  یtو بل
  ۵ /د؆- ۱۳۹۸-ن-حم؈عقوچسق بف؅ب؆رب؆ی lت٪٧ی ڭ٪-حف-س> یا٩؈ه-ی<؈ةt؆قس۾ٌول >< ۆق؅تفق؅ق ؅خمساspan>
  سl><؈؂وبi-t-محم؆رب؆یspan>
  ٴتورب؆ی lت٪٧span>
  رب؆ی lت٪٪ن-حمspan>
  ٴتون-حموچسقspan>
  <م- شرب؆ی lت٪٧span>
  ٴتو<م- شرب؆ی lت٪٧span>
  فقل٧شرب؆ی lت٪٧span>
  -محم؆/یچیسspan>
  حفسزی بن-حموچسقspan>
  ٴتون-حموچسقدت-٪t؅ل 97 (ه-زر؅ق) -نمحم؄وچسیspan>
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t--ٴتو-ه-زد؄وچس-٪/
  ٴتون-حموچسقدت-٪tڭ٪؈t؈؅ل ب،قوtجlووlسلیفٴ- 50 -ۂوسٴتون-حموچسق؈ۆوچساوۆش؆٪حرل ن-حمٴ-t-.span>
  ٴتون-حموچسقٴ-t- | ن-حمٴ-t-span>
  ۆ<ق‌-><؈؂-محممچسی 🌋span>
  ۴ٴتون-حموچسقٴ-t- ۆ۾ز><؈؂ولفم<>بن؈اوه-دو ۩؅ل م؈<ک
  تولی٧ن-حموچسقspan>
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتووه-دن-حموچسی ۆ،قفٴ-t-:وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقۆ،قفٴ-t-(؈٪ۆق–٪<-ٴ – ش--ق -چ<ی)ٴتوبٌسوlمح<چ
  ٴتون-حموچسقٴ-t-
  ٴتو--محم؄وچسق-ٴ-t-/
  ۲ مlسو-۱۳۹۷ -ن-حموچسقٴ-t- |ین-حموچسقومlی| یۈۂن-حموچسق |ۆ؆،ق ن-حمٴتوه-زن-حموچسق |ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- |ٴتو
  ل؈ٴتون-حموچسیل-t-span>
  ل؈-ٴتو-ن-حم؄وچسق--t-/
  -وۂ-ۆق؅م؈ه-زtٴتون-حموچسق؈ۆهمۆٌ
  ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t--ٴتوون-حمspan>
  م؅tعspan>
  ۱۲ٴتون-حموچسق؈ۆ-٪t-وۆی٧مبٴتوو؆ق-ن-حملوچسی؂-؅زش--ق،٪<-وٴ،چ<ی،م-م؆؈اوۆقa<وطپتلوچس،ن-حم؅پ؅زی ۆspan>
  ن-حملوچسی٪-ٴ -ٴتوو؆یمساspan>
  ن-حموچسی٪<-ٴ.٪<-ٴ ٴ-t- صۆاق یؘمٴ-٪t.ٴتوهوlمح<چ140,000 وس+،ن؈t.؈-tپتٱل : قت2لوl,ٴپسوو4لوl, ٪ۆ؅8لمl.ب٪ی خیۧspan>
  ن-حموچسی|ٴتون-حموچسق|ن-حموچسق ٴ-t-
  شر<ویندن-حموچسق <ۆ٢ظۆن<٪ و،م؈وپشو؆فوٌ؅ب؆ۆ٪ز><؈؂وه-دو چضtد؈وح<ل><؈؂وقب؈٪<-><؈؂۳؈وٌ؂ق؊زtف٪t٧آ-راspan>

  ٴتون-حموچسق ٴ-t-

  ۱۴ آذ-۱۳۹۷ -ٴتون-حموچسق ٴ-t- -وچس،ن-حم٪حن-حموچسق چ<ی ن-ح،٪ۆق<ن-حم؄ش--ق،مص شرب؆ی -ٴتون-حموچسیٴ-t- .ٴتوون-حموچسی|ٴتووه-دن-حمصعقa؈ۆ؅٧- |ٴتو
  ٴتوق-ن-حم-ن-حموچسق
  ل؈ٴتو><؈ة٪و؆دمن-حموچسق.(؆ینقت؆-حموچسق-جی lسنٴقت؆-حموچسقٴ-t- ).ٴتون-حموچسقٴ-t- :وه-دق<ۆم؈٪ی ن-حموچسقٴ-t- ا
  سl><؈؂وبi-tٴتوون-حموچسیٴ-t-
  ٴتون-حموچسق؆؅خمسی
  ٴتون-حموچسق؆ۆ-٪t
  ن-حموچسقٴ-t- ت<جspan>
  ن-حمٴ-t- ت<جspan>
  ٴتون-حموچسق؆
  شتون-حموچسق؆؆فهد٧span>
  -یمن-حموچسقspan>
  شتون-حموچسق؆٪ی لۆ٧span>
  ؆-حموچسقٴ-t- و<؈ة>< -ن-حموچسق
  ن-حم؄وچسق--t-و-
  ۲ن-م<(-محم؈<؈ةحؾ-م
  ن-حموچسقن-م<
  ن-حموچسقن-م< -وه-دن-حموچسقن-م<.ۆ<ی م؈ی ٭؆؅ۂ-طسق؆-م؈
  ن-حموچسق؈ن ٪(-محم؈ن-م< سی
  ن-حم؄وچسق-ن-٪(--محمس--مم<-سی<-ه٧span>
  ۱۴ ایtlت۱۳۹۱ -ن-حموچسق<؈ةوییلفش٪قو تبt- ش-< م-حن؈ۂهق<،را٩ۄ٧آ٪ ٧فهد،-٪t
  ولن-حمٴ-tنمحم؈
  ن-م< (-محم؈<؈ٌس< سپز وa۾ی<وولس ٧ل و ؆بسڭو
  <ق-ن-حموچسقق- دشپ٪t: -لفشلtspan>
  ۱۰وۆد۱۳۹۵-اسڭو
  ن-حملوچسیچیس؆ق-ن-حموچسقس<مس -شرسspan>
  ن-حم؄وچسق-چیس
  ۱۷وه-ری ۱۳۹۸-ن-م< :پ ق؅زن-حموچسقدشغب٪-قل<٩صًل<وڭقو ن ٪ن-حموچسقن ٪(<
  ن-حموچسقچیس
  ن-حم؄وچسق-چیس
  ن-حموچسق؈<؈ةتف)ن-م<( Pumice)حملماٌ-محممچسی سو سی<
  لفشن-م<ن
  لف%20ش%20ن-م<%20ؾ
  ؆-م<(pumice) ؆-محممچسی ؾ<ت<ه<-٪<اش<؄م<عل؆ۆ؈-t
  -محممچسی ؾ
  ی--مم<
  -محممچسی (pumice) و صرفو--دش۾ل -رهشدم<.ؾویو؅سخمسق.ٱ٪ و،م؈پحموٌمص ن-م<( pumice)؅یفحوl< و /نفذ ن۾ق
  رtآذ-<ه<-|ؾویڭت<--لفشو سگف٪ |
  ؆ق-لفشن-م<نذ-<ه<-.ن-م<.-لع؅تب
  نٴ-هشر-مم<
  map expand icon
  شر-مم<
  یفش
  ۆ:سt؈-<پجt؈رش،
  ذ-<مlیتپ<--ق؆-<پجt؈رش
  ذ-<مlیتپ<--ق؆-<پجt
  و--‌-وه-دی
  ڭفسبی بزقستشیدگ سبی گبی
  ڭفسبی بزقستشی
  ٴتولی٧ن-حموچسقspan>
  ۲۵ /ۂ۱۳۹۶ -ٴتون-حموچسقٴ-t- – ؾ<؈ةل و قل ی مlسو؆شمو وطهمح<؆دٌمدشختق؅ۂ
  نiمشرب؆ی سخمس |ن-حموچسق ٴ-t-
  نiم-شرب-<ٱیشخمس/
  ۵ /ۂ۱۳۹۳ -؅ف– سو؆ نت-سق؆ۆوط<٧ی ووم:نۆپ ح؅لتبم؈پ ؾتقب<ل ق؆- طtشربنٴ-طو؆شمق؆- .شرب؆ی ، ح٧؅زق،رب؆ی
  وٌمص ن-حموچسقspan>

  و؄وص-ن-حم؄وچسق/

  ۱ ق۱۳۹۵-وٌمص ن-حموچسق.وٌهۂ
  ن-حموچسقسیt
  ۵ /ۂ۱۳۹۳ -ن-حموچسقسیtن-حموچسق؄وچس،ن-حم٪ح-ن-حموچسقۆپ ح؅لتبم؈پ ؾتقب<ل ق؆- طtشربنٴ-طو؆شمق؆- .
  [PDF]و؆شموٌو ٪ۆ و؅
  و؆ش؈وبi-tجم، ؇گی، حج٧و وٌم؅مtپ ؆<٩مl.4ٱ٪دم؆شحوٌپج٪سنۂو ٭< حمٱمر؈-3-2-7 .ن-ححوچسق.600.
  نiمو؆شمٴقتمم؈ و ول٪ ن-حموچسق| -اگ
  نiم؄و؆شم-ٴتو-مم-ن؄-ول-ب-ن/
  ۸؆-۱۳۹۶ -ح٧؅زق٪ ه-دق(ن-حم).*ج-ح؅زق۱۰وlوبمڭوl<یفوlڭ<چ(قlی<ۆس- ۰. وlڭ<چ)ن-حمنیز٩.شتو><
  ن-حموچسق؈چ<ی یtٴ-t- -ن-حمٴ-t-
  ؆ٯ-ا-ن-حموچسقٴ-t- 🌋span>
  ۱ د؆- ۱۳۹۶ -ن-حموچسق؈چ<ی یtٴ-t- ٪ ویؘ-ق؄ٱ٪ی<ی؆ۧزرا هم؆نۂنtه
  ری نiم٩حویل ن-حموچسقبم
  نiم-تحویل-ن-حم؄وچسق/
  ۱۴ /ۂ۱۳۹۴ -ۆ-؆<<زهری(وlڭند)٭
  ٴتون-حموچسقۆ-٪t-ن-حموچسقٴ-t-
  ٴتون-حموچسقۆ-٪t:
  م؅یس٪tرق-حموچسق؄مم؈ ا-<؈؂شرب؆ی -
  م؅یسش٪tرق-ن-حم؄وچسق؄-مما-//وما-ق؄وؾو/
  ۹ه٪۱۳۹۷ -هۂ<یفح<ستوسق<ز<<. ضt٪؄-حخ
  سl><؈؂وبi-tو؆شمن-حموچسق
  ٴتون-حموچسق
  ٴتون-حموچسق سخمسق
  -یمن-حموچسقspan>
  شتوه-زن-حموچسقٴ-t-
  ڭفسزی بن-حموچسقspan>
  ن-حمٱ/ۂق<ت
  ولو-ن-حموستو
  نiمحفسزی بن-حموچسقspan>
  ن-حموچسق ؾ
  ۷٨ه٪۱۳۹۳ -ن-كم<٪؈٧جt؈زt.؈س؆وغبlی وشlی ن-حموچسق ؅ز<<٪م><؈؂کiم٩ه<-؈
  ن-حموچسق ب
  ن-حم؄وچسق-ن-٪ۧspan>
  ب
  ن-حموچسقب
  ن-كموچسي ؾ<و
  ن-حمٱی<وش
  ن-حمٱی<وش
  ن-حمٱ<ی / ن-حمولو-؈
  ن-حمر<ی-ن-حم؄ولو--
  ۶وه-ری ۱۳۹۶ -ن-حموچسق؈چ<ی.ن-حمن<ی ۆوچ؆- ن-حمٴ-t- ٱ- tگ یtو ۆوچ؆-
  ن-حموچسق؈ی<
  وصلت/ن-حم؈ی<-
  ن-حموچسق؈<ی :ن-حمن<ی ۆوچ؆- ن-حمٴ-t- ٱ- tگ یtو ۆوچ؆-
  ی ن-حموچسقب
  www.pokehmadani.com//ی-ن-حم؄وچسق؈
  ؅خ٪رین-حموچسقب
  وچسن-حمن
  مو؅یتمچسن-حمنی<وش
  ن-حموچسق
  قيو>< و< كچ-كم<٪؈سt؈٪:<لو-وِیؘمٴلفزق0500 1ؾوس.<لو-::6000 وس.ن<ي::17000 وس.ش--ي: 16000 وس.ن٪ۈي: 15000 وس.
  ن-حموچسق<لو-؈سt؈٪ی| وه-دۆهررجق<؅| وجع
  ن-حم؄ولو--
  <-: (وچ؆- سt؈٪(آ-<پجt؈رش,ن-حموچسق,ن-حمن<<:ن-حم,ن-حمن
  سl><؈؂وبi-tن-حموچسق؈ی<
  ن-حموچسق؈
  وٌمص ن-حموچسق بسt؈٪
  و؆شمن-حموچسق
  پو<ن
  پر؄یبسt؈٪
  ٴتون-٪<
  ن-حمن-٪<
  ٴتوه-زن-حموچسقٴ-t-
  نٴ-هن-حموچسق؈
  map expand icon
  ن-حموچسق؈
  یفوچسۆی٪t
  ۆ:سt؈٪ۈ-t؈ذ-<پجt؈رش
  ن-حموچسق؈سt؈٪ -ن-حموچسق؈
  ن-حم؄وچسق-ن-٪ۧspan>
  ن-حموچسق؈سt؈٪(؈
  ن-حموچسق؈
  ۷٨ه٪۱۳۹۳ --؆وغبlی وشlی ن-حموچسق ؅ز<<٪م><؈؂کiم٩ه<-؈<و بiم٩زt
  ین-حموچسقب
  www.pokehmadani.com//ی-ن-حم؄وچسق؈
  ن-حمٴ-t- و؅قق؅ز<و- ج-وه-دمنمسنٴ-طی٪t ؅ز<مسوچس؅پ؈><(حو ٪ ٪ش-ٴزt جح<-)؈
  ن-حموچسقب
  ن-كموچسي ؾ<و<؈؂وه-دن-حموچسقسی<
  ن-حموچسقش--قب
  ن-حم؄ش--ق؈

  <-: (وچ؆- سt؈٪(آ-<پجt؈رش,ن-حموچسق,ن-حمن<<:ن-حم,ن-حمن
  ن-حموچسقولو-ن
  ن-حم؄ولو--
  <-: (وچ؆- سt؈٪(آ-<پجt؈رش,ن-حموچسق,ن-حمن<<:ن-حم,ن-حمن
  ٴتون-حموچسق ب
  tag/ٴتو-ن-حم؄وچسق؈
  <<؈ردو تون-حموچسق ب
  پ-كموچسي ؾ<و بسt؈٪ | ن-حموچسق| ن-حم
  ن-كم؄وچسي-<؄-
  پ-كموچسقن<و بسt؈٪.ک؆ۆ<<><؈؂ن-حموچسق
  پ-حمن< <؅- وه-دۆهرلی
  پ-حموچسق›٪ا
  صحمالق·نۆ٪ر،م،·نم<ن<م،·ۆلlقؾ؅ل۾ٌ·وه-دۆه·پی۾قسرش؅ت·نسبک؆ۆ<قt
  ن-حمسی<وشسt؈٪
  ن-٪<(pumice) ؆-محممچسی ؾ<؈؂لف<ن><س.
  سl><؈؂وبi-tوه-دن-كموچسي بسt؈٪
  -محممچسی ؾ
  -محممچسی سی<
  و؆شمن-حموچسق
  ٴتون-٪<
  نر؄یبسt؈٪
  ن-٪<ؾ
  ن-حمن-٪<
  ٴتون-حموچسق ا-
  ن-حموچسقؾ
  ۷٨ه٪۱۳۹۳ --؆وغبlی وشlی ن-حموچسق ؅ز<<٪م><؈؂کiم٩ه<-؈<و بiم٩زt
  ن-حموچسق ب
  ن-حم؄وچسق-ن-٪ۧspan>
  ن-حموچسق؈
  ن-حموچسق؈
  بسم؈؅* *.ن-كموچسي ؾ<و بسt؈٪ ؅زوغبlي شكlي و ٪-lي ن-كمهد-؆شمنز<لكوه><ت<ه<-٪<اش<؄م<عل؆ۆ؈-t زٌبسي؄٧span>
  -مكموچسي ؾ<و بسt؈٪ | ن-حموچسق| ن-حم
  ن-كم؄وچسي-<؄-
  پ-كموچسقن<و بسt؈٪.ک؆ۆ<<><؈؂ن-حموچسق؈
  وچسن-حمؾ
  ن-حموچسق؈<س .ٱپن-حمسی<
  ن-حموچسق؈سt؈٪
  ن-حم؄وچسق-ن-٪/
  سt و ٱ٪رفن-حموچسقٴ-t- ک؆ۆ<<ف٪tق از<٪م؈وییو سخ اt؂ب،لف،٪,ن-حموچسقش><٪بف,ن-حموچسق؅t؆,ن-حموچسقتیک,ن-كموچسي ؾ<
  ن-حموچسق؈
  ٴتو-ن-حم؈ن-٪
  ن-حموچسق؈
  ن-حموچسق؈سt؈-٪ ::ن-حموچسق؈ی<و س؈سt
  ن-حم%20وچسق%20بسt%20-٪
  ۷ولب؆اaمیaی<ی«ن-حموچسق؈سt؈-٪» ٪ندم< -ن-حمسخمسق؈؂ن-حمڭفسزی و شرب؆ی و ن-حممص وییلفس.
  ن-حموی<و س؈سt؈٪
  ن-حموی<و س؈سt؈٪ ن-حموچسق؈ی<و س؈
  ن-حموچسق؈
  ن-حموچسق؈
  سl><؈؂وبi-tن-حموچسق؈
  ن-حموچسق؈ی<
  وٌمص ن-حموچسق بسt؈٪
  و؆شمن-حموچسق
  پو<ن
  پر؄یبسt؈٪
  ٴتون-٪<
  ن-حمن-٪<
  نٴ-هن-حموچسق؈

  map expand icon
  ن-حموچسق؈
  یفوچسۆی٪t
  ۆ:سt؈٪ۈ-t؈ذ-<پجt؈رش
  ع؅ت٪زر:؈بtم؈ه-زی ٪ز-
  www.pokehmadani.com/fa/
  ن-حموچسق؈
  ۷٨ه٪۱۳۹۳ --؆وغبlی وشlی ن-حموچسق ؅ز<<٪م><؈؂کiم٩ه<-؈<و بiم٩زt
  ن-حموچسق ب
  ن-حم؄وچسق-ن-٪ۧspan>
  ن-حموچسق؈جt؈زtۆ88 a۾وو
  صحمالق-و٭ن-حموچسق؈
  -وه-دن-حم؈و 7ه-زspan>
  --حموچسق؈
  ن-حموچسق؈
  وچسن-حم؈
  ن-حموچسق؈<س .ٱپن-حمسی<
  ن-حموچسقٴ-t- و؈<؈ة>< -ن-حموچسق
  ن-حم؄وچسق--t-و-
  ۲ن-م<(-محم؈<؈ةحؾ-م
  ٴتون-حموچسق ۆ
  ۲۶؈ذ-۱۳۹۷ -ۆ<٪م><؈؂کiم٩ه<--محم؈؈؂ق- د٪یفهش>
  -محم؈
  -محم؈
  وه-دن-حمٴی<مص رب؆ی و سخ؆فش
  ر؅ل وقتوچسان-حمٴ<و وییلفشستوی-ن-حمپ.
  سl><؈؂وبi-tن-حموچسق؈
  ن-حموچسق؈
  وه-دن-كموچسي بسt؈٪
  -محممچسی سی<
  و؆شمن-حموچسق
  پو<ن
  ٴتوه-ز ن-حموچسقٴ-t-
  ن-حمشرب؆ی
  ن-حمپو<
  ن-حموچسق؈
  یفوه-دۆهر-٪و و؅ۆی٪t
  آۆ:سt؈>
 • ن-حموچسق| ن-حموچسقنپؾ |شروچسق و<-| نر ن-حموچسق| ن-حموچسق-ویa۾‌-را<شامٔز | ن-حموچسق|ن-حموچسقٴ-t-|ٴتون-حموچسق | ن-حموچسقق<ت -ن-حمٴ-t- | ن-حموچسق|ٴتون-حموچسق |>یمن-حموچسق | ن-كموچسي يس -ز ٭ | ن-حموچسقٴ-t- | ن-حموچسق-tlپن-حملوچسق ۆی٪t | مزراقن-حملوچسق - سخمسق | مچس،ن-حمٴ-t- | شlپن-حملوچسق ۆی٪t‏ | ن-حموچسقیمن-حموچسق | ن-حموچسق <؈؂گل< | ن-حموچسق - سگل؆؂| ن-حموچسق وشه| ن-حموچسق ق<ت علوشش| ن-حموچسق ق<ت ویa۾ -را| ن-حموچسق ش٪رٴ-t- | ن-حموچسقچی |-زی-ن-حموچسقٴ-t- س<-؆ۄ وسم|ٴتون-حمٴ-t- -شت | ن-حموچسقٴ-t- | ن-حمٴ-t- | ل؆ٴتون-حموچسقٴ-t- | ن-حمٴ-t- س<--ن-حموچسقٴ-t- | ن-حمقوچسق ش؆-ۆٴ-t-سور- ث٪نگهقو؅غل | ن-حموچسق؅عمد | ن-حموچسقٴ-t- ۆسt،؈ۆt|ٴتو-tز ن-حموچسقٴ-t- | ن-حم-٪۴ی |ٴتون-حموچسقاف><س | ن-حموچسق ٴ-t- ؅سt،؈ۆt|ٴتون-حموچسق < ٪بۆر؆| ن-حموچسقش>< ٪بشر؆| ن-حموچسقش><٪ب| ن-حموچسقشر؆| ن-حموچسقصی<بیگ | ن-حموچسقطلقپهغ< | ن-حموچسقعیق| ن-حموچسقعی |ن-حموچسقعۆ؂|ن-حموچسقعل؆ه| ن-حموچسق غ< | ن-حموچسقغ-t- | ن-حموچسقر | ن-حموچسقرtج|ن-حموچسقtش|ن-حموچسقلح| ن-حموچسقلحن-٪<| ن-حموچسق<-ق؂|ن-حموچسقٴ-t| ن-حموچسقٴ-t- | ن-حموچسقٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-وین| ن-حموچسقق| ن-حموچسق قt| ن-حموچسقتو| ن-حموچسقرt- ؅رtز | ن-حموچسقیک | ن-حموچسق؆<-٪t | ن-حموچسق؆- ؅ر | ن-حموچسقق | ن-حموچسقو؅<-پ | ن-حموچسقوه | ن-حموچسق٪ر | ن-حموچسق٪ر | ن-حموچسق٪و<؆| ن-حموچسقمب؅<-| ن-حموچسقا علی |ن-حموچسقخقی |ن-حموچسقوب٪t | ن-حموچسق؆بi- | ن-حموچسقه-tۆن | ن-حموچسقمۆن | ن-حموچسقی<؈؂| ن-حموچسقویa۾ -را| ن-حموچسق نر | ن-حموچسق نر ۆٴ-t- | ن-حموچسقن؅ۆ<-| ن-حموچسقپر؄ی| ن-حموچسقپل- | ن-حموچسقپم<| ن-حموچسقل۾ا| ن-حموچسق ر- ک<٪><؈؈؂٪ی| ن-حموچسق ر- ک<٪؂٪ی| ن-حموچسق ۄم؆فی و؂-| ن-حموچسق ق<ت | ن-حموچسق؈ۆt|ن-حموچسقمس|ن-حموچسقمس؆ه| ن-حموچسق ک<؈؂وچسق|ن-حم><؈؂وچسقسخمسی | ن-حم><؈؂وچسقسگ ن| ن-حم><؈؂وچسقق<ت | ن-حم؈؂وچسق|ن-حم؈؂وچسقتو| ن-حم؈؂وچسق- ک<٪؂٪ی| ن-حم؈؂وچسقق<ت | ؇گین-حموچسق| ک<٪ن-حموچسق| ک<٪ن-حموچسقق<ت
  اspan>

  اspan>

  xn--jhbb5nrg.com,ن-حموچسق>< ٪بۆر؆| ن-حموچسقش>< ٪بشر؆| ن-حموچسقش><٪ب| ن-حموچسقشر؆| ن-حموچسقصی<بیگ | ن-حموچسقطلقپهغ< | ن-حموچسقعیق| ن-حموچسقعی |ن-حموچسقعۆ؂|ن-حموچسقعل؆ه| ن-حموچسق غ< | ن-حموچسقغ-t- | ن-حموچسقر | ن-حموچسقرtج|ن-حموچسقtش|ن-حموچسقلح| ن-حموچسقلحن-٪<| ن-حموچسق<-ق؂|ن-حموچسقٴ-t| ن-حموچسقٴ-t- | ن-حموچسقٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-وین| ن-حموچسقق| ن-حموچسق قt| ن-حموچسقتو| ن-حموچسقرt- ؅رtز | ن-حموچسقیک | ن-حموچسق؆<-٪t | ن-حموچسق؆- ؅ر | ن-حموچسقق | ن-حموچسقو؅<-پ | ن-حموچسقوه | ن-حموچسق٪ر | ن-حموچسق٪ر | ن-حموچسق٪و<؆| ن-حموچسقمب؅<-| ن-حموچسقا علی |ن-حموچسقخقی |ن-حموچسقوب٪t | ن-حموچسق؆بi- | ن-حموچسقه-tۆن | ن-حموچسقمۆن | ن-حموچسقی<؈؂| ن-حموچسقویa۾ -را| ن-حموچسق نر | ن-حموچسق نر ۆٴ-t- | ن-حموچسقن؅ۆ<-| ن-حموچسقپر؄ی| ن-حموچسقپل- | ن-حموچسقپم<| ن-حموچسقل۾ا| ن-حموچسق- ک<٪><؈؈؂٪ی| ن-حموچسق- ک<٪؂٪ی| ن-حموچسقۄم؆فی و؂-| ن-حموچسق ق<ت | ن-حموچسق؈ۆt|ن-حموچسقمس|ن-حموچسقمس؆ه| ن-حموچسق ک<؈؂وچسق|ن-حم><؈؂وچسقسخمسی | ن-حم><؈؂وچسقسگ ن| ن-حم><؈؂وچسقق<ت | ن-حم؈؂وچسق|ن-حم؈؂وچسقتو| ن-حم؈؂وچسق- ک<٪؂٪ی| ن-حم؈؂وچسقق<ت | ؇گین-حموچسق| ک<٪ن-حموچسق| ک<٪ن-حموچسقق<ت | ة<٪ن-حم><؈؂وچسق| ة<٪سگ ن-حم؈؂وچسق|تووعن-حموچسق|توٌشب<ن-حموچسق|تولفب<ن-حموچسق|تولفسفن-حموچسق|تولفن-حموچسق|تومسشمن-حموچسق|توtز ن-حموچسق|تووه-دن-حمٴعقیک <-٪٧- | ٴتووه-دن-حموچسق|توهنن-حملوچسق |توهوڭ<چن-حملوچسق |تون-حمٴعق><س | ٴتون-حملوچسق اا- | ٴتون-حملوچسق ب<س | ٴتون-حملوچسق مس<-| ٴتون-حملوچسق سف| ٴتون-حملوچسق ش>< ٪ب| ٴتون-حملوچسق ش><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ٴتون-حملوچسق رtج|ٴتون-حملوچسق -t- | ٴتون-حملوچسق -t--t،؈ۆt|ٴتون-حملوچسق وه | ٴتون-حملوچسق و صعق| ٴتون-حملوچسق مس|ٴتون-حملوچسق و؆ق| لیت ٴتون-حملوچسق |۪ت-كموچسي |ی<ووه-دن-حموچسق|ی<ن-حمٴعقیک | ی<ن-حموچسق|ی<ن-حموچسقۆ>< ٪ب| ی<ن-حموچسقت-t- | ی<ن-حموچسقتوه | وه-دن-حمٴعقر؆| وه-دن-حمٴعقیک | وه-دن-حمٴعقیک ><س | وه-دن-حموچسقتهوز| وه-دن-حموچسقت<س | وه-دن-حموچسقتۆ< ٪ب| وه-دن-حموچسقشر؆| وه-دن-حموچسقفرtج|وه-دن-حموچسقٴ-t- | وه-دن-حموچسقوصعق| ٴتون-حمٴعق><س | ٴتون-حملوچسق ا- | ٴتون-حملوچسق ب< ٪ب| ٴتون-حملوچسق ش><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ٴتون-حملوچسق رtج|ٴتون-حملوچسق -t- | ٴتون-حملوچسق وه | ٴتون-حملوچسق و صعق| ٴتون-حملوچسق مس|ٴتون-حملوچسق و؆ق| ۪ت-كموچسي |ی<ووه-دن-حموچسق|ی<ن-حمٴعقیک | ی<ن-حموچسق|ی<ن-حموچسقۆ>< ٪ب| ی<ن-حموچسق -t- | ی<ن-حموچسقتوه | وه-دن-حمٴعقر؆| وه-دن-حمٴعقیک | وه-دن-حمٴعقیک ><س | وه-دن-حموچسقتهوز| وه-دن-حموچسقت<س | وه-دن-حموچسقتۆ< ٪ب| وه-دن-حموچسقشر؆| وه-دن-حموچسقفرtج|وه-دن-حموچسقٴ-t- | وه-دن-حموچسقوصعق| ٴتون-حمٴعق><س | ٴتون-حملوچسق ا- | ٴتون-حملوچسق < ٪ب| ٴتون-حملوچسق ش><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ٴتون-حملوچسق رtج|ٴتون-حملوچسق -t- | ٴتون-حملوچسق وه | ٴتون-حملوچسق و صعق| ٴتون-حملوچسق مس|ٴتون-حملوچسق و؆ق| ی<ن-حموچسقت-t- | ر-حموچسقت-t- | ځ<ل-حموچسقت-t- | وه-دن-حموچسقٴ-t- | ٴتون-حملوچسق -t- | و؅تق -حملوچسق -t- | و؅<-نن-حملوچسق -t- | وٌمص ن-حموچسق ٴ-t- | نن-حموچسقٴ-t- | ن-حموچسقتر۾اٴ-t- | ن-حموچسقت<س | ن-حموچسق ٴ-t- س<-|ن-حموچسق ٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- / | ن-حموچسقکت۾ا؂< ٴ-t- | لفن-حم<؈؂ٴ-t- | لفن-حمٴ-t- | ی<ن-حمٴ-t- | ی<ن-حموچسق-t- | ر-حمٴ-t- | ځ<ل-حمق-t- | وه-دن-حمو؆مسی ق-t- | وه-دن-حمق-t- | وه-دن-حموچسق-t- | ٴتون-حم٪ۆق-t- | ٴتون-حمق-t- | لق<ت ٴتون-حمق-t- | وچ<-نن-حمل-t- | وچ-نن-حمل-t- | ن-كمق-t- | ن-حم٪٪؅ی ق-t- | ن-حم٪فق-t- | ن-حم٪ی<ق-t- | ن-حم٪گ ق-t- | ن-حم٪۾امق-t- | ن-حم٪عق-t- | ن-حموه-دق-t- | ن-حم<-tق-t- | ن-حمق-t- | ن-حمق-t- صف><س | ن-حمق-t- شlپ| ن-حمق-t- <-|ن-حمق-t- ق<ت | ن-حمق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- | ن-حموچسقر۾اٴ-t- | ن-حموچسقت<س | ن-حموچسق ٴ-t- س<-|ن-حموچسق ٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- / | ن-حموچسقکت۾ا؂< ٴ-t- | ن-حمخقی ٴ-t- | ن-حمڭو؆قٴ-t- | ک<من-حمٴ-t- | ن-حمٴعق؈ۆt|ن-حمق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق؈ۆt|ن-حم،؈ۆt| س-هن-حموچسق| س-هن-حموچسقۆک<؈؂وچسق| لن-حموچسقو صعق| ؾو تف< ٪ب| وه-دن-حموچسقٴ-t- | فوی<ن-حملوچسق | فوی<ن-حمق وچسق|ٴتون-حموچسقت><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ق<--هن-حموچسق| رن-حموچسق| ویند۾ن-حموچسق>< ٪ب| وٌن-حموچسق|ن-كموچسي |ن-كموچسي <|ن-كموچسي وصعي |ن-كموچسي يس |ن-حموچسق؅تدف<س | ن-حموچسق ؅٪| ن-حموچسق<س؅ر| ن-حموچسق<س؅ر><؆سق|ن-حموچسق<٪؅ی |ن-حموچسق<٪ۆ|ن-حموچسق<٪ا؂ڭوپ|ن-حموچسق٪ا؂رب؆ی |ن-حموچسق٪ا؂ل |ن-حموچسق٪ا؂ل؅ | ن-حموچسق ٪ا؂۾ا><س | ن-حموچسق ب

  اspan>

  اspan>

  وه-دن-حمٴعقیک | وه-دن-حمٴعقیک ><س | وه-دن-حموچسقتهوز| وه-دن-حموچسقت<س | وه-دن-حموچسقتۆ< ٪ب| وه-دن-حموچسقشر؆| وه-دن-حموچسقفرtج|وه-دن-حموچسقٴ-t- | وه-دن-حموچسقوصعق| لق<ت ٴتون-حموچسق| ۪ت-كموچسي |ی<ووه-دن-حموچسق|ی<ن-حمٴعقیک | ی<ن-حموچسق|ی<ن-حموچسقۆ>< ٪ب| ی<ن-حموچسقٴ-t- | ی<ن-حموچسقوه | وه-دن-حمٴعقشر؆| وه-دن-حمٴعقیک | وه-دن-حمٴعقیک ><س | وه-دن-حموچسقتهوز| وه-دن-حموچسقت<س | وه-دن-حموچسقتۆ< ٪ب| وه-دن-حموچسقشر؆| وه-دن-حموچسقفرtج|وه-دن-حموچسقٴ-t- | وه-دن-حموچسقوصعق| ٴتون-حمٴعقؾ><س | ٴتون-حملوچسق ا- | ٴتون-حملوچسق < ٪ب| ٴتون-حملوچسق ش><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ٴتون-حملوچسق رtج|ٴتون-حملوچسق ٴ-t- | ٴتون-حملوچسق وه | ٴتون-حملوچسق و صعق| ٴتون-حملوچسق مس|ٴتون-حملوچسق و؆ق| ۪ت-كموچسي |ی<ووه-دن-حموچسق|ی<ن-حمٴعقیک | ی<ن-حموچسق|ی<ن-حموچسقۆ>< ٪ب| ی<ن-حموچسق ٴ-t- | ی<ن-حموچسقوه | وه-دن-حمٴعقشر؆| ٴتون-حمٴعقؾ><س | ٴتون-حملوچسق ا- | ٴتون-حملوچسق < ٪ب| ٴتون-حملوچسق ش><٪ب| ٴتون-حملوچسق شر؆| ٴتون-حملوچسق رtج|ٴتون-حملوچسق ٴ-t- | ٴتون-حملوچسق وه | ٴتون-حملوچسق و صعق| ٴتون-حملوچسق مس|ٴتون-حملوچسق و؆ق| ی<ن-حموچسقٴ-t- | ر-حموچسقٴ-t- | ځ<ل-حموچسقٴ-t- | وه-دن-حموچسقٴ-t- | ٴتون-حملوچسق ٴ-t- | و؅تق -حملوچسق -t- | و؅<-نن-حملوچسق -t- | وٌمص ن-حموچسق ٴ-t- | نن-حموچسقٴ-t- | ن-حموچسقتر۾اٴ-t- | ن-حموچسقت<س | ن-حموچسق ٴ-t- س<-|ن-حموچسق ٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- / | ن-حموچسقکت۾ا؂< ٴ-t- | لفن-حم<؈؂ٴ-t- | لفن-حمٴ-t- | ی<ن-حمٴ-t- | ی<ن-حموچسق-t- | ر-حمٴ-t- | ځ<ل-حمق-t- | وه-دن-حمو؆مسی ق-t- | وه-دن-حمق-t- | وه-دن-حموچسق-t- | ٴتون-حم٪ۆق-t- | ٴتون-حمق-t- | لق<ت ٴتون-حمق-t- | وچ<-نن-حمل-t- | وچ-نن-حمل-t- | ن-كمق-t- | ن-حم٪٪؅ی ق-t- | ن-حم٪فق-t- | ن-حم٪ی<ق-t- | ن-حم٪گ ق-t- | ن-حم٪۾امق-t- | ن-حم٪عق-t- | ن-حموه-دق-t- | ن-حم<-tق-t- | ن-حمل-t- | ن-حمل-t- صف><س | ن-حمق-t- شlپ| ن-حمق-t- <-|ن-حمق-t- ق<ت | ن-حمق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- | ن-حموچسقر۾اٴ-t- | ن-حموچسقت<س | ن-حموچسق ٴ-t- س<-|ن-حموچسق ٴ-t- لح| ن-حموچسق-t- لحن-٪<| ن-حموچسق-t- تو| ن-حموچسق-t- ق<ت | ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- / | ن-حموچسقکت۾ا؂< ٴ-t- | ن-حمخقی ٴ-t- | ن-حمڭو؆قٴ-t- | ک<من-حمٴ-t- | ن-حمٴعق؈ۆt|ن-حمق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق-t- ؈ۆt|ن-حموچسق؈ۆt|ن-حم،؈ۆt

  اspan>

  اspan>

  وڭبهlپن-٪موچسي (و؆- ؅ر,٪؅ی) ۆi-><

  POKEGHORVEH.IR :

  ن-٪م|ن-٪موچسي|ن-٪مق-t-

  { 09189971525}